DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenScherp verhoor


Scherp examen van Laurens Reumgens, 24 en 25 jan. 1744
— Algemeen Rijksarchief te Brussel  OFB 1266 —


Personele Responderinge bij scher-
pere examinatie gedaen door den
criminelijck beclaeghde ende gedeti-
neerde Laurens Reumgens op die
interrogatotien door d'here officier tot
desselfs laste geëxhibeert den 19.
nov. 1743 ten overstaen van Dionys
De La Haye, Alexander Souren, sche-
penen van Kerckrode, Peter Hulsgens
ende Willem Kessels, schepenen van
den gerichte van Mercxsteen hiertoe
specialijck geassumeert op de Casteele
van 's Hertogenrode den 24° Jan. 1744

  Eodem et coram iisdem den voorss. Laurens Reumgens alhier in judicio gesisteert ende ingevolge den Decrete van heden ter scherpere examinatie gesteld sijnde, – naer dijen denselven vooraf ondervraeght ofte hij tegens die getuijgens namentlijck:
den hoefsmidt Christiaen Kerckhofs,
Claes Pelzer, Willem Bock,
Leonard Vrancken, Joannes Onverzaght,
Matthijs van den Hoff, Matthijs Crombach,
Jacob ende Matthijs Creuwen gebroeders,
Joannes Mertens ende Christiaen Geilens iet weet te reprocheren, als mede denselven noch ondervraeght zijnde, ofte hij iet tot sijne defensien ende onschuldt over die feijten door die voorss. getuijgen tot sijnen laste bekent, weet bij te brengen, heeft den voorss. gedtineerde in judicio verclaert van neen.
  Ende vervolgens heeft denselven naer voorgaende behoorlijcke territie ende opsettinghe van de duijmschrouven op die voorss. interrogatorien verclaert ende bekent als volght:

  Op den achden art. der voorss. interrogatorien
  heeft den beclaeghde ende gedetineerde Laurens Reumgens bekent waer te sijn, dat hij mede plichtigh ende hantdaedigh is geweest aen die twee getenteerde diefstaelen op Allerheijligen daegh s'avonts van den jaere 1742, begaen ten huijse van d'here pastoor op de Scheidt, ende ten huijse van Hendrick Dautzenbergh op den Lichtenbergh.
  Verclaerende verders, dat hem daertoe geholpen ende geassisteert hebben die naervolgende complicen, notanter:
Jacobus en Matthijs Creuwen gebroeders,
Matthijs van den Hoff, soon van Hendrick van den Hoff,
Claes Werry, Matthijs Crombach, Jacobus Crombach,
Matthijs Hilgers, Frans Lenard Herpers,
Nijs Schiffelars, Joannes Rehaen,
Michiel Kersten, Joannes Kersten,
Joannes Essers, Joannes Peuskens,
den ouden vaenensmet van Herle,
Claes Souren wonende tot Kaumer, Peter Douven,
Joannes Kamps woonende binnen Herle, sijnde eenen snijder,
seeckeren Peter woonende cort bij Herle aen de Bijsse,
Joannes Braun, eertijts geweest sijnde eenen verckensdrijver,
seeckeren hem noemende met den toenaem Keppel sijnde soldaet in Hollantschen dienst,
seeckeren Henricus woonende binne Herle in den soo genoemde Plaer,
Gillis Wetsels woonende in de Colhoffer,
Stephen Voncken biertapper binnen Herle,
Lenard sijnde eenen tirtayenmaecker, ende getrouwt met de dochter vande wijsevrouw Neesgen,
Joannes sijnde eenen glasmaecker hem ophoudende tot Herle,
seeckeren hem noemende Schwitsers Janeken sinde eenen schoenmaecker ende tegenwoordigh wolle spinnende,
seeckeren Tilman woonende binnen Herle, wesende een schoenmaecker,
Claes Drescher, woonende in den Bautsch, ende sijnde den swaeger van den voorss. Tilman,
Joannes Dirighs, Joannes Muijter,
Joannes Moulen, Peter Haen,
Hans Geurt Sistemich, Joannes Stephens,
Joannes Worms, Caspar Hooghkirchen,
Christiaen Geilens, Joannes Mertens, ende noch meer aan hem onbekende luijdens.
  Dat hij gedetineerde met sijnen swiegervaeder den voorss. Joannes Kersten op Aller heijligen dagh s'avonts van den jaere 1742 hem begeven hadde tot in de Herler heijde, alwaer hij seght die hier voor gedenuntieerde complicen vergadert gevonden te hebben. Dat sij met dieselve over die voorss. twee te begaene diefstallen hun verders ondersproocken hebbende uijt de voorss. heijde hun getransporteert hadden tot aen de pastorije van den Scheijdt, in meijninge deselve te besteelen. Dat sijne complicen deselve pastorije willende invaderen, die in huijse sijnde luijdens soodanigh tumult hadden gemaekt, dat beclaeghde met deselve sijne complicen hun van daer hadden moeten retireeren.
  Ende te saemen gegaen waeren tot aen het huijs van voorss. Hendrick Dautzenbergh met voornemen om hetselve oock te besteelen, maer dat hij gedetineerde ende sijne voors. gesellen insgelijcks het voors. huijs hebben moeten verlaeten ende wegh loopen uijt dijen. Dat die aldaer woonende luijdens seer starck hadden om hulp geroepen, ende de respondent met sijne complicen vreesden van die toeloopende naebuijren aengepackt te worden.
  Verclaerende denselven doens versien te sijn geweest met eenen grooten stock. ende dat sijne voors. complcien gewaepent sijn geweest met groote stocken, respective snaphaenen ende sackpistoelen.

  Item verclaert ende bekent den voorn. gedetineerde waer te sijn dat hij mede plichtig ende hant daedigh is geweest aen den inbreuck, knevelerijen, ende diefstael in octobri 1741 gecommitteert ten huijse van Matthijs Kockekorn aen de Steegel.
  Dat sijnen swiegervader den voors. Joannes Kersten hem beclaegde desen diefstal tevoorens aengebrocht hebbende, hij vervolgens met denselven in de nachte gegaen was tot op de Pannesheijdt onder die aldaer staende eijckenboomen. Alwaer hij verclaert die hiervoor door hem gedenuntieerde complicen vergaedert gevonden te hebben met noch veele onbekent sijnde.
Onder welcke onbekende hij seght al evenwel gesien ende gekent te hebben seeckeren Peter Muijters woonende in het Landt vander Heijden.
  Veclaerende verders met sijne voors. complicen hem vervoeght te hebben tot achter de schuijre van voors. Matthijs Kockelkorn. Alwaer hij seght dat eenige van sijne complicen een groot loeck gebroocken hadden, ende daer door tot in den voors, huijse waeren ingevallen. Dat hij middeler tijt voor de huijsporte de schildtwacht houdende, sijne gemelde gesellen alle daerinne vindtbaere gelt, kleederen lijnewandt, gebeelt, cooper, tinne ende meer andere mobilien hadden gestoelen. Verclaerende daer en boven die in voors. huijse woonende luijdens jaemerlijck te hebben hooren kermen ende roepen.
  Dat die voors. mobilien onder hun verdeelt sijnde, hij gedetineerde daeruijt voor sijn deel heeft geprofiteert twelf schillingen. Dat sijne voors. complicen insgelijcx hunne resp. portiens uijt de gestoelene saecken hebben genooten ende dat sij alle gewaepent sijn geweest, gelijck hiervoor breeder heeft vermelt.

  Item heeft den gedetineerde Laurens Reumgens bekent voor de oprechte waerheijt, dat hij mede geholpen ende geassisteert heeft aen den inbreuck, knevelerijen, ende diefstael in julio 1742 begaen ten huijse van Jan Keularts aende Drij Vögel.
  Dat voors. Joannes Kersten hem beclaeghde dit te begaene feijt te woorens aen gekondight hebbende, ende den meeste deel der voors. genoemde complicen in de nachte gecomen sijnde tot in den huijse van gemelden Kersten, hij respondent verclaert aldaer met dieselve desen diefstael overleght te hebben. Dat sulx geschiet sijnde, hij met die voors. complicen het huijs van dito Jan Keulars genaedert hadden.
  Dat eenige derselve achter in de weijde een groot loeck aen hetselve huijs gbroecken hadden, ten tijde hij beclaeghde seght met voors. Mathijs Crombach in de straet voor het huijs op schidtwacht gestaen te hebben. Dat hij aldaer staende die luijdens in den huijse jaemerlijck heeft hooren roepen, ende dat naerderhandt sijne voors. complicen daeruijt gecomen waeren belaeden met eene groote quantiteijt kleederen, lijnewandt, geldt, treckmutzen, gebeelt ende meer andere mobilien. Die welcke gestoelene saecken den respondent bekent te hebben helpen vervoeren tot in den huijse van sijnen swiegersvader den voors. Joannes Kersten.
  Alwaer hij verclaert aen de verdeelinge derselver geassisteert ende voor sijn deel daeruijt geprofiteert te hebben thien schillingen.
  Dat sijns beclaeghde swiegermoeder Marie Scheren oock mede aen dese verdeelinge heeft geassisteert, ende het deel van haeren man Joannes Kersten, bestaen hebbende uijt kleederen, doeck en andere mobilien naer haer genoemen ende wegh gedraegen heeft. Dat sijne voors. andere complicen insgelijckx hunne portiens uijt desen diefstael hebben genoeten, ende dat sij alle wederom sijn gewaepent geweest als voor.

  Ende mits den daegh aen't eijnde geloopem, heeft men met dese responderingen opgehouden tot, bij dewelcke den voors. beclaeghde naer voorgaende daeraf gehadde lecture heeft verclaert te persisteren, ende vervolgens deselve eijghenhandigh gemerckt, schrijvens onervaeren.
  Gehantmerckt, dato, loco, ende ten overstaen als boven, was geteeckent, als hier volght:
  Handtmerck (in deesen forme +) van Lourens Reumgens
  Onderstont: quod attestamur, ende was geteeckent: D. De La Haye, schepen, A. Souren schepen, Peter Heulzgens schepen, W. Kessels schepen, ende P. Poyck greffierContinuatie van Persoonele
Responderinge bij scherpere exa-
minatie gedaen door den gedeti-
neerde Laurens Reumgens op die
voors, interrogatorien ten over-
staen van Dionys De LaHaye,
Alexander Souren schepenen van
Kerckrode, Peter Hultgens ende
Willem Kessels, schepenen van den
gerichte van Mercxstein hiertoe
specialijck geassumeert ende dan
mij Peter Caspar Poijck greffier
op den Casteele van s'Hertogen-
rode den 25 januarij 1744

  Eodem et coram iisdem den voors. Laurens Reumgens alhier in judicio gesisteert ende ingevolge den Decrete van gisteren geëxamineert sijnde over die voors. interrogatorien heeft denselven verclaert ende bekent als volght:

  Den gedetineerde Laurens Reumgens verclaert ende bekent verders waerachtigh te sijn, dat hij medeplichtigh ende handtdaedigh is geweest aen den geperpetreerden inbreuck, knevelarijen ende diefstael in februario 1742 begaen op de pastorije van Marienbergh.
  Verclaerende den beclaeghde daer en boven noch, dat sijn voors. stiefvader Joannes Kersten hem desen diefstael van te voorens aengebrocht hebbende, hij met denselven ende met sijne swiegermoeder Marie Scheren (dewelcke soo aen desen, als oock aen die twee voorgaende diefstaelen seght medeplichtigh te sijn geweest) hem getransporteert heeft tot onder de wijde boomen van de Speckholzer heijde. Alwaer hij verclaert vergadert gevonden te hebben sijne hiervoor genoemde complicen van de Speckholzer heijde. Dat sij aldaer onder hun desen diefstael verder overleght hebbende, sij te saemen van daer vertrokken waeren ende dat sij comende tot in het velt naest bij Marienbergh gelegen, bij hun alnoch gecoemen waeren Peter Haen, Joannes Stephens, Casper Hooghkircken, Joannes Worms ende meer andere complicen van Herle, Scheidt ende andere aen hem onbekent.
  Dat hij dus met dieselve bijeen gerot sijnde, hun getransporteert hadden tot ae de pastorije van Marienbergh. Alwaer hij verclaert door den voors. Joannes Kersten met noch vijf andere aen hem onbekende gesellen voor de voors. pastorije op schiltwacht gestelt te sijn. Ende sijne voorgereurde andere complicen middeler tijt aldaer hadden ingebroocken, ende uijt deselve pastorije gestoelen eene groote quantiteijt contante penningen, ende veele andere mobilien.
  Diewelcke onder de bande verdeelt sijnde, verclaert den beclaeghde uijt handen van sijnen swiegervader voor sijn deel uijt die aldaer gestoelene saecken ontfangen te hebben twee pattacons. dat sijne voors. complicen oock hunne portien daeruijt hebben genooten. Ende dat sij wederom sijn gewaepent geweest gelijck in die voorige occasiens.

  Item heeft den voors. Gedetineerde verclaert ende bekent mede geholpen ende geassisteert te hebben aen den inbreuck ende diefstael in den Vasten avont van den jaere 1741 begaen op den nieuwen Hof Waerden.
  Dat hij beclaeghde met sijnen swiegervaeder Joannes Kersten in eene nachte hem begevenheeft tot aen d'andere sijde van Kerckrode, alwaer hij seght sijne hiervoor genoemde complicen van de Speckholzer heijde, ende van den Holbergh (Kohlberg?) vergaedert gevonden te hebben. Dat sij aldaer onder hun dijen te doenen diefstael naerders overleght hebbende, verder gegaen waeren tot aen ende ontrent den voors. Hof Waerden. Alwaer hij verclaert sijne hiervoor genoemde complicen van Herle ende van den Scheidt oock bijeen gerot gevonden te hebben, behalvens dat hij seght sijne voors. swiegermoeder Marie Kersten aen desen diefstael niet present te sijn geweest.
  Dat  hij met sijne complicen gemelden Hof genaedert sijnde, eenige van sijn gesellen aldaer waeren ingebroocken ten tijde hij beclaeghde seght met de voors. Joannes Rehaen, Michiel Kersten ende eenen andere hem onbekende persoon in de weijde van voors. Hof op schiltwacht gestaen te hebben. Dat sijne voors. complicen middeler tijt op den voorseijden Hof gestoelen hebben eene groote quantiteijt vruchten en verckensvleesch. Diewelcke dieselve uijtgebrocht ende gelaeden hebbende op drij bij hun hebbende peerden vervoert hadden tot onder die wijden aen de Nachtegael.
  Alwaer den gedetineerde bekent aen de verdeelinge derselve gestoelene goederen geassisteert, ende voor sijn deel van sijnen voors. swiegervaeder daeruijt geprofiteert te hebben vierthien schillingen, waervoor hij seght dat den selven sijns beclaeghde portie in die voors. vruchten ende vleesch hadde genooten, ende naer hem genoemen. Verclaerende verders dat sijne voors. complicen hunne resp. gedeelten uijt de voors. gestoelene goederen hebben gecregen ende geprofiteert. Ende dat sij alle wederom sijn gewapent geweest als voor.

  Den voors. gedetineerde heeft verders noch verclaert ende bekent waer te sijn, dat hij mede geholpen ende geassisteert heeft aen den inbreuck ende diefstael in't beginsel van augusti 1742 gecommitteerd ten huijse van Anna Sijpekotten weduwe Willem Ploum tot Twembruggen.
  Dat den beclaeghde van desen diefstael wederom door sijnen voors. swiegervaeder Joannes Kersten van te voorens geïnformeert sijnde, hij vervolgens verclaert met denselven als mede met sijne swiegermoeder Marie Scheren in eene nachte hun getransporteert te hebben tot in het velt achter den Hof Winselen gelegen. Alwaer hij seght sijne hiervoor genoemde complicen van de Speckholser heijde, van den Kolbergh, als mede diegene van Herle, Scheidt ende andere plaetsen vergaedert gevonden te hebben. Dat sij tesamen aldaer hun over desen diefstael verders beraedt te hebben, hun verder begeven hadden tot aen ende ontrent het voors. huijs van Anna Sijpekotten.
  Alwaer hij seght naest het selve huijs met Peter Douven ende met eenen schoenmaecker van Herle, wijens naem hem afgevallen is, op schiltwacht gestaen te hebben. Dat sijne verdere hiervoor te genoemde complicen ondertusschen het voors. huijs hadden geforceert ende geïnvadeert, ende daeruijt gestoelen eene merckelijcke quantitetijt gelt, kleederen, lijnewandt ende meer andere mobilien. Diewelcke uijtgebrocht hebbende, hij gedetineerde verclaert dese gestoelene saecken te hebben helpen vervoeren tot in het boschgen aldaer ontrent in het velt gelegen.
  Alwaer die voors. gelt ende goederen onder hun verdeelt sijnde, hij beclaeghde seght daeruijt voor sijn deel ontfangen te hebben eene halve goude pistoel. Dat sijne voors. andere complicen insgelijcx hunne portien uijt desen diefstael hebben geprofiteert. Ende dat sij t'saemen sijn gewaepent geweest, gelijck voor.

  Item seght ende bekent den gedetineerde waer te sijn dat hij mede plichtich ende handtdaedigh is geweest aen den inbreuck ende diefstael begaen ten huijse van Aret Lutgens in der Banck.
  Dat den voors. Joannes Kersten hem beclaeghde desen diefstael condt gedaen hebbende, sij beijde sonder bijweesen van sijne swiegermoeder hun begeven hadden tot aen eenen bosch genoemt den Hessenbroich. Alwaer sij die voors. genoemde complicen van de Speckholser heijde vergaedert vindende, met dieselve verders gegaen waeren tot op de Pannesheijde. Alwaer hij verclaert  die voors. complicen uijt dese bancke als mede diegene van Herle ende meer andere hier voor breeder gedenuntieert oock vergaedert gevonden hebben. Dat sij aldaer dus bijeen gerot sijnde  ende desen te doenen diefstael verders overleght hebbende, verders hun begeven hadden tot aen het huijs van Aret Lutgens.
  Alwaer den gedetineerde verclaert met Joannes Rehaen, Michiel Kersten ende Joannes Stephens door sijnen swiegervaeder voor gemelt huijs op schiltwacht gestelt te sijn, en sijne voors. andere complicen middeler tijt ontrent de deure van gemelden huijse hadden ingebroocken. Ende dat deselve uijt denselven huijse hadden gestoelen eene groote quantiteijt gelt, lijnewandt, kleederen ende meer andere mobilien, diewelcke dieselve uijtgenrocht hebbende onder hun hadden verdeelt.
  En dat hij beclaeghde voor sijn deel daeruijt heeft geprofiteert thien schillingen, dat sijne hier voor genoemde complicen insgelijckx hunne portiens uijt desen diefstael hebben gecregen. Ende dat hij met dieselve is gewapent geweest, gelijck voor.

  Den gedetineerde Laurens Reumgens verclaert ende bekent daer en boven noch waerachtigh te sijn, dat hij mede geholpen ende geassisteert heeft aen de invasie ende diefstael gecommitteert ten huise van Jan Essers op de Magerouw.
  Dat sijn swiegervader Joannes Kersten hem desen diefstael van te voorens aengecondight hebbende, hij beclaeghde verclaert met denselven ende met sijne swiegermoeder Marie Scheren hun begeven te hebben tot in de Speckholser heijde. Alwaer hij seght die van aldaer genoemde complicen vergaedert gevonden te hebben. Dat hij met dieselve hem verders vervoeght hebbende tot ontrent aen het huijs van voors. Jan Essers, aldaer oock verclaert sijne voors. andere complicen bijeen gerot gevonden te hebben.
  Dat hij met dieselve het voors. huijs genadert sijnde, eenige van sijn voors. complicen het selve hadden geïnvadeert ten tijde hij seght daer ontrent voor het huijs van met Joannes Rehaen ende Gillis Wetsels van Herle op schiltwacht gestaen te hebben. Dat dieselve uijt gemelden huijse hadden gestoelen ende vervoert eene merckelijcke somme contante penningen, als mede kleederen, lijnewandt, vleesch ende meer andere mobilien.
  Diewelcke in packen uijtgebrocht hebbende, hij beclaeghde verclaert voor sijn deel bij de verdeelinge daeruijt van sijnen swiegervader Joannes Kersten ontfangen te hebben eenen Rixdaler. Dat sijne andere gesellen oock hunnen deelen daetuijt hebben gecregen ende dat sij wederom sijn gewapent geweest als voor.

  Den gedetineerde Laurens Reumgens heeft verders verclaert ende bekent proprio motu waerachtigh te sijn, dat hij mede geholpen ende geassisteert heeft twee achter malcanderen volgende reijsen, om de pastorije van Simpelveldt te besteelen.
  Dat hij beclaeghde elcke reijse daervan geïnformeert sijnde door sijnen swiegervader den voors. Joannes Kersten, hij met denselven gegaen was tot ontrent die Drij Vögel. Alwaer hij seght sijne hiervoor genoemde complicen van de Speckholser heijde, ende diegene van Herle vergadert gevonden te hebben. Dat hij en sijn swiegervader met dieselve verders hem getransporteert heefttot aen ende ontrent de voors. pastorije, alwaer den beclaeghde seght met sijne voors. complicen te hebben willen inbreecken.
  Maer dat die luidens van gemelde pastorije sulx gehoort hebbende, alsulck groot tumult gemaeckt hadden, dat hij beclaeghde ende sijne voors. complicen deselve pastorije hebben moeten verlaten, ende daervan ewegh loopen. Verclaerende daer en boven dat eenige luijdens van Simpelvelt tot dese getenteerde diefstaeln med hebben geholpen ende gecoöpereert hebben, maer dat hij dieselve niet gekent heeft.

  Item verclaert ende bekent oock waer te sijn dat hij medeplichtigh ende handtdaedigh is geweest aen den inbreuck ende diefstael voor ontrent drij jaeren geleden begaen ten huijse van seeckeren Pijpers woonende op de Gehr binnen Herle.
  Dat die voors. genoemde complicen van de Speckholser heijde in eene nachte gecomen sijnde ten huijse van sijnen voors. swiegervader den voors. Joannes Kersten, alwaer hij hem self oock was invindende. Sij aldaer desen diefstael overleght hadden, ende doens te saemen gegaen waeren tot op het soo genoemde Weschel binnen Herle. Dat die voors. gedenuntieerde complicen van Herle hun oock aldaer ingevonden hadden, dat hij beclaeghde  met dieselev hem vervoeght heeft tot aen het huijs van den voors. Pijpers.
  Alwaer hij seght met seeckeren Peter van Biest oock alder woonende op schiltwaght gestaen te hebben, terwijlen sijne voors. complicen van Herle ende van de Speckholzer heijde aen eene venster van den selven huijse waeren ingebroken. Dat deselve door dijen middel het huijs geïnvadeert hebbende, daeruijt hadden gestoelen eenich gelt, kleederen, lijnewandt ende meer andere mobilien, die welcke hij verclaert met sijne voors. gesellen vervoert te hebben tot op het Weschel in eene weijde.
  Alwaer hij seght aen de verdeelinge der gestoelene saecken geassisteert ende voor sijn deel daer uijt geprofiteert te hebben drij schillingen. Dat sijne voors. complicen oock hunne portiens uijt desen diefstael hebben genooten, ende dat sij te saemen sijn gewapent geweest, gelijck hier voor breeder heeft vermelt.

  Ende naer dijen aen den voors. gedetineerde die voors. responderingen ende bekentenissen van woorde tot woorde duijdelijck sijn worden voor gelesen, ende denselven gevraeght, ofte hij iet wilde daerbij ofte daer van te doen, heeft verclaert van neen, ende bij sijne voors. bekentenissenover al wel uijterlijck te persisteren,
  t'oirconde heeft denselven dese mits schrijvens onervaeren, gehantmerckt
  dato, loco ende ten overstaen als boven

Onderstont: handtmerck (bij forme van dit + cruijs) van Laurens Reumgens.
Leger was: quod attestamur ende onderteeckent: D. De La Haye schepen, A. Souren schepen, Peter Heultzgens schepen, W. Kessels schepen ac denier P.C. Poyck greffier
Par Copie Conforme a L'original
C.M. DeTiege – L.C. Poswick


Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER