DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor


Recollectie van Matthijs Corvers 12 dec. 1743
Heemkunde Landgraaf - GSG-103 Verzameling Speckens

 

Decreet

T'Gericht verclaart dat tot het Recollement der personeele bekentenisen van den geapprehendeerden buijten alle hachten en banden van iser, onder den blauwen hemel sonder vertreck magh worden geprocedeert, actum in judicio extraordinario op den Casteele Montfort op dato als Boven

Ter ordonnantie
  N.G. Brandts secretaris
 
Recollement van de personeele bekentenisse
door Mattijs Corvers gedetineerden in judicio
extraordinarijs bij scherper examinatie den 9
en 10 deser op den Casteele Montfort gedaen

  Den gedetineerden op heden den 12 december 1743 door den Heere Drossart in judicio gesisteert verclaert

  1)
  Dat de ondertekeninge op de voorige bekentenisse door hem gedetineerden gemaekt en wederom verthoont deselve is ende bij hem gedetineerden eijgenhandigh gestelt
  2)
  Den diefstal, inbraake en knevelereij op Genausden gepleeght hem duijdelijck van woorde tot woorde voorgelesen ende gevraeeght ofte dese iets af ofte bij wilde doen verclaart van neen en uijterlijck daerbij blijve persisteeren.
  3)
  Voorts aen den gedetineerden duijdelijck voorgelesen sijnde de inbraeke en huijsdievereije ten huijse van sekeren haemmaaker begaen, verclaart daer niet bij ofte af te doen maer daerbij uijterlijck te blijven persisteeren ende dat Marie Cathrien daerinne vermelt al over langh vastgeseten heeft int Cantien van der Heijden
  4)
Wie mede aen den gedetineerden voorgelesen ende gevraeght in maniere als boven raekende de kercke dieverij van den Scheijdt verclaart daer niet bij of af te doen dan daerbij uijterlijck te blijven persisteeren.
  5)
  Sijnde aen den gedetineerden insgelijckx van woorde tot woorde voorgelesen de invasie, knevelerij en geweldigedivereij bij den Heere pastoor tot Marienbergh, verclaart hetselve alsoo te wesen ende daerbij uijterlijck te blijven persisteeren, nochtans dat sijn broeder Hend. Corvers daer niet is geweest.
  6)
  Verders aen den gedetineerden voorgelesen hetgene hij verclaart heeft aengande de huijsbraake en dievereij aen het huijs van sekeren bour in der Waerden, gelegen tusschen Aken en Gulick, verclaert daer niet bij oft af te doendan daerbij uijterlijck te blijven persisteeren.

  Ende want de voornoemde verclaaringe en bekentenisse aen den gedetineerden van woorde tot woorde duijdelijck is voorgesen ende in voegen als hierbij vermelt daerbij uijterlijck heeft gepersisteert, soo hebben wij gerichtspersoonen dese beneffens den gedetineerden die dese mede heeft getekent, onderschreven

Dit is het merck van + Mattijs Corvers

  HDG. Geetens
  Gossen Fijen
  Gabriel Jessen
me presente N.G. Brandts secr. 


Naar boven 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen İ Maaike van Eekelen

REGISTER