DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken            Vragen scherp examen

InterrogatoriŽn voor scherp examen Nicolaes Herscheler 4 mei 1773, Later ook gebruikt
bij Math. van den Berg, Joh. en Wilh. Cordewener, Bern. Kempenaar, Herm. en Math. Sengen
Rijckheyt Heerlen ē Schepenbank Heerlen 1168a

  [later bijgeschreven]
  # Mathijs van den
    Bergh en Wilhelmus
        Cordewener,
  Johannis Cordewener,
  Bernard Kempenaar,
  Hermannus Sengen
  en  
  Matthijs Sengen    

 


InterrogatoriŽn
..........Voor
Den Eed. Erentf. Heer en
Mr. J.G. Farjon, Luit.
HoogDrossard deses Lands
Nomine officij informant
..........Omme
bij Scherper Examen te
Verhoren Nicolaes Herscheler
Gedetineerde(ns) en beclaegde(ns)


 


UEdele Erentfeste worden gebeden den voorschreven gedetineerde(ns) over de naarvolgende artikelen te verhoren en derselver responsiven in geschrifte te redigeren Ė quo facto aen den Heer informant Copie omme etc.
..........1.
Of het niet waer en is dat den gedetineerde schuldig aen Verschijde Diefstallen, huisbraeken en geweldenarijen
..........2.
Of hij niet schuldig staet aen de geweldige huijsbraeke geperpetreert bij Martinus aen de hand, lande van Terheijden
..........3.
Item bij Ritsen in het Panhuijs te Wijnandsraede
..........4.
Item bij dheer Pastoor tot Heugen
..........5.
Item te Havert bij de juffr. Steintjens
..........6.
Of niet pligtig staat aen den geweldigen diefstal begaen tot Wurm
..........7.
Item bij de Weduwe Janssen tot Immendorff
..........8.
Bij den Pastoor tot Hunshoven
..........9.
Item bij Walraven aen den Maasband
..........10.
Wie daer bij geassisteert hebben
Wie den aenslag gegeven heeft
Hoe de omstandigheden en hoe gewaepent waeren, en wat een ieder voor sijn aandeel daer uijt geprofiteert heeft.
..........11.
Of sij gedetineerdens insgelijken niet geweest sijn in de Capelle gelegen op St. Linnertsberg bij de nagt
..........12.
Wat sij aldaer uijtgerigt hebben
..........13.
Aen welke diefstallen sij gedetineerdens al mede nog pligtig, alwelke diefstallen en Complice mede te denunciŽren.
Cetera Suppliat śquissimus dominus judex auditor in en op alles etc.

Implorerende
J.A. Pelt


Naar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER