DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree        Documenten        Processtukken        Vragen scherp examen

PROCESSTUKKEN

Vragen voor scherp verhoor van Geertruid Bosch 23 maart 1775
•••  RHCL Maastricht  •••••  LvO 8169  •••Articulen Interrogatoir
In Cas van Scherper Examen
.....Voor
Den WelEd.Gestr. Heer en
Mr. W.D. Vignon Lt. Hoog
Drossard deses Lands
nomine Officii Informant
......Tegens
Geertruijt Bosch
Gedetineerde
U Edel Agtb. worden gebeden van de gedetineerde in Cas van Scherper Examen over de naervolgende Articulen te interrogeren en desselves Responsiven in geschrifte te redigeren
quo facto Copije omme etc.
..........1mo
Off de gedetineerde gehoort onder de alom Bekende Gauwdieven.
In Cas van jae te vragen: 't Zedert wanneer in die bende gekomen; door wien, ter wat plaetse, en op wat wijse daertoe geëngageertis geworden.
..........2do
Off de Gedetineerde Huijsbraeken, Diefstallen of andere Euveldaaden begaen, ofwel daerbij geassisteert heeft.
In Cas van jae, te vragen ? Welke diefstallen sulke in't gemeen geweest zijn.
..........3tio
Te vragen in't generael de Naemen derghene die onder de Bende gehooren met ressignatie van hunne respective Naemen, Woonsteede, en met wien getrouwt.
..........4to
Te vragen ? hoe en op wat wijse, soo sij als andere Complicen hun aen Diefstallen pligtig gemaekt, waer bijeen gekomen, en wat weggenomen hebben, soo in't uijtgaen als retourneren.
        5to
Te vragen ? bij welke Diefstallen en andere Euveldaaden of delicten de Complicen in't generael genoemt respective geassisteert en hun pligtig gemaekt; wat dese gedaen, hoeveel voor hun aendeel genooten hebben.
En waermeede gewapent zijn geweest.
..........6to
Te vragen ? of den gewoonlijken Eed bij de Bende gebruijkelijk uijtgeswooren heeft, waer sulks geschied, door wien daertoe aengesproken, en welke daeraen of present geweest zijn.
..........Art. 7mo
Off haer kennelijk is wat eijnde of insigt die van de Bende gehad hebben, en wanneer sulks ter uijtvoer soude zijn gebrogt geworden.
..........Art. 8vo
Te vragen ? of haer kennelijk zijn, de Naemen der Hoofden off Officieren welke de Bende Commandeerden.
Cætera Supplenant Domini Auditores in en op alles etc.
Implorerende
C.L. De Limpens
1775

Naar boven


EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER