DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree  •  Documenten  •  Processtukken •  Vonnis scherp examen


Vonnis tot scherpere examinatie van Anton Haeseliers, Schaesberg 12 sept. 1743
Reg. Hist. Centr. Limburg, Maastricht – Landen van Overmaas 7828

 Extraord. op den Casteele van
Schaesberg den 12 sept. 1743
ten overstaen van de schepenen
Dortant, Dautzenberg, De Macker,
Cremers, ende mij
Pet. Doutzenbergh secret.Den Heere officier nomine officij Claeger tegens Anthon Haeseliers Crimin. Beclaegden en gedetineerd alhier, segt dat genoegsaem uuijtte stucken overgegeven ende deesersijds geëmploijert ende uuijt deghene hij hiermede nochmaels is emploijerende sub n° ...., welkers originelen hier mede gevisioneert worden genoegsaem geconstert en te blijcken compt dat den beclaegde mede Complice is van veele inbreucken, knevelarijen ende dievstaelen, nootantelijck van die in die interrogatoire art. vermelt. Ende dat den beclaegde geene reprochen en heeft weeten te avanceeren tegens diegene de welcke hem beclaegde over die voors. feijten gedenonceert en geconsteert hebben te weeten van die getenteerde diefstaelen op de pastorije van alhier en ten huise van Henricus Doutzenberg op den Lichtenberg, den mieuwen Hof Waerden, pastorije van Merienberg, tot Twembruggen ten huijse van Anna Sijpekotten, bij Jan Essers op de Magerouwe, bij Joannes Thorn op Ritzervelt, ten huijse van Aereth Lutgens, ten huijse van Matthijs Kockelkorn, ende Jan Ceularts op de Lochte ende dat de uijtgespeculeerde ontkentenissen maer en bestaen in een puijre temeriteijt.
Oversulx sustineert den Claeger dat den gedetineerde ter scherpere examinatieofte tortuijr idqs per omnes gradus sal worden gecondemneert met costen over de vraegh art. aen hun geproponeert bij hunne personele responderinge en op de ex officio te proponeren

Decreet

Visis actis ende daerbij geëxhibeerde stucken schepenen der Heerlijckh. Schaesberg ter maenisse van  den oudsten presiderende
Condemneeren den beclaegde ter scherpere examinatie ofte tortuijr idqs per omnes gradus soo nodig ingevalle denselven naer behoorlijcke voorgaende territie blijft persisteren bij sijne negativen ofte niet genoegh en sal willen bekennen idqs servatis servandis reservatis expensis
Actum, dato loco en ten overstaen als boven

Publ. op den Casteele van Schaesberg den 30 septembris 1743Volgende fase proces

Email

 


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER