DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor


Scherper examen van Matthijs Corvers 9 en 10 dec. 1743
Heemkunde Landgraaf - GSG-103 Verzameling Speckens
  

 

Personeele bekentenisse door Mattijs Corvers
gedetineerde en beklaagde bij scherper exami-
natie in judicio extraordinario op den Casteele
Montfort gedaen den 9 decembris 1743

 1.
 Gnauwden


  Den gedetineerden door den Heere Drossart in judicio gesisteert zijnde
Bekent plichtigh en handadigh geweest te sijn aen de inbraake ende huijs divereij van Genauwden tussen Aaken en Schauwenbergh gelegen, sijnde ontrent den herbst vant jaer 1742 gepleeght, waer aen geholpen hebben
Joannes Honnoffs gedetineerden alhier, Henricus Honnoffs,
Willem Honnoffs die gegeeselt en gebrantmerckt tot Aldenhove,
Adolphus Loe viller van Gulick, den gedetineerden sijnen broeder Hend. Corvers,
Joannes Honnoffs viller van Schauvenberg, Joseph Honnoffs.
Welcke alle sigh vergaedert hebben ten huijse van den viller van Schauwenbergh voorschreven, alwaer sij gesaementlijck gegaen sijn naer het huijs, alwaer sij een gat gebrooken hebben. Joannes ende Willem Honnoffs gebroeders sijnde daer door gekroopen, maekten de deure aen de andere open. Die daer in gingen en direct naer het bedde sigh begaven waerop twee oude luijde lagen die sij handen en voeten aeneen bonden ende deselve geslaagen en gestooten dwingende hun te seggen waer hun gelt was ende deselve alsdoen belet eenigh gerught te maaken. Als wanneer de kisten en kasten open gebrooken hebben ende alles in packen gebonden mitsgaeders eene goede somme gelts ende eenige stucken doeck hetgene sij alle te Schouwenbergh bij den viller aldaer hebben gebracht, alwaer verdeelt is geworden. En hij gedetineerde en sijn ... daervan hebben gekregen twintigh rixdaler ende ontrent 12 ellen doeck, hetgene sij onder hun tween naerderhandt hebben verdeelt ende ieder daer van gekregen 10 rixdalers ende ontrent ses ellen doeck, daer hij sigh hembden van heeft gemaekt

 Bronsem
Bekent mede plichtigh ende handaedigh te sijn geweest aen de inbraake ende kercke dievereij tot Bronsem geleden ontrent drij jaeren geleden. Waeraen geholpen hebben
... ... ...Personeele bekentenisse en verclaaringe
gedaen door Mattijs Corvers gedetin. ende
beklaagde bij scherper examinatie in judi-
cio extraordinario op den Casteele Montfort
den 10 december 1743

  2)
  Den gedetineerden in judicio gesisteert, bekent mede plichtigh ende handaedigh te sijn geweest aen de inbraake ende huijs divereij ln t'begin van den maent van meert laestleden gepleegh ten huijse van sekeren haemmaeker, wiens naem hij niet en weet, maer seght te woenen in een dorp dat hij niet weet te noemenhetgene anderhalf ure van Gronsvelt gelegen is.
  Dat daer mede geholpen hebben
Joannes Ponts, Willem Honnoffs, Hend. Ponts,
twee vrouw persoonen van de Klinckheijde gecleet in mans kleederen genompt Mechul en Marie Catherin, twee gesusters wesende hun vaeder geweest eenen vleesch schlaghter,
ende dan noch meer andere die hij niet weet te noemen.
  Dat hij gedetineerden tuens was te Gronsvelt ten huijse van Peter Corvers sijnen oom, dat daer eerst vier inquamen tweeten Joannes en Hend. Ponts met de twee voornoemde vrouw persoonen, volgende aen den avent Willem Honnoffs. Gevende alsdan den aenslagh aldaer Josnnes en Hend. Ponts, waer op hij gedetineerden met noch meer die hij niet en kent en daerin gecomen waren, gegaenis naer het voors. Huijs. Daer als dan met een mede gebracht breekiser Joannes Ponts door het leme want een gat gebroken heeft daer door inclimmende de deure openmaekte. Dat sij gesamentlijcke complicen tuens alle in huijs sijn gegaen bleijvende hij gedetineerden aldaer op schiltwagh staen, alwaer sij de menschen wesende man en vrouw hebben handen en voeten aeneen gebonden, kasten en kisten opengebroken en alle het vinbare en dat vervoeren kosten, waer onder oock leer in verscheijde packen hebben gebonden ende gedragen een stuck weghs van het huijs hebben gedragen.
  Alwaer hij sijn pack gelijck oock d'andere hebben nedergeleijdt opt seggen van aen der voornoemde vrouw personen dat daer noch gelt in huijs moest wesen. Waerop Joannes Ponts met de andere (bleijvende hij gedetineerde met een der vrouw persoonen bij de packen) wederom gekeert is naer het voornoemde huijs, hebbende alsdan de menschen en besonder de vrouw getormenteert, gepeijnigt ende gedwongen te seggen waer het gelt was. Hetgene sij eijndelijck heeft moeten aen weijsen en door hun genomen is uijt een kaar op den solder, hetgene sij daer uijtgevonden hebben ten somme van acht pistoolen, hetgene alsdoens medegenomen hebben. En bij hem gedetineerden die was bij packen gebleven, gecomen wesende sijn te samen vorts gegaen naer Krapoel ten huijse van Areth Bemelmans ende aldaer eenige van de kleederen gegeven hebbende voor die kinderen sijn vorts gegaen naer Gronsvelt.
  Alwaer sij het gelt hebben verdeelt ende hij gedetineerden voor sijn aendeel genooten heeft twee schellingen weniger als een pistool. Dat de vrouw persoonen de vrouw klederen hebben gehouden en eenen mansrock ende kamisool Hendrick Ponts.

  3)
  Scheijdt
  Bekent mede plichtigh en handadigh te sijn geweest aen de inbraake en kercke divereij van den Scheijdt, geleeden ontrent seven acht jaaren, als wanneer hij in dienst is geweest en tot Maestricht in garnison heeft gelegen. Verclaerde alsdoens sonder verloef uijt het garnisoen te sijn gegaen ende naer Poffendorpf bij sijn oom Peter Corvers viller aldaer.
  Waervan den aenslagh hebben gegeven Hend. Ponts en Peter Corvers voorschreven, waerop hij gedetineerden met die naer Honsbroek is gegaen ten huise van Mattijs Ponts. Alwaer sij vonden
Bernard Beckx met sijn vrouw Gertruijd,
Hend. Beckx, Hend. Corvers van Krapoel,
  Corst Klinckers, en noch meer die hij niet en kende.
  Welcke gesamentlijcke Complicen van daer gegaen sijn naer gemelde kercke. Alwaer eenen der selve door eene glaesvenster die sij gebrooken hadden, was ingeklommen, hebbende de andere bock gestaen ende hem daertoe geholpen, denwelcke de kercke deure an hun heeft geopent. Alswanneer sij samentlijcke Complicen in de kercke sijn gegaen, ende het tabernacul hebben opengebroken ende daer uijt genomen de Remonstars ende de dooskens van den H. Olie. Ende  vorts geforseert de sacristie waeruijt hebben genomen alle vindbaare prietserlijcke kleederen ende kerckelijcke paramenten.
  Welcke sij vervoerden tot aen een bosken ontrent den Scheijdt alwaer de verdeelijnge gemaeckt is onder directie van Mattijs Ponts en Peter Corvers van Poffendorpf, alwaer gesien heeft dat oock eenen kelck daer bij was. Hebbende hij gedetineerden voor sijn aendeel gehadt een rockleijn, met eenen casel ende een stuck silver soo groot als den pan van een handt. Niet weetende oft sulckxe was van de remonstarns ofte van de kelck dewijlen sij om de verdeelinge beeter te maken, hadden in stucken gebrooken. Ende heeft hij gedetineerden sijn aendeel vercoght aen sijnen oom Peter Corvers, denwelcke vermits hem noch vier rixdaelders wegens sijn kintsgedeelte schuldigh was, gegeven heeft acht pattacons. En vervolgens vier rixsdaelders voor sij aendeel van dijen diefstal.

  4)
  Bekent mede plichtigh en handadigh te sijn geweest aen de invasie, knevelerije ende geweldige diverij bij de heere pastoor tot Marienbergh geleden ontrent drij jaaren, waer aen geholpen hebben
Mattijs Ponts, sijne drij soone,
als oock Marie ende Ida sijne dochters,
Corst Klinkers, Bernard en Hend. Beckx
en noch meer die hij niet enkende.
  Welcke gesamentlijcke Complicen van daer tussen weghens aengetroffen, en alsoo gesamentlijck in de avont te Marienburg gecomen sijnde tussen 7 en 8 uren, de porte van de pastorij noch niet geslooten wesende, daer binnen gegaen sijn. Ende op de deure vant huijs geklopt, wanneer de meijdt de selve heeft geopent ende alsoo geleijcker handt ingesprongen blijvende nochtans hij gedetineerden met eenige op schiltwagt staen, en hebben alsoo in huijs de suster van den pastoor, derselver meijdt als oock den heere pastoorde handen en voeten bijeen gebonden. Hebbende den heere pastor in sijn kamer op het bedtstroij geleijdt en het bed op hem ende vorts sijne suster en meijdt geweldadigh hebben mishandelt gelijck sij aen hem in het naer huijs gaen hebben vertelt, vermits hij op schiliwagh staende sulckx niet gesien heeft.
  Ende hebben doens vorts alle kisten en kasten opengebroken en het vinbaere bijeen gepackt ende daer mede uitcomende hebben hem gedetineerden oock een pack ter handt gestelt. hetwelck alsdan gedragen hebben in een veltien daer ontrent, alwaer de verdeelinge gemackt is. Ende voor sijn aendeel daeraf bekomen een stuckxcken lienen ende twee hemden. Vanwaer gegaen sijnde tot Honsbrock, heeft aldaer van het gestoolene geltvoor sijn deel noch bekomen van Mattijs Ponts drij rixdaelers.
  De post addidit oock daer bij geweest te sijn sijnen broeder Henderick Korvers.

  Bekent mede Plichtigh en handadigh geweest te sijn aen de huijs braake en dievereij in der Waerden gelegen tussen Aaken en Gulick ontrent een jaer geleden, waervan den aenslagh gegeven hebben Joannes Ponts ende Hendrick Ponts. Waer aen oock geholpen hebben Willem Honnoffs en de twee gesusters van Klinkheijde mey name Mechel ende Mari Catrijn. ende dat hij met de samentlijcke complicen daer naer toe gegaen sijnde in een huijs van sekeren bour aldaer aen eenen koijstal een gat hebben gebrooken en van daer vorders naer het huijs ingegaen. Liggende aldaer twee oude luijden die hij niet weet te noemen vast in slaap als oock de meijdt. Alwaer sij in een kamerken eene kiste hebben opengebrooken een daer uijtgenoemen het gelt dat daer in lagh. Hetwelck onder hun verdeelt sijnde heeft daer van voor sijn aendeel gehadt twelf speci schellingen vermits dae niet anders gestoolen was..

  Ende dese voors. verclaaringe ende bekentenisse aen den gedetineerden van woorde tot woorde duijdelijck voorgelesen zijnde heeft daer  bij gepersisteert ende geteekent op den 10 decembris 1743
Dit is het merckteken + van Mattijs Corvers eijgenhandigh ondertekent

  Alsoo voor ons ondergeschreve Gerichts persoonen bekent en verclaert op dato als vooren
Dat dit het + teken is van Mattis Corvers


HDG. Geetens
Gossen Fijen
Gabriel Jessen
  me presente
N.C. Brandts secr. 


Naar boven 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER