DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken   Vonnis scherp examen(Juridisch advies tot) Vonnis scherp examen Renerus Engelen
25 sept. 1773 ----- RHCL Maastricht ----- Hs 102
Ghesien bij ons onderschrevenen de acten in saecke Criminele van den Heer officier der Bancke Ubach nomine officii claeger, tegens den gedetineerden Renerus Engelen, gementioneert bij den inventaris van den 18 deses, Wij zijn van gevoelens dat nu behoort in saecke geinterloceert te worden als volgt:
D'Heer officier der Bancke
Ubach nomine officii claeger

Renerus Engelen gedetineerden
  Visis actis, Schepenen der Bancke Ubach, met advies van twee rechtsgeleerde Schepenen van het hooft-gerecht van Limbourg, reguleren den gedetineerden tot bekentenisse van den diefstens, misdaeden ende feijtelijckheden waervan hij ten processe is belast geworden, ende tot circumstancieringhe derselve, mitsgaeders tot verclaeringhe van de gesellen, daeraen medegholpen ofte eenigsints gecoopereert hebbende.
  Ende bij gebreeke van het eene ofte het andere, verwijsen hem gedetineerden tot scherpe examinatie servatis servandis werckstellig te maecken ter discretie van eenen Licentiaet in de medicijnen ende eenen chirurgijn daeraen tegenwoordigh, om des gedaen, aenders gedisponeert te worden, nae verheijsch van saecke. De preuven tegens denselven ten processe gefurneert blijvende ondertusschens geheel.
  Actum in judicio extraordinario den . . . . . . . .

  Alsoo geopineert den 25en septembris 1773
J.J.F. Ernst
J. Thielen

Naar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER