DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor


Scherp examen Hendrik Beckx, Nieuwstadt 29 en 30 okt. 1743 (Deel 1)
Heemkunde Landgraaf - GSG-103 Verzameling Speckens

 

Personeele bekentenissen door Hend.
Beckx gedetin. en beklaagde bij scher-
per examinatie in judicio extraordin.
op den Casteele Montfort gedaen den
29 october 1743

  1
 den Eijdt
  Den gedetineerden, door den heere Drossart in judicio gesisteert sijnde, verclaert eenen Eijdt geswooren te hebben op den bergh onder hun genampt den Duijffels bergh in de Capelle van St. Jan ende hebben aldaer geswooren dat sij Godt en de H. Moeder Godts af souden gaen ene den duijfel aenroepen.
  Dat sij malcanderen noijt souden beklappen als sij gevangen werden.
  Dat sij als dan oock niet souden bekennen ergens aen plichtigh te wesen en dat sij geene namen ofte toenamen souden noemen van die gene die in hunne benden waren.
  Dat sij malkanderen souden verlossen uijt de gevangenisse.
  Dat als iemant uijt de gevangenisse mochte verlost worden en tegens desen Eijdt hadt gedaen, hen onder hun souden vierendeelen.
  Dat als wanneer geëxecuteert worden alls herroepen souden wat tevorens hadden bekent.
  Dat sij in hun uijtersten desen Eijdt souden indaghtigh sijn en sonder daer af te gaen sterven.
  dat sij tot het leste toe van hun leven niemant souden bekent maeken, selfs niet aen den bichtsvaeder.

  Dat desen bovenstaenden Eijdt in geschrifte was gestelt en hem door Mathijs Ponts is voorgelesen in presentie van Barbara Bemelmans, Catharina Bemelmans, en haere dochter Berb, Joannes, Peter ende Hendrik Ponts, Marie Ponts, Joannes Honnoffs gedetineerden alhier, Mathijs den soon van Catharina daer Mathijs oom af is, Willem van Schum, viller aldaer, Joannes een wever van Honsbroek, Hendrik den viller van Kleingladbach, Peter Gelissen van Nagelbeek, Peter Corvers van Poffendorpf, welcke tesaamen voor dat den Eijdt werd gepresteert in de Capelle waren.
  Moetende hij beklaegde buijten gaen met Mattijs den soon van Catharina uijt de Groenstaet, Joannes den wever van Honbroeck en Hendrik van Kleingladbach, dewelcke tegelijck ter dijen Eijt swooren. Waer naer Mattijs hun wederom in haelde ende hun met hun vieren naest een voor een taeffel, waer op een groen oft blauw kleedt lagh, brachten, staende op gemelde taeffel een Crucifix, een steene belt van de Moeder Godts, twee luchters met brandende kertssen. Werdende alsdan nochmaels den voors. Eijdt voorgelesen door Mattijs Ponts denwelcke hij gedetineerden ten volle heeft uijtgeswooren met opstekinge der twee middelste vingers van de rechte handt. Wordende dit uijtdruckelijck aen hem beklaegde belast door Mattijs Ponts die hem (de voorste vingers opstekende) corrigerde ende de eerte vingher dede intrecken ende ende dan den derden opsteken. Gelijck mede ter selver tijt de drij boven genoemde deden ende te saemen seijden, ick sweere Godt ende de H. Moeder Godts af ende den duijvel aen.
  Wordende doens noch van Mattijs gevraeght oft sij alle soede wercken soude versaecken en aennemen te doen alle quaedt van roven, branden, moorden en steelen, waerop tegelijck antworden van ja. Waer naer hij gedetineerden den voors. inhout met een cruijsken onderteekende. Hetgene op het zelve bladt mede dede Hend. van Kleingladbach, de andere twee op een andere bladt.
  Verclaart dit gepasseert te sijn in den somer corts naer St. Jan een jaer of seven geleden. Corrigendo seght, misschien maer vijf jaer geleden te sijn. Verders verclaert wel te weeten dat sijnen broeder Bernard den selven Eijdt oock gedaen heeft ontrent drij jaaren daer vorens, hetgene hem geseght hebben daeghs daeraen Hend. Ponts ende Peter van Puffendorpf.
  2
 Beukenboom
Bekent mede plightigh ende handadigh te sijn geweest aen den geweldigen diefstal begaen door hem en sijne complicen.

Dat daertoe behulpsam sijn geweest Bernard sijnen broeder, Mattijs Ponts, Marie, Hendrik, Joannes, en Peter Ponts, Corst en Joannes Klinckers, Mattijs den soon van Cathrin, Willem van Schum, Peter daer Peter van Poffendorpf oom is af, Hendrik en Willem Corvers, Hendrik van Kleingladbach, den tambour van Schinvelt, Hendrik en Willem Honnofs, Joannes Honnoffs gedetineerden alhier, noch een neff van den selven, Nicolaes Elven, Cathrien Bemelmans sijne vrouw, Peter Koijkerde van de gem.te van Limbrigt.
  En is de eerste aenslag daer aen gegeven door Bernard in sijn eijgen huijs, daer present waren desen gedetineerden, Hendrik en Peter Ponts, eenige daghen voor dat het feijt is geperpetreert. Wesende Bernard met Peter Ponts uijtgegaen om de andere daer van te verwittigen, dewelcke den eijgensten avent wederom terug quamen. Comende des naemiddaghs van den selven dagh dat het delict is geschiet aen Bernard sijn huijs Marie Ponts met vier van de bovengemelde complicen.

  En overmits den tijt verloopen is, soo is met dit verder verhoor opgehouden.
  En alsoo het voorsegden in presentie van ons ondergeschreven gerichtspersoonen is geschiet hebben wij deselve beneffens den gedetineerden  eijgenhandigh ondertekent
  Dit is het merck teken + van Hend. Beckx
  H.G. Geeten
  Gosssen Fijen
  Gabriel Jessen  Me præsente N.G. Brandts secretarisContinuatie van de personele bekentenisse ende verclaringe door Hendrik Beckx Gedetineerden en beklaagde in judicio extraordinario gedaen op den castele Montfort den 30 november 1743
  Bekent noch bij desen diefstal geweest te sijn Christiaen, wiens toenaem hij niet weet te noemen, sijnde doens ter tijt wedeman ende wonende op de Graedtheijde, houdende herberge  gelegen op der rechte handt als men van Susteren naer Maestricht gaedt. Item Joannes Dounen doens ter tijt wonende tot Eijninckhuijse sorteerende onder de vrijheerlijckheijt Limbrig, aldaer woonende in de Heijstraet. Verders geen eene meer daerbij geweest te sijn die hij kent.
  Alswanneer Joannes Honnoffs, Marie Ponts, Joannes Klinckers ende noch eenen wijens naem hij niet kent, die eerst eenigen brandewijn gedronken hebben. Ende heeft hij gedetineerden eenig tumult en geschreeuw in het huijs gehoort, waerop het meestendeel van sijne complicen oock in huijs gegaen en vorts gehoort eenen scheudt int huijs. Ende de andere met packen het huijs uijtkomende heeft naerderhandt gehoort dat sij die selve hebben moeten verlaeten door dijen die luijden van daer ontrent hun vervolghde. Hetwelcke hij gewaer wordende sigh mede heeft geretireert met Christiaen wonende op de Graedtheijde, die van hem af is gegaen aen de 20 boender. Gaende hij gedetineerden naer de Nieuwstadt ende dem tweeden naer Born opwaerts.
  Hebbende hij gedetineerden vant aldaer gestolen goedt twee daghen daer naer gekregen seven schilling, die hij van Bernard heeft ontfangen.
  Sijnde alle de vrouwen gekleet geweest in mans klederen
 
 dievereij bij
  Sr. Clemens
  Bekent mede plichtigh en handadigh geweest te sijn op den Steenwegh bij Sittart aen den diefstal en huijsbraeke korts naer Allerheijligen geschiet ten huijse van Sr. Clemens, ende den aenslagh is gegeven door Bernard Beckx.
  Dat aer mede behulpsaem sijn geweest Mattijs Ponts, Marie Ponts, Joannes, Henderick en Peter Ponts, Joannes Honnoffs, Joannes Klinckers, Henderick den viller van Kleingaldbach, Mattijs den soon van Catharin in de Groenstraet, Willem van Schum viller, den Tambour van Schinvelt, Peter van Pouffendorp, Benedic eenen bedelaer met eene handt, hebbende roodt haer, woonende op den Steenwegh bij Sittart. En is hij gedetineerde met eenige complicen int huijs gegaen van Joannes Hagens in de wandelinge genoemt Joannes Boon, alwaer sij gevonden hebben wel twintigh anderen.
  En dat ontrent elf uren besiden tussen de Boon en Clemens door de muijr van Clemens huijs Mattis Ponts een gat heeft gebrooken, waer door sijnen broeder Bernard en Henderick Ponts ingeclommen sijnde de vorste deure geopent hebben. Ende de saementlijcke complicen, behalve eenige die op schiltwagh bleven staen, binnen gegaen sijnde hebben aldaer uijt dessens winckel bijeen gepackt alle de vinbaare stoffen, cathoenen, neteldoeken ende hetgene sij daer vonden. Ende gebrocht hebben tot ontrent de Kollenbergh alwaer de verdeelinge gemaekt wirt door Mattis Ponts ende Henderick Corvers van Kleingladbach.
  Hebbende hij gedetineerden voor sijn aendeel gehadt ontrent 40 ellen catoen ende ontrent 20 ellen fijen neteldoeck. Hebbende de andere die daerbij present sijn geweest oock naer proportie zoo veel voor hun aendeel genooten. Ende heeft hij gedetineerden sijn aendeel mede genomen naer sijn huijs ende smorgens vroegh tussen het bedt ende kiste nedergeworpen ende des selven daeghs ontrent de avent gedraghen naer Sittart ende vercoght bij den jongen Levi in de Limbriger straet voor ses pattacons.


 


Naar boven 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER