DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree  •  Documenten  •  Processtukken •  Vonnis scherp examen


Veroordeling tot scherpere examinatie van Peter Tacken 20 oktober 1751
RHCL Maastricht – LvO 1246

bokryder

 bokryder
Eodem et Coram Eijsdem

De Heere Drossard nomine officij Claeger tegens Peter
Tacken Criminelijck beclaeghden en gedetineerden
repeteert sijn geexhibeerde en geproponeerde van den
16 deses jonghsleden, waerover alsnu dispositie
versoekende
Decretum
Visis actis, Schepenen ter manisse van
den præsiderenden naer ingenoemen advijs
van twee onpartijdige Rechtsgeleerden
Rechtdoende, verclaerende den voors. Peter
Tacken te wijsen ter scherpere Examinatie
emmers so den selven bij voorgaende territie
bij sijne malitieuse negatiens alnoch soude blijven
persisteren ofte oock niet gelijck het soude behooren
en wilt bekennen. Aldus beraempt in Judicio Extraordinario
den 21 octobris 1751
Dierck Geurts
Jan Sielis
Lambert Banens
Jac. Bormans
R. Corten Secretarius
Naar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER