DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor


Scherp examen Hendrik Beckx, Nieuwstadt 28 nov. 1743 (Deel 2)
Heemkunde Landgraaf - GSG-103 Verzameling Speckens

 

Continuatie van personeele beken-
nisse en verclaaringe door Hendr.
Beckx gedetin. en beklaegden in ju-
dicio extraordinario gedaen op den
casteele Montfort den 28 nov. 1743
  4.
 Diefstal bij Thelen
  Bekent mede plichtigh ende handadigh te sijn geweest aen de huijsbraake ende diefstal begaen door hem ende sijne complicen bij Thelen in de Putstraet tot Sittart 7 a 8 jaer geleden.
  Dat daer mede behulpsaen sijn geweest Mattijs Ponts, Joannes, Hendrick ende Peter Ponts, Marie haere suster, tambour van Schinvelt, Hendrik Corvers van Kleen Gladbagh, Cath. Bemelmans, haere dochter Berb, en haeren soon Mattis, Corst en Joannes Klinckers, Joannes Hagens, Benedic van den Steenwegh bij Sittart bedelaer met n handt, Joannes Honnoffs,
Jan Lenssen, Lens Lenssen, Gerard Roien, Hend. Cleven, Joannes Gardenier, Bernard Beckx ende Willem Corvers van Schum, Christiaen woonende op de Graedheijde en noch meer die die hij niet gekend heeft.
  Van dewelcke hij gedetineerden met Mattijs Ponts, Hendrick Ponts, Bernard Beckx en Willem Corvers van Schum den aenslagh gegeven ende hetselve het eerste tot Sittart op den merckt hebben overlegt een dagh of vier van te voren.
  Dat den dagh gestelt sijnde Hend. Ponts hem gedetineerden is comen afhaelen. Ende sij alsoo met hun achte van de Nieuwstadt derwaerts sijn gegaen, gaende met hem gedetineerden Jan Lenssen, Hendrick Cleven en met sijnen broeder de andere. Dat sij de bovengenoemde complicen gevonden hebben bij de Boon ende alle met een ledder die de Boon selfs gedraegen hadt in de stadt sijn geclommen.
  Als wanneer den gedetineerden Bernard ende Mattijs Ponts een gat gebroken hebben ende alle de winkelwaeren door de deur uijtdroegenende brachten het selve over de ledder ten huijse van de Boon. Alwaer in twee deelen gedeelt is, waer van Mattijs Ponts ende Hendr. Corvers van Kleen Gladbach ijder haer deel daervan hebben vercoght, weetende den gedetineerden niet waer. Ende heeft nochtans drij of vier daghen daer naer van Hend. Ponts daer af genooten twee rixdalers
  Den corporal van
 Gangelt complice
  pro memoria
  5.
 Nieuwstadt
  Bekent mede plichtigh ende handadigh te sijn geweest aen de huijsbraake ende kerckedivereije begaen tot Nieuwstadt een jaer of seven geleden. Dat daer aen geholpen hebben Bernard Beckx, Mattijs, Peter, Joannes en Hend. Ponts, Marie Ponts, Hend. Corvers viller van Kleijn Gladbach, den tambour van Schinvelt, Corst Klinckers.
  Dat den aenslagh daer van gegeven hebben den gedetineerden ende sijnen broeder Bernard, ten welckers huijse sij alle hun hebben vergaedert. Ende van daer gegaen sijn recht naer de kerck, alwaer den gedetineerden ende Mattijs Ponts een gat hebben gebrooken door een toegemuerde venster digh bij de sacristie, waer door hij gedetineerden met eene ledder in is geklommen, gelijck oock Mattijs Ponts die alsdoens de deure van de sacristie heeft opengebroken. En de kerckdeure hebben[de] geopent, die meesterdeel sijn ingecomen. Dat hij gedetineerden het taburnakul heeft opengebroken ende twee silveren kelcken daer uitgenomen, mitsgaders alle vinbaare priesterlijke gewaet en kerckelijcke ornamenten.
  Het welck sij alle gedraaghen hebben tot op den Sittarder wegh, weetende hij niet waer het verder is gebleven. Ende dat hij twee daghen daer naer van Mattijs voor sijn aendeel daer uijt heeft ontfangen seven schillingen.
  6.
 Geilekircken
  Bekent mede plichtigh ende handadigh te sijn geweest aen de huijsbraake ende huijsdiverije tot Geilenkercken bij seekeren Joannes, wiens toenaem hij niet en weet te noemen, maer seght te woonen dicht bij de kercke, een ackerman. Ende dat daer aen geholpen hebben Mattijs Ponts, Hend. ende Marie Ponts, Hendr. van Kleijn Gladbach, Joannes Honnoffs gedetineerden alhier.
  Dat Hend. Ponts een gat door de leeme wandt heeft gebrooken ende is ingekropen, daer uijt langende twee vrouwe rocken, een mans rock ende vier rixdalers aen gelt, hetgene alle naer Honsbroek is gebracht. Ende heeft hij gedetineerden sijn aendeel in gelt gekregen ter somme van twee pattacons.
  Ende dat het delict geschiet is een dagh of ses a seven voor Allerheijligen 1742 tussen elf en twelf uren des snachts. Sijnde die nagh vorts bleijven slaapen, vor in een huijs corth aen Geilekircken van waer s'morgens met den dagh is gegaen naer Nieuwstadt t'huijs comende naermiddaghs om drij uren. Ende was uijtgegaen des s'morgens te vooren naer Honsbroek ende van daer naer Geilekircken.
  7.
 Diefstal tot
 Guttekoven
  Bekent mede plichtigh ende handadigh te sijn geweest aen den getendeerden diefstal tot Guttekoven aen het huijs neffens den smet, ontrent twee jaeren geleden waer aen bij sijn geweest Hendr. ende Mattijs Corvers, doen ter tijt woonende tot St. Joest, villers aldaer ende Hend. Ponts. Ende besigh sijnde met graven om onder de plaij van de kamer deur te graven sijn verjaeght geworden.
  8.
 Gangelt
  Bekent mede plichtigh ende handadigh te sijn geweest aen de inbraake ende kercke divereij tot Gangelt. Sijnde daer bij geweest Mattijs Ponts met sigh vieren, Hend. ende Peter Ponts ende dessens dochter Marie, Hend. ende Mattijs Corvers hierboven genoempt, den tambour van Schinvelt ende Hend. van Kleijn Gladbach. Hebbende daer toe den aenslagh gegeven den gedetineerden en Mattijs Ponts.
  Ende door Hend. Ponts ende Hend. van Gladbagh eenen staf in een venster geforceert hebbende is daer door ingeklommen Hend. Corvers ende aen de overige complicen de deure geopent. Waer naer daerinne gegaen sijn de voors. complicen behalven drij die op schiltwagh bleven staen. Ende als dan door Hend. Corvers het tabernacul met den sleutel, die daer bij lagh geopent, en vervolgens daer uijt genomen een silvere remonstrans, twee copere luchters ende het kleet van Ons Live Vrouw.
  Welke voors. kerckelijcke goederen door Hendr. Ponts sijn vercoght worden bij den joede Lasarus tot Gangelt voors. waer voor bekomen heeft 21 rixdalers. En voor sijn deel ontfangen drij daghen daernaer door Hend. Ponts twelf schellingen.
  9
 Amsterraedt
  Bekent mede plichtigh ende handadigh te sijn geweest aen de huijsbraake ende kerckedivereije tot Amsterraedt waerbij mede present sijn geweest de naervolgende complicen, te weeten Mattijs Ponts, Peter, Joannes, Hendrick, Ida en Marie Ponts, den tambour van Schinvelt, Hend. ende Mattijs Corvers gebroeders.
  Hebbende Hend. ende Mattijs Corvers en gadt gebrooken neffens de kerckdeur door een toegemuijrt venster, waerdoor den gedetineerden en Mattijs Ponts sijn doorgekropen ende de deur aen de overige geopent hebbende sijn daerdoor alle daer binnen gegaen. Dat Bernard Beckx ende Hend. Ponts het tabernacul hebben opengebroken ende daer uijtgenomen eene remonstrans ende ciborie, oock de piscides met de H. Olie. Dat hij niet weet waer de H. Hostien ende Olie is gebleven, maer seght dat sij alsdan de deure van de sacristie hebben opengebroken ende daer uijt genomen twee kecken en vorts alle priesterlijcke en kerckelijk gewaet, beneffens twee coopere luchters.
  Hetgene alle heeft meegenomen door eenen van hunne complicen, niet weetende waer het vercoght is ende heeft hij gedetineerden voor sijn aendeel daer af genooten drij rixdalers van Peter van Poffendorpf 14 daghen daer naer.
  10
 Spaubeeck
  Bekent mede plichtigh ende handadigh te sijn geweest aen het bestelen ende inbreeken der kerkce tot Spaubeeke ontrent seven jaeren geleden. Dat daeraen geholpen hebben Mattijs, Hend. Ida en Marie Ponts, Joannes Ponts, Joannes Honnofs, Hend. ende Mattijs Corvers toens woonende tot St. Joest, Hend. Corvers van Gladbagh, Tambour van Schinvelt, Bern. Beckx,
Peter Corvers van Poffensdorpf met sijne dochter, Peter Ponts, den Vinck.
  Welcke samentlijcke complicen hun daerwarts vervoeght hebbend, ende achter den hoogen altaer door een vinster een gadt gebrooken door den gedetineerden ende Joannes Ponts, waer door Hend. Corvers van Gladbagh en den tambour van Schinvelt binnen gecroopen sijnde, de deure hadden geopent, dat sij alle daer door sijn in gegaen. Behalven vijf die op schiltwagh bleven staen ende Joannes Honnofs die door het gat mede is ingecroopen.
  Dat hij gedetineerden en Hend. Corvers toens villers van St. Joest het tabernacul hebben opengebroken ende daer uijtgenomen een silvere remonstrans, ciborie en pixides met den H. Olie. Dat hij gedetinerden selfs de remonstrans heeft genoemen ende overgelanght aen Hend. Ponts sonder te weeten oft de H.Hostie daer in was of niet. Dat sij vorts de deure van de sacristie hebben opengebroken, alle de vinbaare kerckelijcke ornamenten, priesterlijke kleederen ende eenen silveren kelck daer hebben uijtgenoemen.
  Ende in een bosken daer ontrent gelegen dat gebracht, alwaer alles uittereen is geleijdt ende de verdelinge is gemaekt door Mattijs Ponts. Hebbende hij gedetineerden daer van met noch seven anderen gehadt de remonstrans.
  Ende dat vorts Mattijs Ponts aen hun alle die in de ronde saeten de H. Hostien uijt de ciborie heeft rondgedeelt en hij gedetineerden van Mattijs gekregen heeft de groote H.Hostie uijt de remonstrans, die hij met sijne handt van Mattijs heeft aengenomen en wel eene ure bij sigh heeft gehadt. Gevende die aen Mattijs Ponts wederom, seggende, wat soude ick met ons Heere doen. Dat de andere ende oock sijnen broeder een ofte meer ieder kregen, ende die in den mont staken.
  Dat hij gedetineerden de remonstrans wederom gegeven heeft aen Mattijs Ponts die deselve met alle het ander goedt medegenomen heeft ende vercoght. Waervan hij Gedetineeerden genoten heeft twee rixdalers, die Mattijs Ponts  hem gegeven heeft twee daghen daer naer.Continuatie van personeele bekente-
nissen in judicio extraordinario door
Hend. Beckx gedetineerde en op den
casteele Montfort den 28 nov. 1743

  11
 Brounssem

  Bekent mede plichtigh ende handadigh te sijn geweest aen de inbraake ende kerckedivereije tot Bronsen ontrent de seven jaaren in de winter. Waer aen geholpen hebben Mattijs Ponts, sijne drij soonen Henderick, Peter en Joannes, sijne dochters Marie ende Ida, item Joannes Honnoffs, sijne moeder Geertruid Ponts, Peter van Poffendorf, den tambour van Schinvelt, Willem Corvers van Schum, Henderick Corvers van Kleijn Gladbach, en Henderick Corvers alsdoens viller van St. Joest,
Nicolaes Elven met sijne vrouw ende noch meer die hij niet en weet te noemen.
  Van dewelcke eenige het gat gebrooken hadde door de mure, eer hij gekomen was, ende de kercke deure was geopent. Wesende hij gedetineerde desen keer niet in de kercke geweest, derhalve seght niet te connen seggen hoe sij te werck daer inne sijn gegaen, maer dat even buijten dorp, daer de verdeelinge wert gemaekt, gesien heeft eene remonstrans met de H.Hostie daerin en verder alle kercke paramenten, oock noch eenen kelck. Hetgene ten dele door Mattijs ten deele door andere is medegenomen.
  Ende heeft gedetineerde voor sijn gedeelte gekregen van Mattijs Ponts twee a drij daghen daer naer, twee rixdalers. De post seght dat Bernard Beckx oock daer bij is geweest.
  12
 Nagelbeeck
  Bekent mede plichtigh ende handadigh te sijn geweest aen de inbraake ende kercke divereije tot Nagelbeeck, geleden ontrent vier a vijf jaaren. Waer aen geholpen hebben Mattis Ponts, sijnen soon Peter en Henderick, Hend. Corvers van Kleijn Gladbach, Cathrin Bemelmans ende haere dochter Berb ende soon Mattijs, Willem Corvers van Schum.
  Van welcke hij gedetineerde met Hend. Ponts met een iser het gat achter den hogen altaer hebben gebooken, waer door gekropen Hend. Ponts ende de deure heeft opengemaekt. Als wanneer hij gedetineeerde ende den soon van Catharin het tabernacul hebben opengebroken ende hij gedetineerde daer uijtgenomen de silvere remonstrans met eenen kelck. Derwijlen de andere alle de vinbare kercke goederen bijeen packten ende mede genomen, waerbij hij gedetineerde oock de remonstrans ende kelck dede, nemende Mattijs Ponts alle hetselve mede naer huijs.
  Hetgene verkocht  hebbende is aen hem gedetineerde door Marie Ponts eenen dagh oft vier daernaer ten sijnen huijse gebracht twee pattacons.
  13
 Marienbergh
  Bekent mede plichtigh ende handadigh te sijn geweest aen de inbraake ende kercke divereije tot Marienbergh in het achde jaer geleden. En hebben daer aen geholpen, Bernard Beckx, Cath. uijt de Groenstraet, Willem en Hend. Corvers en noch eene groote menighte andere die hij niet kan noemen, omdat maer quartier urs daer bij is geweest. Moetende wegh loopen omdat hij seght met soodanige vrees en schrick bevangen te sijn geweest, dat er geen rusten noch dueren hadt, connende nochtans de redenen daervan niet seggen. Gelijck hij gedetineerden oock niet seggen kan hoedanigh alles is geschiet om redenen voorschreve.
  Echter heeft voor sijn aendeel daervan genooten twee rixdalers die Cath. uijt de Groenstraet eenen dagh of ses daer naer aen hem gedetineerden heeft gegeven tot Gangelt.
  14
 Daelen
  Bekent mede plichtigh ende handadigh te sijn geweest aen de huijs braake ende diefstal ontrent vijf jaaren geleden gepleght ten huijse van Mattijs van der Lijnden tot Daelen. En dat daer aen geholpen hebben Peter ende Hend. Ponts, Bernard Beckx, Hend. Corvers van Kleen Gladbach en Hend. Corvers toens woonende tot St. Joest. Corrigendo die niet daer bij geweest te sijn, maer te willen seggen dat Hend. Corvers van Kleengladbach door de opengebroken venster in geklommen sijnde, heft uijt de laede van een kaste genoemen vier rixdaelers aen gelt. Moetende alsdan vluchten omdat eenige luijden aldaer voorbij gingen. En sijn dese vier rixsdalers onder hun egalijck verdeelt geworden.
  15
 Diefstal van een rent
  Bekent mede plichtigh ende handadigh te sijn geweest neffens Hend. Ponts aen het steelen van een rendt uijt den stal van Lemme Gelen woenende te Wadelers in de Kempen. Alwaer hij gedetineerde door de deure van de schuijre naer den stal is ingegaen, wesende de gelengenheijt aen hem gedetineerden bekent omdat aldaer voor kneght gewoont hadde. Hetwelck sij te samen de volgende morgen gedreven hebben naer Maestricht en aldaer vercoght aen eenen slaghter, wijens naem hij niet en weet, maer seght te woonen aen den Merckt. En dat voor vier pattacons spe(cies) dewelcke hij met sijne complice heeft verdeelt.
  16
 Beek
  Bekent mede plichtigh ende handadigh te sijn geweest aen de inbraake ende kercke divereije tot Beeck geleden ontrent ses jaeren. En dat daer aen geholpen hebben Mattijs met sijne drij soons Joannes, Peter ende Henderick en sijne twee dochters Marie en Ida, Hend. Corvers van Kleijn Gladbach, Catharina uijt de Groenstraet, haere dochter Berb ende soon Mattijs, Willem Corvers van Schum, den tambour van Schinvelt, Peter Corvers van Poffendorp, Joannes Klinckers.
  Van welcke Peter van Poffendorf ende den tambour van Schinvelt een gat gebrooken hebben aen de sacristie met een kauter, waer door Joannes Ponts is ingekropen met Mattijs Ponts, die oock de deure van de sacristie hebben opengebroken en alsoo in de kercke sijnde de deure van de selve hebben opengedaen, waer door de andere sijn ingegaen. Uijtgenoemen vier dewelcke op schiltwagh bleven staen, hetwelcke waren hij gedetineerden, Mattijs uijt de Groenstaet, Willem van Schum en Hend. van Klein Gladbagh. Dat de andere alsdan, het tabernaculum hebben opengebrooken, daer uitgenomen de remonstrans ende ciborie. Hebbende hij gedetineerden gene Heijlige Hostin gesien. Dat sij noch een kist ofte kaste in de sacristie hebben opengebroken, Daer uijt nemende gelijck mede uijt de sacristie alle vinbaare kerckelijcke ornamenten
  Het gene sij alle te samen hebben gedragen een half ure van daer in het velt achter een hegge en aldaer besien wesende wederom bijeen gedaen, wordende alle hetselve toens verder gedragen naer het huijs van Mattijs Ponts. Weetende hij gedetineerden niet waer dat is vercoght, heeft nochtans voor sijn aendeel daer van genooten vier pattacons, hetgene Hend. Corvers van Kleingladbach ten sijne huijs heeft gebracht ses daghen daer naer.
  17
 Huijsdivereij tot Schinvelt
  Bekent mede plichtigh ende handadigh te sijn geweest aen de huijsbraake gedaen aen seker huijs tot Schinvelt, niet weetende den naam van de menschen die daerinne woonen, maer seght geschiet te sijn ontrent Kersmis laestleden. En daer aen behulpzaem sijn geweest Joannes en Peter Ponts, de dochter van Cath. in de Groenstraet en Hend. Corvers van Klein Gladbach. Dat den aenslag daervan gegeven hebben Hend. Corvers van Klein Gladbach ende de dochter van Cath. in de Groenstraet ten haere huijse twee daghen voor dat hetselve is geperpetreert.
  Welcken dagh gestelt sijnde heeft hij gedetineerden sigh derwaerts vervoeght alwaer de andere boven genoemde hun oock hebben bevonden, gaende van daer direct naer het boven genoemde huijs. Alwaer de bovengenoemde vrouw persoon heeft geforceert een venster alwaer sij beneffens Hend. Corvers van Klein Gladbagh door gekropen sijnde direct naer het bedde daer de luijde van de huijse op lagen sijn gegaen. Ende deselve  met dreijgementen en gewelt afgeperst hebben hun gelt, die aen de boven genoemde geweesen hebben waer het selve was, hetgene sij alsdan ter somme van vier rixdalers hebben genomen. Ende niet anders daer sijnde sijn wederom uitgekoemen ende alle gegaen naer Schum.
  Eijndelijck heeft hij gedetineerden het vijfden deel daervan voor sijn aendeel genooten.
  18
 Schinvelt
  Bekent mede plichtigh ende handadigh te sijn geweest aen de inbraake ende kercke divereije tot Schinvelt ontrent 6 7 jaeren geleden. Ende hebben daeraen geholpen Mattijs met sijne drij soons en dochters Marie ende Ida, Hend. Corvers van Kleen Gladbagh, Willem Corvers, Cath. Bemelmans, haere dochter ende soon, den tambour van Schinvelt, Hend. Corvers toens viller tot Sint-Joest, Joannes Honnoffs ende dan noch vier vijf andere die hij niet kent.
  Dat hij gedetineerden, sijn broeder Bernard ende Mattijs Ponts den aenslagh hebben gegeven ten huijse van Mattijs voorseid. Ende hebben hun sanderen daeghs naer bovengenoemde kercke begeven alwaer den gedetineerden, Mattijs Ponts ende sijnen soon een gat door den muer aen de sacristie hebben gebrooken. Waer door hij gedetineeerden en Mattijs sijnde gekropen en vorts de deure van de sacristie geforceert ende de deure van de kercke aen de andere kant hebben open gemaekt.
  Dat Mattijs met sijnen soon het tabernacul hebben opengebrooken ende daeruijt genoemen een silvere remonstrans ende ciborie ende de pixides met de H. Olie. Dat hij gedetineeren aldaer gene van de H. Hostin heeft gesien. Dat sij voorts uijt de sacristie noch genomen hebben twee silvere kelcken ende alle priesterlijcke kleederen en kerckelijcke ornamenten.
  Hetgeene alle ten huijse van Mattijs is gebracht die het vercoght heeft sonder te weeten waer. Dat Mattis Ponts voor sijn aendeel vier rixdalers  aen hem gedetineerden tot Sittart heeft gegeven 5 6 daghen daer naer.
  19
 Saeffelen
  Bekent mede plichtigh ende handadigh te sijn geweest aen de inbraake ende kercke divereije tot Saeffelen geleden 8 9 jaaren. Ende hebben daer aen geholpen Mattijs Ponts met sijne drij soons, Bernard Beckx, Joannes en Corst Klinckers, den tambour van Schinvelt, Peter Corvers van Poffendorpf, Cathrien Bemelmans met haer dochter Berb ende meer andere die hij niet weet te noemen. Ende hebben daer toe den aenslagh gegeven hij gedetineerden ende sijne broeder Bernard Beckx ten huijse van Mattijs Ponts.
  Als wanneer hij twee daghen daernaer met de voornoemde compicen tot Sittart bijeen gecomen sijnde, sich begeven hebben naer de bovengemelde kercke, alwaer sij gebroken hebben een gat door de muijer. Waerdoor hij gedetineerden ende Peter Ponts gecroopen sijn ende hebbe de deure aen de overige geopent. Dat hij gedetineerden en Peter Ponts het tabernacul hebben opengebroken ende daer uijtgenoemen een silvere remonstrans ende twee silvere kroontiens. En vorts dat sij de kaste achter den altaer hebben gebrooken ende daer uijt genomen twee kelcken ende verders alle priesterlijcke kleederen ende kerckelijcke ornamenten.
  Hetwelck alle bij den joedt Lasarus tot Gangelt door hem gedetineerden en Peter Ponts den volgenden dagh s avents is gebracht ende vercoght voor 40 rixdalers. Waervan ieder van hun twee de helfte heeft medegenoemen, waer van hij gedetineerden drij rixdalers gehouden heeft ende aen de andere ieder twee.
  20
 Waltfucht
  Bekent mede plichtigh ende handadigh te sijn geweest aen de inbraake ende kercke divereije tot Waltfucht geleden eenige Jaaren. Ende hebben daer aen geholpen de voornoemde complicen ende noch 10 11 die hij niet kende.
  Dat Mattijs Ponts en Mattijs Corvers van Kleen Gladbagh een gat gebroken hebbende, hij gedetineerden daer door gecroopen is en de deur aen de andere kant geopent. Dat hij gedetineerde en Mattijs Ponts oock de sacristie geopent hebben met gewelt, gelijck oock het tabernacul. Dat hij gedetineerde de silvere remonstrans ende ciborie daetuijt genoemen heeft. Dat vorts oock alle kerckelijck en priesterlijcke kleederen mitsgaeders twee kelcken hebben medegenomen ende  gedraeghen tot in eene weijde, alwaer alles hebben besightight.
  En heeft Mattijs alsdan de H. Hostin aen hun in de ronde uijtgedeelt ende in den monde geleght. Dat sij doens alle het silver en kercke goedt bij malkanderen geleijt en door Mattijs vercoght, niet weetende waer. En heeft Peter Ponts hem gedetineerden vier daegen daer naer gegeven vier pattacons.
  21
 Stift Susteren
  Bekent mede plichtigh ende handadigh te wesen aen de divereije gepleeght int Stift tot Sustteren, doch seght geene omstandigheden daer van te connen seggen omdat bijnaer gedaen was, als hij gedetineerden met Peter Ponts daer quamp. Vindende aleenlijck een leege kiste aen de wal ende noch 4 5 andere die hij seght niet te kennen en die doens allegaeders met Mattijs naer Hoensbroeck sijn gegaen. Nochtans heeft hij gedetineerden daer van vier daghen daer naer van Mattijs Ponts ontfangen drij rixdalers.
  22
 eenen hof ontrent Stockem
  Bekent mede plichtigh ende handadigh te sijn aen den geweldigen diefstal ende moort een jaer oft ses geleden, gepleeght aen eenen hof over de Maese gelegen ontrent Stockem, Dat daer aen mede geholpen hebben Mattijs Ponts met sijne vrouw, drij soons ende twee dochters Marie en Ida, Bernard Beckx, Joannes Honnoffs, Joannes Klinckers, de tambour van Schinvelt, Hend. Corvers van Kleijn Gladbag en ook Hend. Corvers viller alsdoens van Sint-Joest, Willem Corvers van Schum ende noch meer andere die hij niet gekent heeft.
  Welcke gesamentlijcke complicen hij gevonden heeft aen desen kant van de Maese, alswanneer sij alle te samen aen ten Visser Weert sijn overgevaeren. En gegaen tot aen eene weijde tot aen het voors. huijs ende aldaer een ure oft twee gewaght omdat de menschen eerts soude slaepen sijn. Alswanneer Bernaerd met Hend. Corvers van Kleijngladbagh een gat naest een achter deure hebben gebrooken en door dat gat de schauw van de deur hebbende los gemaekt de selve geopent hebben ende onder hun achte daer ingegaen.
  Wat daer eijgentlijck alsdoen is geschiet seght den gedetineerden niet te weeten omdat op schiltwagh is blijven staen, maer evenwel heeft naerderhant gehoort dat sij de menschen aldaer in huijs sijnde hebben gebonden en den weerth van het huijs doot gestoken is worden. Ende de vrouw met de voeten in de heete assen geset hadden om haer  te doen seggen waer haer goedt en gelt was. Dat oock alle kisten en kasten hebben opengebroken mede nemende alle vinbaere mobilaire effecten, kleederen, linwant, tin, coper ende het gelt, dat die luijden hadden.
  Ende het selven gebraght cort aen de Maese in het Witsholt, hetgene alle besightight wesende wederom bij een hebben gedaen ende is mede genomen worden door de voornoemde complicen dewelcke alle bij malkanderen bleven. En is hij gedetineerden met Willem Corvers van Schum gereturneert ten sijnen huijse, en heeft voor sijn aendeel ontfangen drij pattacons van Bernard Beckx twee daghen daer naer.
  23
 Marienbergh pastorij
  Bekent mede plichtigh ende handadigh geweest te sijn aen de huijsbraecke, diefstal en knevelereij bij den pastoor van Marienbergh. Waeraen mede geholpen hebben Mattijs Ponts met sijne drij soons ende twee dochters Marie ende Ida, tambour van Schinvelt, Corst ende Joannes Klinckers, Catharin Bemelmans met haere dochter, Hend. Corvers van Kleijngladbach, Peter van Poffendorpf, Willem Corvers van Schum, Bernard Beckx, Joannes Honnoffs, Gertruijt Ponts en meer andere die hij niet kent. Hebben daervan den aenslagh gegeven Peter van Poffendorpf ende Mattijs Ponts.
  Als wanneer hij twee daghen daer naer met Bernard gegaen is aen de andere sijde van Gangelt, alwaer de andere hebben aengetroffen ende sijn alsoo gesaementlijck gegaen ten huijse van boven gemelten pastoor. Alwaer hij gedetineerden en Peter van Poffendorp een gat door den leemen want gebroken waer door Mattis en Hend. Corvers van Kleengladbagh sijn ingekroopen ende de deure geopent ende alle de complicen sijn ingegaen.
  Als wanneer sij den pastoor op sijn bedt hebben aengepackt ende met touwen aen handen en voeten gebonden. Het gene gedaen heeft Mattijs Ponts ende Willem Corvers van Schum, terwijlen hij gedetineerden met Hend. Corvers van Kleengladbagh de meijdt de handen aeneen bonden, gelijck oock dede Peter van Poffendorpf, den tambour van Schinvelt ende Hend. Ponts aen de suster van den heere pastoor. Dwingende den pastoor te seggen waer sijn gelt was, hetgene hij ter somme van ontrent 30 rixdalers aenwees. Vorts dat sij alle kisten en kasten hebben open gebrooken ende mede genoemen al hetgene sij conden vervoeren. Dat eenige van hunne complicen den pastoor, sijne suster ende meijt seer hebben mishandelt aleer sij van daer gingen.
  Dat het goedt alle naer Maestricht gebracht is ende daer vercoght worden ende hij gedetineerden wel acht daghen daer naer ontfangen heeft van Mattijs Ponts ses rixdalers tot Munstergeleen.
  23
 Floodorp pastoor
  Bekent mede plichtigh ende handadigh te sijn geweest aen de huijsbraecke, divereij en knevelereij bij den pastoor van Floodorp. Ende hebben daeraen geholpen, Joannes Honnoffs, Mattijs met sijne drij soons ende twee dochters, Hend. Corvers van Kleijn Gladbagh, Peter van Poffendorpf, Joannes Klinckers, Hendr. Corvers tot Sint-Joest, den tambour van Schinvelt, Cath. Bemelmans en haere dochter Berb, Bernard Beckx, Griet Melers, Willem Corvers van Schum ende meer andere die hij niet en kent.
  Dat Bernard hem daer van verwittight heeft ende hij gedetineerden sigh met denselven derwaerts vervoeght, vindende de andere ontrent Flodorp. Seggende den gedetineerden dat hij met Willem van Schum door de deure is ingegaen, wesende eenige van de complicen in huijs, alswanneer den heere pastoor alrede gebonden was. Ende dat hij gedetineerden met Willem van Schum ende Hend. Corvers van Kleijn Gladbagh wederom uijtgegaen is ende op schiltwagh gestaen heeft, wanneer die binnen in huijs waeren het selven hebben gespolieert ende alle het vinbaare (hetgeen nochtans wenig was) mede naemen. Waervan Mattijs Ponts eenigh heeft mede genomen ende Peter van Poffendorpf de reste, ende dat sij aen hem gedetineerden niets voor sijn aendeel hebben gegeven.
  25
 Oirsbeeck int Lant van Valkenborgh
  Bekent mede plichtigh ende handadigh te sijn geweest aen de inbraake ende kercke divereije tot Oirsbeeck int Lant van Valkenborgh gelegen. Waeraen geholpen hebben Mattijs Ponts met sijne drij soons, ende sijne twee dochters Marie ende Ida Ponts, Joannes Honnoffs, Hend. Corvers van Sint-Joest, den tambour van Schinvelt, Peter van Poffendorpf, Willem Corvers van Schum, Cath. Bemelmans, Corst ende Joannes Klinckers, Bernard Beckx ende noch eenige die hij niet kent.
  Niet weetende wie den aenslagh daer aen heeft gegeven, maer is daer henen gegaen met Mattijs Ponts ende sijne soons en Bernard Beckx. Hebbende hij gedetineerden met sijnen broeder Bernard ende Mattijs Ponts een gadt gebrooken door een toegemeurt venster waer door den gedetineerden met de voors. twee anderen sijn ingeklommen. Als wanneer de sacristie deure opengebroken hebbende de kerckdeure aen de andere complicen oock hebben geopent. Wanneer Corst Klinckers het tabernnacul met een breeck iser opengebroken hebbende, daer uijt genomen hebbende een sijlvere remonstrans ende vorts uijt de sacristie genomen twee silvere kelcken, twee luchters ende vorts alle priesterlijcke vinbaere kleederen ende kerckelijcke paramenten.
  Welcke alle hebben medegenomen tot buijten int velt achter een hegge alwaer de verdeelinghe door Mattijs Ponts en Peter van Poffendorpf is geschiet. Doch siende dat het selve niet wel koste verdeeld worden, is wederom bijeen gemaeckt ende door Mattijs Ponts in massa medegenomen die hetselve vercoght heeft, niet weetende waer. Ende heeft Corst Klinckers aen hem gedetineerden voor sijn aendeel gebrocht twee pattacons.
  26
 Havert
  Bekent mede plichtigh ende handadigh te sijn geweest aen de inbraake ende kercke divereije tot Havert. waeraen mede handadigh sijn geweest Mattijs Ponts met sijne drij soons, dessens dochter Marie Ponts, Corst en Joannes Klinckers, Peter van Poffendorpf, Hend. van Kleijn Gladbagh, Catharin uijt de Groenstraet, Willem Corvers van Schum, sijnen broeder Bernard ende meer andere die hij niet weet te noemen
  Dat sij samentlijcke hun versamelt hebben ontrent Isenborck op een plaetse daertoe gedestineert. Wanneer sij samentlijck gegaen sijn naer de voors, Kercke ende aldaer achter den hoogen altaer gebrooken hebben een gat door de mure. Waerdoor hij gedetineerden en Hend. Ponts daer door sijn ingekroopen ende de deure aen de andere geopent. Wanner samentlijck binnen gegaen sijnde het tabernakel door Hend. Ponts met een breeckiser heeft opengebrooken ende daer uijt genomen een silvere remonstrans ende kelck, vorder twee alben.
  Hetwelck hij gedetineerden ende Hend. Ponts den volgenden morgen vroegh hebben naer Sittart gedraghen ende vercoght bij de wed. van de oude Levi in de Limbriger straet voor twee en twintig rixdaelers. Hebbende hij gedetineerden voor sijn aendeel behouden twee pattacons en de rest door de andere verdeelt.

  En want hetgeene voorschreven aen den gedetineerden Hend, Beckx in presentie van ons ondergeschreven gerichtspersoonen van woordt tot woordt duidelijck is voorgelesen en daerbij heeft gepersisteert onder hetgene hij gevoeght heeft ende met additie van hetgene dijen aengaende den 7 deses heeft verclaart ende bekent, soo heeft denselve dese eijgenhandigh ondertekent op den castele Montfort den 29 novembris 1743
Dit is het merckteken + van Hend. Beckx

H.G. Geeten  Gossen Fijen  Gabriel Jessen
Me prsente N.G. Brandts secretaris


 


Naar boven 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER