DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree  •  Documenten  •  Processtukken •  Vonnis scherp examen

PROCESSTUKKEN

Nadere dispositie in zake Geertruid Bosch 17 juni 1775
RHCL Maastricht      •••      LvO 8169
In Sake
Den Wel Ed. Gestr. Hr.
Lt. Hoogdr. deses Lands
nom. off. Inform. en Klager
    Tegens
Geertruid Bosch Gedetin.
en Beklaagde  

Visis actis ende geleth waerop eenigsints
te letten stonde ofte conde moveeren, mits-
gaders alle verbaelen en Decreeten in
Sake gehouden en geweesen, alle onder
behoorlijken Inventaris aen ons gefour-
neert, Scheepenen van't Hooge Gerechte
der Stadt en vrijheijdt Valkenburg ter
manisse van den Wel Ed. Hr. Lt. Voogdt
naer ingenoemen advys van twee on-
partijdige Rechtsgeleerdens Lasten
aen den Heer Informant voor en aleer
in saeke te sententiëeren, nieuwe
art. over te geeven over de twee laetste
artikelen Interrogatoir
......bij ... ... overgegeeven om
..........den Gedetineerde
over de selve te verhooren.  Actum
in Jud. Extr. den 17 juny 1775. Coram
omnibus Dempto Cotshuijsen

pronuntiatie hac 21 July 1775
Ter Ordonnantie
P. VandenHeuvel


Naar boven


Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER