DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree  •  Documenten  •  Processtukken •  Vonnis scherp examen

Verzoek tot scherp examen van Willem Op de Kamp 22 feb 1775
RHCL Thorn 1215

 
 

Acceptatie met naerdere
Clachte en Conclusie
..........Voor
Den Eerenfeste Heer De
Borman, Meijer Deses
Lants Thorn qqa. Cleger
..........Tegens
Wilm Op den Kamp gedeti-
neerden, beklaagden ende
gedaegden

 Den Voorschreven Heere Cleger Copie genooten hebbende van des gedetineerdens, beklaagdens ende gedaegdens personele antwoort op de Crimineele feijten van belastinge met Respective aenclachte op den 20 deses maents februarij in hoc alto Criminali judicio gedaen, accepteert voor eerst pro judiciali et irrevocali Confessione, dat hij gedetineerde, beklaegde ende gedaegde heeft moeten gestaen altoos te sijn geweest van een slegt Conduit en suspecte levens Aert, Relaes tot de responsale ad art. primum.

Gelijck als den Heere Cleger al mede accepteert dat den voorschreven beklaegden niet en heeft konnen derven ontkennen hem te hebben figitive gemaekt, soo draij den geëxecuteerden Joannes Raemaekers des gedaegden en beklaegdens gewesenen swaeger is worden geapprehendeert, vreesende wegens sijne begaene feijtelijckheden te worden einsgelijcks geapprehendeert.
Om welcke te eviteeren hem heeft bedient van eenen valschen pas ende attestaie - eertijdts gegeven op den Naem van Matthijs Simons des gedetineerdens en beklaegdens gewesen Neef, den welken over eenigen tijdt is worden gehangen.

Den Heere Cleger accepteert al mede dat hij gedaegden en beklaegden heeft moeten gestaen en vrijwillig heeft bekent eenen bijen dief te wesen en sulke dieverije te hebben geplogen met sekeren Jan van Roij tot Maestricht gehangen.

Belaechelijck ist nochtans dat den beklaegden en gedaegden niet en heeft willen bekennen den honing van de gestoolen bijen ter handt te hebben gestelt aen Joannes Raemaekers.
Het welk nochtans waer ende waeragtig gelijck als uijt de personele responsiven over de articulen alterieur van Joannes Raemaekers hier bij geanncteert sub N° primo sonne claar komt te blijcken.
Waer over men versoekt dat den gedetineerden persoonlijck zal worden verhoort.

Niet min verwonderlijck is het dat den gedetineerden derf negeren van te wezen Complice onder de fameuse bende goudiven waer van in korten tijd veele sijn geëxecuteert.
Wie mede van te derven negeren van niet pligtig ende handtdadig te sijn geweest aen differente diefstallen ende huijsbraeke, daer t Contrarie uijt de geannexeerden stucken Nummers secundo, tertio Comt te blijcken.
Wie mede de verificatie dier uijt de Corpora delictorum hier bij gevoegt sub Nrs. quarto, quinto en sexto.
Offererende het Corpus delicti van de huijsbraek begaen in de Maesband, jurisdictie van Leuth eensgelijcks in forma debita te sullen overgeven.

Overmits welke ende meer andere feijtelijckheden.
Contenderende - Concludeert den heere Cleger

Dat den gedetineerden, gedaegden en beklaegden - anderen ten exempel met alsulcken doodt sal worden gestraft als de Caroline ende andere Criminele Regten sulks mede brengen.

Edog soo uedele Heeren bedenken soude maken der Condemnatie sonder des gedetineerdens bekentenisse over desselfs begaene schelmstucken te doen.

Soo versoekt den Heere Cleger dat saltem den gedetineerden en beclaegden mag worden geweesen ter scherper examinatie.

Ten eijnde om wat den selven te proeven heet ende kout om daerdoor de verdere ontdeckingen ende bekentenisse te konnen vernemen.
Seu alias salutariter officium verum
implorerende
Met Reserve van naerdere Conclusie volgens exigentie des saeke mogen nemen   Etiam Cum Expensis

Verum  etcetera

––:––:––

 


Den Heere Cleger communicatie gehadt hebbende van den gedetineerdens, beclaeghdens ende gedaeghdens negative responsiven op heeden gedaen, versoek dat denselven conform de genoomen conclusie op heeden bij de naerdere clachte overgegeven ter Scherper Examinatie magh worden geweesen. Dat verum ... met limitatie van anderen Extraordinairen Rechtens dagh om

Dictum

In saecke den Eerentfeste Heere de Borman, Meijer des landts Thorn ende in die qualiteijt Cleger tegens Wilm Op den Kamp, gedetineerden, beclaeghden ende gedaaghden

T Hooft gericht gesien de processale stucken ter saeke overgegeven met de annexen daerbij, Met assumptie van eenen onpartijdigen Rechtsgeleerden,
condemneert den gedetineerden, beclaeghden ende gedaeghden ter Scherper Examinatie ende dat denselven door den Meester van den scherpen gerichte sal worden gebracht op de torture ten eijnde om met den voorschreven gedetineerden, beclaeghden ende gedaeghden wegens sijne begaene feijtelijkheden ende daerop gedaene contradictoire negatiën in actis geposeert ende aengehaelt, te proeven heet en kout.

Actum in alto criminali Thorensi judicio
hac 22da februarij 1775
de costen usque in finem ...tis Stateerende

 
Yacobus Veltmans, schepen
Peeter Deckers, schepen
Joannes Linssen, schepen
Bettingen
Scabinus Thorensis
Joh. Pet. Dinraths, scabinus junior
Quod attestor
J.J. Frische Raedt en secretaris

Naar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER