DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenScherp verhoor


Recollitie van Laurens Reumgens, 27 jan. 1744
— Algemeen Rijksarchief te Brussel  OFB 1266 —


Recollitie van Laurens Reumgens
heden de 27e januarij 1744
ten overstaen van Dionys De la
Haye, Alexander Souren sche-
penen van Kerckrode, Peter
Hulsgens ende Willem Kessels
schepenen van den gerichte van
Mercxstein, ende dan mij Peter
Caspar Poyck greffier op den
Casteele van s'Hertogenrode
idque over desselfs Responde-
ringen ende bekentenissen bij
scherpere examinatie gedaen
den 24. en 25. 1744

  Eodem et coram iisdem den voors. gedetineerde Laurens Reumgens alhier in judicio gesisteert sijnde extra locum tortura, pedibus et manibus liberis, semoto omni terrore, ten eijnde om over sijne op den 24 en 25 januarij 1744 gedaene responderingen en bekentenissen in forma juris gerecolleert te worden ende sulx achtervolgens den Decrete heden gegeven, ende naer dijen denselven in handen van den oudsten presiderende schepen den eedt de dicenda veritate heeft uitgeswooren, heeft hij beclaeghde naer gehadt hebbende lecture van sijne voors. bekentenissen, nochmaels verclaert ende bekent waer te sijn dat hij met die complicen hiervoor in sijne voors. responderingen gedenuntieert mede geholpen ende geassisteert heeft aen verscheijdene inbreuck ende diefstaelen.
  Ende vervolgens heeft den gedetineerde nochmaels verclaert ende bekent daer aen mede plichtigh te sijn geweest die naervolgende complicen, te weten:
Matthijs van den Hoff, soon van Hendrick van den Hoff,
Claes Werry, Matthijs Crombach,
Jacobus en Matthijs Creuwen gebroeders,
Frans Lenard Herpers, Matthijs Hilgers,
Jacobus Crombach, Joannes Essers,
Nijs Schiffelars, Joannes Rehaen,
Michiel Kersten, sijns beclaeghde swiegervader Joannes Kersten,
Joannes Peuskens, den ouden vaenensmet van Herle,
Peter Douven, Claes Souren wonende tot Kaumer,
Joannes Kamps woonende binnen Herle, sijnde eenen snijder,
seeckeren Peter woonende cort bij Herle aen de Bijsse,
Joannes Braun, geweest sijnde eenen verckensdrijver,
Stephen Voncken biertapper binnen Herle,
Henricus woonende tot Herle aen de Plaer,
seeckeren kerl hem noemende Keppel sijnde soldaet in Hollantschen dienst,
Gillis Wetsels woonende in de Coolhoffer,
Lenard sijnde eenen tirtayenmaecker ende getrouwt met de dochter vande wijsvrouw Neesgen,
Joannes sijnde eenen glasmaecker hem ophoudende hier en daer ophoudende tot Herle,
seeckeren hem noemende Schwitsers Janeken sijnde eenen schoenmaecker ende nu aen wolle spinnende,
seeckeren Tilman woonende binnen Herle, wesende een schoenmaecker,
Claes Drescher, woonende in den Bautsch, ende sijnde den swaeger van den voorss. Tilman,
Joannes Dirighs, Joannes Muijter,
Joannes Moulen, Peter Haen,
Hans Geurt Sistemich, Joannes Stephens,
Joannes Worms, Caspar Hooghkirchen,
Christiaen Geilens, Joannes Mertens, ende noch meer complicen aan hem onbekend geweest sijnde.

  Verclaerende ende bekennende hij gedetineerde nochmaels, dat die alhier door hem de novo gedenuntieerde complicen met hem mede plichtich ende handtdaedigh sijn geweest aen die twee getenteerde diefstaelen op Aller heijligen daegh s'avonts van den jaere 1742 begaen op de pastorije van den Scheidt ende ten huijse van Hendrick Dautsenbergh op den Lichtenbergh.
  Alwelcke twee plaetsen den beclaeghde nochmaels bekent met die voors. complicen te hebben willen besteelen, maer seght door het tumult maecken ende hulp roepen der luijdens aldaer woonende daeraen verhindert te sijn worden. ende dat sij dieselve plaetsen hebben moeten verlaeten, ende daervan ewegh loopen uijt vreese van die nabuijren aengepackt te worden. Bekennende den beclaeghde nochmaels boven dijen doens versien te sijn geweest met eenen grooten stock ende dat sijne gesellen insgelijckx gewapent waren geweest met groote stocken respective snaphaenen ende  sackpistoelen.

  Item aen den voors. gedetibeerde van woorde tot woorde duijdelijck voorgelesen sijnde desselfs responderingen ende bekentenissen bij scherpere examinatie gedaen, raeckende den inbreuck, knevelerijen ende diefstael on octobri 1741 begaen ten huise van Matthijs Kockelkorn aen den Steegel,
  heeft den beclaeghde nochmaels bekent ende geconfirmeert waer te sijn, dat hij met die door hem hiervoor genoemde complicen aen desen inbreuck  ende diefstael mede geholpen ende geassisteert heeft. Verclaerende daer en boven te persisteren bij allen 't gene hij in sijne voorige responderingen aengaende desen diefstael breeder heeft verclaert. Als mede seght noch uijt die aldaer goederen voor sijn deel geprofiteert te hebben twelf schillingen, ende dat sijne gesellen insgelijcx hunne portiensd daeruuijt hebben becomen. Sijnde sij allen doens gewapent geweest soo als hiervoor breeder heeft vermelt.

  Item aen den gedetineerde Laurens Reumgens van woorde tot woorde duijdelijck voorgelesen sijnde sijne responderingen ende bekentenissen bij scherper examinatiue gedaen over en ter saecke van den gecommitteerden inbreuck, knevelerijen ende diefstael ten huijse van Jan Keularts aen de Drij Vögel,
  heeft den beclaeghden nochmaels gepersisteert waer te sijn, dat hij met die hier voor genoemde ende meer andere aen hem onbekende complicen aen dijen inbreuck  ende diefstael mede plichtigh ende handtdaedigh is geweest. Blijvende denselven oock noch bekennen ende persisteren bij alle omstandigheden door hem in sijne voors. bekentenissen aengaende desen diefstael breeder aengehaelt. Als mede verclaert insgelijx nochmaels voor sijn deel uijt desen diefstael geprofiteert te hebben thien schillingen, dat sijne daerbij genoemde complicen oock hunne respective deelen uijt die aldaer gestoelene saecken hebben gecregen. Ende seght nochmals doens met sijne complicen gewapent te sijn geweest, gelijck voor.

  Verders aen den voors. gedetineerde van woorde tot woorde duijdelijck voorgelesen sijnde desselfs gedaene responderingen ende bekentenissen op den 25. januarij lestleden aengaende den geperpetreerden inbreuck ende diefstael in februario 1742 op de Pastorij van Marienbergh,
  Heeft den beclaeghde nochmaels hierbij gepersisteert bij alle omstandigheden door hem rakende desen diefstael soo ten sijnen opsichte, als oock ten regarde van sijne daerbij gedenuntieerde complicen aengehaelt. Blijvende denselven oock noch bekennen uijt die aldaer gestoelene goederen door sijnen swiegervader Joannes Kersten voor sijn deel ontfangen te hebben twee pattacons, dat sijnne voors. complicen insgelijcx hunne portiensdaeruijt hebben genooten, ende dat hij met deselve doens wederom sijn gewapent geweest, gelijck in de vorige occasiens.

  Item aen den voors. gedetineerde van woorde tot woorde duidelijck voorgelesen sijnde den inhoudt van desselfs responderingen ende bekentenissen ende bekentenissen op den 25 januarij voors. gedaen angaende den inbreuck ende diefstael gecommitteert in den vasten avont van den jaere 1741 op den nieuwen Hof Waerden,
  heeft den beclaeghde hiermede nochmaels bekent ende gepersisteert waer te sijn, dat hij met de door hem daerbij genomineerde complicen aen desen inbreuck ende diefstael mede geholpen ende gecoöpereert heeft. Verclaerende denselve hiermede nochmaels te confirmeren allen het gene hij breeder raeckende desen diefstael in sijne voorige bekentenissen heeft aengehaelt. Gelijck oock den beclaeghde blijft bekennen uijt de aldaer gestoelene vruchten ende verckensvleesch van Joannes Kersten sijnen swiegervader ontfangen ende geprofiteert heeft vierhien schillingen, waervoor hij seght aen denselven sijn deel in die voors. gestoelene goederen overgelaten te hebben. Dat sijne voors. complicen insgelijx hunne respective portiens uijt desen diefstael hebben genoten, ende dat sij alle doens wederom sijn gewapent geweest, gelijck voor.

   Item aen den gedetineerde Laurens Reumgens van woorde tot woorde duidelijck voorgelesen sijnde sijne  responderingen en bekentenissen gedaen aengaende den inbreuck ende diefstael in't beginsel van augusti des jaers 1742 gecommitteert ten huijse van Anna Sijpekotten weduwe Ploum tot Twembruggen
  heeft den beclaeghde hiermede niet alleen de novo bekent ende geconfirmeert alle omstandigheden door hem in sijn voors. bkentenissen raeckende desen diefstael breeder gedetailleert, maer denselven verclaert oock nochmaeld te persisteren waer te sijn, dat die door hem hiervoor gedenuncieerde complicen mede hem beclaeghde aen desen inbreuck ende diefstael geholpen ende gepersisteert hebben. Blijvende denselven insgelijx noch bekennen uijt die aldaer gestoelene goederen voor sijn deel geprofiteert te hebben een halve goude pistoele, dat sijne voors. mede complicen oock hunne portiens daeruijt hebben becoemen. Ende dat sij bij desen diefstael wederom sijn gewapent geweest gelijck in die voorige occasiens.

  Verders aen den voors. gedetineerde van woorde tot woorde duijdelijck voorgelesen sijnde desselfs responderingen ende bekentenissen gedaen aengaende den inbreuck ende diefstael geschiet ten huijse van Aret Lutgens in der Banck,
  heeft den beclaeghde nochmaels bekent ende gepersisteert waer te sijn, dat hij met die hiervoor gedenuntieerde complicen aen desen diefstael mede plichtigh ende handtdaedigh is geweest. Blijvende denselven hier mede oock noch persisteren bij alle omstandigheijden door hem aengaende desen diefstael, im sijne voordere bekentenissen breeder aengehaelt. Als mede seght noch, daeruijt voor sijne portie gecregen tehebben thien schillingen ende dat sijne voors. complicen insgelijcx hunne resp. deelen uijt die aldaer gestoelene saecken hebben ontfangen ende naer hun genoemen., sijnde sij alle te saemen doen gewaepent geweest, ut ante.

  Item aen den gedetineerde Laurens Reumgens vann woorde tot woorde duijdelijck voorgelesen sijnde sijne responderingen ende bekentenissen geperpetreert ten huijse van Jan Essers op de Magerouw,
  heeft denselven hier mede nochmaels de novo bekent ende geconfirmeert waer te sijn dat hij met sijne hiervoor gedenuntieerde complicen aen desen inbreuck ende diefstael mede plichtigh ende hantdaedigh is geweest. Persisterende den voors. beclaeghde wel uijterlijck bij sijne bekentenissen dijen aengaende raeckende desen diefstael op den 25. januarij lestleden breeder gedaen. Als mede blijft oock bekennen voor sijne portie uijt desen diefstael geprofiteert te hebben eenen rixdaler, dat sijne voors. mede complicen insgelijcx hunne deelen daeruijt hebben genoten. Ende dat sij doens wederom sijn gewapent geweest, gelijck in de voorige occasien.

  Verders aen den gedetineerde Laurens Reumgens van woorde tot woorde duijdelijck voorgelesen sijnde desselfs gedaene responderingen ende bekentenissen angaend die getenteerde diefstaeln begaen op de pastorije van Simpelvelt,
  heeft den beclaeghde nochmaels bekent waer te sijn, dat hij van te voorens door sijnen swiegervader Joannes Kersten van dese te doene diefstaelen geïnformeert sijnde, hij vervolgens
met denselven ende met sijne voors. complicen van de Speckholser heijde, ende die gene van Herle hem s'nachts ingevonden en vergadert heeft aen de Drij Vögel. Verclaerende denselven noch verders met sijne meergenoemde complicen gegaen te sijn tot aen gelede pastorije, ten eijnde om deselve t'invaderen ende te besteelen, maer dat sij sulx willende in'twerck stellen, daer aen door het groot tumult van die op de pastorije woonende luijdens waeren verhindert worden, ende vervolgens hebben moeten ewgh loopen. Blijvende oock nog bekennen dat verscheijdene persoonen woonachtigh tot Simpelvelt aen dese getenteerde diefstaelen mede hebben geassisteert, maer seght die niet gekent te hebben.

  Ende dan noch aen den gedetineerde Laurens Reumgens van woorde tot woorde duidelijck voorgelesen sijnde sijne responderingen ende bekentenissen gedaen aengaende den inbreuck ende diefstael gecommitteert voor ontrent de drij jaeren geleden ten huijse van sekeren Pijpers woonende op den Gehr binnen Herle,
  heeft den voors. beclaeghde gepersisteert waer te sijn dat die bij hem hiervoor genoemde complicen van de Speckholzer heijde, soo wel als hij beclaeghde hun op seeckere nachte t'saemen gevonden ende vergadert hebben in het huijs van sijnen swiegervader den voors. Joannes Kersten. Dat sij aldaer desen diefstael verders overleght hebbende, hun getransporteert hebben tot op het soo genoemde Weschel binnen Herle, alwaer hij nochmaels verclaert sijne meergeseijde complicen van Herle oock bijeen gerot gevonden te hebben. Dat sij dus hun t'saemen vervoeght hebben tot aen ende ontrent het huijs van voors. Pijpers. Ende dat hij beclaeghde aldaer met seeckeren Peter van Biest woonende tot Herle, op schiltwacht staende, die andere hunne complicen an eene venster van gemelt huijs waeren ingebroocken. Ende dat hetselve geïnvadeert hebbende, daeruijt hadden gestoelen eenich gelt, kleederen, lijnewandt ende meer andere mobilien.
  Blijvende den gedeineerde nochmaels bekennen dese gestoelene saecken met sijne complicen te hebben helpen vervoeren tot op het voors. Weschel in eene weijde alwaer hij seght aen de verdeelinge derselver geassiteert ende voor sijn deel daeruijt geprofiteert te hebben drij schillingen. Persisteerende insgelijcx dat sijne voors. complicen hunne resp. portiens uijt desen diefstael hebben genooten, ende dat sij wederom sijn gewapent geweest als voor.

  Ende naerdijen aen den gedetineerde Laurens Reumgens dese Recollitie van woorde tot woorde is worden voorgelesen, ende denselven ondervraecht ofte hij iet wilde daerbij ofte daervan doen, heeft verclaert van neen, ende bij den inhoudtdeser recollitie over al uijtterlijck te persisteren. Des t'oirconde heeft den voors. gedetineerde dese mits schrijvens onervaeren, gehantmerckt
  dato, loco ende ten overstaen als boven

Onderstont: hantmerck (in forme van dit + cruijs) van Laurens Reumgens.
Verders was: quod attestamur ende geteeckent: D. De La Haye schepen, A. Souren schepen, Peter Hultgens schepen, W. Kessels schepen ende dan P.C. Poyck greffier

Par Copie Conforme a L'original
C.M. DeTiege – L.C. Poswick


Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER