DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree  •  Documenten  •  Processtukken •  Vonnis scherp examen

PROCESSTUKKEN

Joseph Ploum, vonnis scherp examen en toestemming om dat uit te voeren
Ubach 19 juni 1771 ♦♦♦♦♦ RHCL Maastricht Hs 102


.......................................................
Extraordinario gehouden tot Ubach heden den 19. junii 1771 ten overstaen van de schepenen Streiffels, Cloeter,  Werden en Reinckens ende mij graffier

Den Heere officier der Bancke Ubach nomine officii Claeger


Joseph Ploum gedetineerden


........................
Visis actis schepenen der Bancke van Ubach, ter maenisse van den presiderenden ende met ingenoemen advies van twee onpartijdige rechtsgeleerde bevoerens ten defitiven recht te doen verwijsen den voorseijden gedetineerden Joseph Ploum tot Scherpere Examinatie ofte Torture, om des servatis servandis gedaen naerder te gedisponeert te worden soo als sal behooren.

Aldus beraemt in judicio extraordinario op dagh en ten overstaen als boven.Extraordinaria gehouden op den Casteele van s'Hertogenrade den 20. junii 1771 ten overstaen van de Schep nen Streiffels en Reinckens ende mij
................................................
J.F. Daelen, subst. greffier
Den heere officier nomine officii Claeger teghens Joseph Ploum gedetineerden en beclaegden, versoeckt, dat aen den gedetineerden sal worden voorgelesen UEdel achtb.decret van Scherper Examinatie op gisteren in judicio extraordinario beraemt en dat deselve decret, soo den gedetineerden bij voorgaande behoerlijcke Territie niet en sal willen dóprechte waerheijt bekennen, mag worden ter executie gestelt, en van sijn verclaeren acte geformeert, om &cetera cum expensis.

Decret
Fiat ut petitur


Naar boven


EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER