DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree  •  Documenten  •  Processtukken •  Vonnis scherp examen

Nader vonnis tot scherp examen van Wijn Wijnen, Schinnen 22 december 1750
RHCL Maastricht  •  LvO 2024
Decret
..........In saeke
den Heere officier nomine officij Clager
...........Tegens
den gedetineerden Wijn Wijnen

Gesien ende geëxamineert hebbende het verbael van wegens den Heere officier nomine officij ter crimineele rolle van den 17den deses gedicteert als oock de verdere stucken tegens den gedetineerden overgegeven,
Schepenen der Heerligheijt Schinnen naer ingenomen advijs van twee onpartijdige Rechtsgeleerden wijsen den beclaeghde andermael tot scherpen Examinatie,
soo over den begaenen diefstal ten huijse van Henric Petri, jouffrouwen Gadée als oock meer andere van den jaere 1747 geaccuseert gecoöpereert te hebben,
als mede over de complicen daer bij geassisteert te hebbende te nomineeren
ende de manier dat hij is geënrolleert in de Compagnie der dieven,
ende over den Eedt die hij daer toe als oock aen wijen heeft moeten presteeren.
Aldus beraemt in judicio Extraordinario op den Casteele van Schinnen heden den 22 decenbris 1750 ende gepronuntieert den selven dito, den gedetineerden present
Daem Gielen
Hendrijck Pijls
Nijclas Campo
Dirck Koumans
J.H. Dullens secretarius
Naar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER