DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree  •  Documenten  •  Processtukken •  Vonnis scherp examen


Besluit tot scherper examen van Mattijs Corvers 27 nov. 1743 (gedeeltelijk)
Heemkunde Landgraaf - GSG-103 Verzameling Speckens

 


... ...
versoeck van scherpe examinatie voor als noch soude worden ontseijdt, met condemnatie in de costen, ende vorts recours genomen tot de verclaaringen van Joannes Honnoffs, Bernard Beckx ende Hend. Beckx jud[ice]lijck gedaen, op alles wel en rijpelijck gelet,

T'Gericht naer manisse van den Heere Scholtis recht doende, verwijst den voors. geapprehendeerden ende beklaaghden ter bancke, om ingevolgh Landtrecht over sijne geaccuseerde ende voordere Feijten, waer van tegens hem vermoogen is scherpelijck geëxamineert te worden, de costen hier inne geresen ten uijt Eijnde reserveerende, actum in judicio extraordinario den 27ten novembris 1743

Ter ordonnantie
  N.G. Brandts secretaris




Volgende fase proces

Email

 


















INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER