DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vragen scherp examen

Provisionele belastingen van Joannes Honnoffs oktober 1743
RHCL Maastricht   Echt 25

     

Provisionele feijte van belastinge
..........voor
Den Heere J.C. Rijcksz Drossaert der
Steden ende Lande van den ampte van
Montfort officij nomine Cleger
..........Tegens
Joannes Honnoffs
Geapprehendeerder ende beclaeghden
 
 

    Omme dese provisionele feijten van belastinge ordentelijck
    te deduceren, ende de daer uijt te nemene Conclusie in rech-
    ten te funderen
    Poseert den Heere Cleger in facto waer te sijn als volght,
    protesterende ende Implorerende, uti moris et Styli.

            1.
    Dat Ghij beclaeghden befaemt ende beticht sijt te wesen
    eener van de tegenwoordigh grasserende ende vaguerende
    Schelmenbende.

            2.
    Dat Ghij beclaeghden daer en boven befaemt ende beticht
    sijt, bijgewoont te hebben ende medehandtdaedigh te sijn
    geweest aen verscheijde diefstallen, moorderijen, kerckroo-
    verijen ende andere grausame misdaeden.

            3.
    Dat Ghij beclaeghden onder andere in Specie bijgewoont
    hebt ende medehandtdaedigh sijt geweest aen den dieff-
    stal ende moordt voor ontrent anderhalff jaer begaen
    aen seker huijs genoemt aen den beuckenboom achter
    Sittardt ontrent Lommerich gelegen.

            4.
    Dat den voors. diefstal ende moordt is voorgevallen den
    15. meert 1742 des avonts tusschen seven ende acht
    uhren.

            5.
    Dat Ghij beclaeghden den selven avondt hebt laeten invin-
    den ten huijse van Bernard ende Hendrick villers tot nieuw-
    stadt, beneffens noch twee andere keirels.

            6.
    De welcke Ghij beclaeghden sult hebben te noemen.

            7.
    Dat aldaers inden selven huijse sijn ingecomen ende
    Sigh versamelt hebben de volgende persoonen, te weeten
    Marie Ponts, haeren Vaeder ende broeders Hendrick ende
    Peter, Joes Kraens, Korst ende Joannes Klinckerts, Joannes
    woonende aenden bosch tot Vaesraedt, desselfs broeder Lens,
    Wijn ende Hendrick Meelers van Merckelbeck, den tambour
    van Schinveldt, Peter Korvers van Pouffendorff, desselfs
    Stiefdochter Geertruijd vercleedt in mans kleederen, Hen-
    drick Korvers, viller van Kleijn Gladbach, Hendrik ende
    Wilhelm Honnofs, Anna Berb uijt het Landt van 's Herto-
    genraedt vercleedt in mans Cleederen, sekeren smit uijt
    hetselve Landt, seekeren persoone Vink genoemt, ende
    andere die Ghij Sult hebben te noemen, met beschrijvinge
    van hun postuijre ende gedaente etc.

            8.
    Dat Ghij beclaeghden den voorss. smit sult hebben
    naemcondigh te maecken.

            9.
    Dat Ghij beclaeghden doens verstaen hebt, dat Ber-
    nard voorss. de occasie ende aentslagh vandengeseiden
    diefstal ten huijse vande genoemde Maria Ponts, had-
    de comen brengen.

            10.
    Dat Ghij beclaeghden uijt den voorss. huijse op den
    geseiden 15. meert 1742 des avonts ontrent seven uhren
    beneffens de bovengenoemde persoonen troups gewijse
    gegaen sijt tot ontrent aen den geroerden Beuckenboom.

            11.
    Dat Ghij beclaeghden beneffens Griet Melers, Joannes
    Klinckerts, ende Marie Ponts in manscleederen vercleedt
    wesende het huijs van Theodorus Wintraken voor uijt
    sijt ingegaen.

            12.
    Dat Ghij beclaeghden onder u vieren aenstonts een
    glas brandewijn van desen weerdt gevraeght hebt.

            13.
    Dat Joannes Klinckerts onder het drincken van drij vier
    glaesen brandewijn voorgegeven heeft, dat sij Ieverants
    in eene Vestinge door u beclaeghden te noemen wilden
    gaen werck soecken.

            14.
    Dat sij oock aldoens verners voorgaeven, als oft sij
    dijen avonds noch wijders wilden gaen.

            15.
    Dat Js Klinckerts eene pijpe aen de stoeve willende aen-
    steken, seftens met het stoevenijser den voorn. weerdt
    is aengevallen, ende daer mede den selven geslaegen.

            16.
    Dat Ghij beclaeghden doens met de twee vrouwspersoonen
    aenstonts op denselven weerdt sijt toegevallen, ende hem
    insgelijcx deerlijck geslaegen.

            17.
    Dat Js Klinckerts de weerdinne haer op den solder met
    haere kinderen gesalveert hebbende is opgevolght, ende de
    selve met eene pistoole doodt geschoten heeft.

            18.
    Dat Ghij beclaeghden ondertusschen hebbende helpen
    onmenschelijck tracteren den meergeseiden weerdt, tot
    dat hij door sijne worstelinge uijt den huijse was ge-
    raeckt, naderhandt oock den solder sijt opgelopen, ende
    de aldaer wesende kinderen gedreijght ende helpen
    binden.

            19.
    Dat Ghij beclaeghden insgelijcx den voorss. weerdt
    met de haeiren door de buijtenstaende bende ingesleijpd
    wesende, hebt helpen binden.

            20.
    Dat Ghij beclaeghden doens mede hebt helpen force-
    ren de kisten ende kasten, ende de mobilien ontvoeren
    beneffens eene somme van ongeveer ses en twintigh
    pattacons, naer alvoorens van den getapten wijn
    in overvloedt gedroncken te hebben.

            21.
    Den beclaeghden aff te vraegen, waer de meubilien
    gedeelt ofte vercocht sijn, ende hoeveel hij voor
    sijne aenpaertt ontfangen heeft.

            22.
    Dat de meergeseide Marie Ponts, tegenwoordighe
    gedetineerde op Hoensbroeck is u Beclaeghdens swa-
    gersse.

            23.
    Dat Ghij beclaeghden u verstout heeft U met uwe vrouwe
    |ende moeder| over eengen tijdt tot St.Joost onder de Juris-
    dictie van Echt neder te slaen, ende aldaer het vilders ambacht
    te ..., sonder eenige voorgaende ...
 

Naar boven

EMAIL

 

 

 INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER