DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree        Documenten        Processtukken        Vragen scherp examen

PROCESSTUKKEN

Articulen Interrogatoir bij scherp examen van Daniel Hollanders 4 nov. 1774 Valkenburg
••• RHCL MAASTRICHT ••• LvO 8169 •••

     


Articulen Interrogatoir
In Cas van Scherper Examen
..........Voor
Den WelEdele Gestrenge Heer
en Mr. W.D. Vignon Luitenant-
HoogDrossard deezes Lands
nomine Officij Informant
..........Tegens
Daniel Hollanders Gedetineerde


U Edel Agtbare worden gebeden van den gedetineerde In Cas van Scherper Examen over de naervolgende Articulen te interrogeren en desselfs Responsiven in geschrifte te redigeren, quo facto Copije omme etc.

Of den Gedetineerde gehoort onder de alom bekende GauwDieven. . .

In Cas van Jae, te vragen tzedert wanneer in die Bende gekomen, door wien, ter wat plaatze en op wat wijse daertoe geëngageert geworden is.

Of den Gedetineerde Huijsbraeken, Diefstallen of andere Euveldaden begaen ofwel daerbij geassisteert heeft.

In Cas van jae te vragen Welke Diefstallen sulke in't gemeen geweest.

Te vragen in't generael de Naemen de geene die onder de Bende gehoren met dessignatie van hunne Respective Naemen, Woonstede, en met wien getrouwt.

Te vragen, hoe en op wat wijze, soo hij als andere Complicen hun aen Diefstallen pligtig gemaekt, waer bijeen gekomen, en wat Weg genomen hebben soo in't uijtgaen als retourneren.

Te vragen bij welke Diefstallen en andere delicten of Euveldaaden de Complicen in't generael genoemt Respective geassisteert en hun pligtig gemaekt, wat dese gedaen, hoeveel voor hun aendeel genooten hebben en waermeede gewapent zijn geweest.

Te vraagen of den gewoonlijken Eed, bij de Bende gebruijkelijk uijtgeswooren heeft, waer sulks geschiet, door wien daertoe aengesprooken, en Welke daer aen present geweest zijn.


     Cetera, suppleant Domini Auditores In en op
        alles etc.

  .......imploreerende
........C.L. De Limpens
..........1774

Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER