DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor


Recollectie Hendrik Beckx, Nieuwstadt 29 dec. 1743
Heemkunde Landgraaf - GSG-103 Verzameling Speckens

 
Recollectie der bekentenisse voorgelesen
aen Hend. Beckx gedetineerden alhier
in judicio extraordinario gedaen op den
casteele Montfort den 29 dec. 1743
  Ende vermits alle de voors. verclaaringen ende bekentenissen van woort tot woort in presentie van ons gerichtspersoonen distinctelijck sijn voorgelesen, soo heeft den selven nochmaels sigh rijpelijck bedaght hebbende,

1.
  verclaert uijterlijck te blijven persisteeren bij het gedeponeerde aengaende het eerste feijt, noepende den gedaanen Eijdt, uijtgenomen dat moet sijn de capelle van St. Lenart ende dat den Eijdt door Peter van Poffendorpf is voorgelesen.

2.
  Verclaart mede naer voorlesinge uijterlijck te blijven persisteeren bij hetgene hij verclaart heeft aengaende het twee feijt wegens diefstal aen den Beukenboom, met additie nochtans van het gene hij dien aengaende bekent heeft de 7 nov. lest leden.

3.
  Soo als oock blijft persisteeren bij hetgene verclaert heeft aengaende den diefstal bij sr. Clemens, met additie, nochtans van het gene hij dien aengaende bekent heeft de 7 nov. lest leden.

4.
  Item blijft persisteeren bij hetgene hij verclaart heeft wegens diefstal bij Thelen tot Sittart, met bijvoeginge nochtans van al sulckx hetwelck hij dien aengaende verclaart ende bekent heeft de 7 nov. lest leden.

5.
  Noch persisteert uijterlijck bij hetgene hij verclaart ende bekent heeft aengaende den diefstal der kercke tot Nieuwstadt.

6.
  Blijft mede uijterlijck persisteeren bij hetgene hij verclaart ende bekent heeft wegens de inbraake en huijsdiverij tot Geilekircken.

7.
  Persisteert mede uijterlijck bij het verclaarde wegens den getenteerden diefstal tot Guttecoven.

8.
  Verclaart mede te persisteeren bij hetgene hij verclaart ende bekent heeft wegens de kercke divereij tot Gangelt met bijvoeginge nochtans van hetgene hij verclaart heeft den 7 deses lest leden.

9.
  Blijft mede uijterlijck te persisteeren bij sijne bekentenisse wegens de kercke divereij tot Amstenraedt

10. 
  Persisteert uijterlijck bij sijne verclaaringe en bekentenisse aengaende de kercke divereij tot Spaubeeck

11
  Verclaart mede uijterlijck te blijven persisteeren bij het gene hij bekent ende gedisponeert heeft wegens de kerckedivereij tot Brounsem

12.
  Blijft mede uijterlijck persisteeren bij het gene hij verclaart en bekent heeft aengaende de kercke divereij tot Nagelbeek

13.
  Blijft mede persisteeren bij hetgene hij verclaert heeft aengaende de kercke dieverije tot Marienbergh

14.
  Persiteert uiterlijck bij hetgene hij verclaart heeft aengaende de huijsbraake ende diefstal tot Daelen

15.
  Persisteert mede bij hetgene hij verclaart heeft aengaende het gestoolen rent

16.
  Verclaart hij gedetineerden Hend. Neckx mede uijterlijck te persisteeren bij het gene hij verclaart ende bekent heeft aengaende de kercke divereij tot Beeck begaen

17.
  Persisteert mede uijterlijck bij het bekende wegens de huijsbraake ende divereij van seker huijs tot Schinvelt, met bijvoeginge nochtans van het gene hij gedetineerden verclaart ende bekent heeft den 7. deses

18.
  Verclaart hij gedetineerden insgeleijckx te persisteeren bij hetgene hij verclaart en bekent heeft belangende de kercke divereij tot Schinvelt

19.
  Verclaart mede uijterlijck te persisteeren bij hetgene hij bekent heeft aengaende de kercke divereije tot Saeffelen, seggende nochtans dat sulckx alsoo geschiet is wanneer dese kercke voor de eerste mael door hun is bestoolen geweest ende dat deselve eenige jaaren daer naer noch eens is bestoolen op den voet gelijck hij den 7 deses iudicelick bekent heeft ende daer bij gewesen complicen aldaer genompt heeft waer toe hij sich refereert ende het selve is staende houdende

20.
  Verclaart hij gedetineerden uijterlijck te persisteeren bij hetgene hij verklaart ende bekent heeft wegend de kercke divereij tot Waltfucht, met additie nochtans dat mede daerbij ende daeraen handadigh is geweest Mattijs Corvers gedetineerden alhier.

21.
  Persisteert den gedetineerden mede uijterlijck bij het gene hij verclaart ende bekent heeft aengaende de dievereij van het Stift tot Susteren

22.
  Verclaart mede uijterlijck te persiteeren bij hetgene hij verclaert en bekent heeft rakende de diverije ende moort begaen aen eenen hof bij Stockhem

23.
  Persisteert insgelijckx bij hetgene hij bekent en verclaart heeft ten regarde van den diefstal, knevelarij en geweldadigheijt gepleeght aen het huijs van den heere pastoor tot Marienbergh

24.
  Persisteert verders bij het bekende en verclaarde wegens de divereij en knevelereij begaen ten huise van den heere pastoor tot Flodorp

25.
  Verclaart hij gedetineerden mede uijterlijck te persisteeren bij het gene hij verclaart en bekent heeft aengaende de kercke divereije tot Oorsbeeck in den Lande van Valkenborgh

26.
  Persisteert insgelijckx bij hetgene hij verclaart ende bekent heeft wegens de kercke diverij van Havert

  Ende want het gene voorschreven aen den gedetineerden Henderic Beckx in presentie van ons ondergeschreven gerichtsperpersoonen van woorde tot woorde distinctelijck is voorgelesen ende daerbij in voegen als voorschreven uuijterlijck heeft gepersisteert, soo hebben wij  gerichtspersoonen dese beneffens den gedetineerden onderschreven op den Casteele Montfoort den 29 novembris 1743
Dit is het merck + teken van Hend. Beckx

J P G Geeten  Gossen Fijen  Gabriel Jessen
Me pręsente N.G. Brandts secretaris


 


Naar boven 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER