DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor


Scherp examen van Gerard Roijen      6 december 1743
      RHCL  Maastricht --- Nieuwstadt 14     

 

        Personele bekentenissen en verclaaringe
        door Gerard Roijen bij scherper examinatie
        in judicio extraordinario op den Casteele
        Montfort den 6den december 1743 gedaen

Den gedetineerden door den Heere drossart in judicio gesisteert bekent dat
hij mede plichtigh en present geweest is aen den moort en diefstal begaen
aen den Beukenboom en daer naer toe gegaen te sijn met Bernard Beckx,
en dat Jan Lenssen, Lens Lenssen en Hans Cleve daerbij sijn geweest, en
oock Joannes Gardenier en dat Bernardt Beckx hem heeft comen roepen.
Item dat noch daerbij is geweest Jan Severens van de Nieuwstadt.

Bekent mede plichtigh te sij aen de huijsbraeke en diefstal bij Seigneur
Clemens op den Steenwegh.

Item aen de kercke dievereij tot Havert.

En dat op den Steenwegh bij Clemens bij dien diefstal noch sijn geweest de
bovengenoemde teweeten Bernard Beck, Jan en Lens Lenssen, Joannes
Gardenier en Jan Severens en Hend. Cleven.

Dat van den diefstal bij Clemens hem verwittight heeft Bernard Beckx aen
sijn huijs op den wal, en dat daer naer toe is gegaen met bovengemelden
Bernard en eerst gekomen is bij de Boon eene herberge op den Steenwegh
alwaer hij gevonden heeft noch versdheijde andere die hij niet weet te
noemen.

Dat hij terwijlen het gat terzijde van het huijs gebrooken wert op schilwagh
heeft gestaen. Dat eenige die daer door ingecroopen waeren de deure
hebben geopent. Dat hij gedetineerden oock daerdoor is ingegaen, en
geholpen de packen te maeken. Dat hij van hetselve sijn aendeel vercoght
heeft bij den mercketenter tot Sittart voor eenen rixdaeler, naer dat het aen
den den Kollenbergh gebroght was en daer verdeelt is geweest. Hebbende
hij gedetineerden, tussen de verdeelinge en dat het vercoght is geweest,
verborgen in eene weijde van Costien Thissen aen de Miller Port van
Nieuwstadt gelegen ontrent een jaer geleden.

In praelectione heeft hij gedetineerden herroepen dat Jan Severens aen den
Beukenboom nochte bij den diefstal bij seigneur Clemens is geweest en
dien door peijne heeft genoempt.

En alsoo aen hem gedetineerden dit van woorde tot woorde is voorgelesen
heeft daer bij gepersisteert en getekent op den casteele Montfoort op dato
als boven
..........gert roien

Ende want hetgene voorschreven voor ons ondergeschreve gerichts
persoonen is geschiet, hebben wij het zelve ondertekent op den Casteele
Montfoort den 6 december 1743

J.P.G. Geeten
gossen fijen
gabriel Jessen

Me presente
N.G. Brandts Secretaris

=+=

..........Personele bekentenissen en verclaaringe gedaen
..........door Gerard Roijen in judicio extraordinario op

..........den Casteele Montfort den 10 december 1743

De post
Den gedetineerden door den Heere Drossard in judicio gesisteert sijnde bekent dat voor en naer acht negen jaaren die diexxxvelijck door Geurt Heunen ten sijnen huijse somtijts een somtijts twee vat koren ofte andere vruchten sijn gebrockt die deselve buijten weten van sijn ouders hem ter handt stelde om ten sijne behoeve te vercoopen waervoor hij aen hem gedetineerden twee drij stuijvers gegeven heeft.

Verders bekent oock gestoolen te hebben acht negen gerven haver die andere luijden in sijne schuijre hadden geleijdt heur deselve edoch gewaar geworden sijnde aen hun heeft moeten betaalen.

Verders veclaart dat hij oock eenige schansen en brouwschiexxx, toe behoorende aen Dirck Jessen gestoolen heeft en ten sijnen huijse vervoert hebben.

Verders bekent dat hij Bernard Beckx wel over vijfentwintigh jaaren geleden vervoert en aengeraeden heeft om van sijn vaeder en moeder af te steelen vruchten en nu en dan eenige gerfe koren ten sijne huijse te brengen hetgene desen, noch maer een jongen sijnde oock gedaen heeft.

Ende heeft dese naer voorlesinge neffens ons gerichts persoonen getekent op dato als
gerardus roien

J.P.G. Geeten
gossen fijen
gabriel Jessen

Me presente
N.G. Brandts Secretaris

 


 
 


Naar boven 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER