DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree  •  Documenten  •  Processtukken •  Vonnis scherp examen


Vonnis tot scherp examen van Willem Hoenen, Heerlen 17 Nov. 1744
Rijckheyt Heerlen – Schepenbank Heerlen 409Extraordinaer Gehouden Den
17 November 1744 Coram Domino
Prætore omnibus scabinis
Dempto Dominus van Mergenstern

Den Wel Edele Heer en Mr. G. van Slijpe Lt. Hoogdrossard deeses Landt nomine officii Claeger teegens Willem Hoenen van Schandelen Gedetineerde.
  den Heer informant bij Examinatie van des Gedetineerdens Responsiven bevindende dat deselve, hoewel onderscheijdentlijck weegens sijne gepleghde meenighvuldi[g]e diefstallen onder vraeght, hij  alle deselve hartneckigh heeft durven ontkennen niet teegenstaende hij daer door de eenstemminge verclaeringe van verscheijdene Geëxecuteerden Delinquanten word geaccusseert en pertinentelijck word geaccuseert, als onder anderen blijckt uijt de responsiven en confessiën van
P.C. ter Cooning, Peter Douven, Christiaen Neander,
Joannes Kersten, Leonard Deegens,
Joannes Mueter, Nicolaes Souren, Anthon Criens,
Willem Willems en Michiel Aretz
vogens de respective beweijsen in actis berustende waertoe eerbiedigh relaes. En waeruijt evidentelijck comt te Consteeren dat des gedetineerdens halsstremmige ontkentenissen en denegatien, verre van haeren oortspronckt aen eenige ontschult of onnoselheijt verschult te sijn, inteegendeel voorkoomen uijt een verharde habitude moogelijck uit dat vloeck verbant waer onder soo meenige van deese benden geleegen hebben en noch leggen gelijck sigh genoegsaem openbaer[t] uijt de abstructe en bespottelijcke andtwoorden bij den Gedetineerden op verscheijde articulen interrogatoir gedaen. Soo dat er geene Apparentie is, dat den Gedetineerde tot Confessie voor sijne respectieve geperpetreerde Crimina Coomen sal, ten sij door middel van Scherper Examen en Torture daer toe gebracht. Om waer toe te procedeeren, den Heere informant verment dat UEdl. de Confluentie van soo veel beweijsen en iniciën die tot Condemnatien niet anders als des gedetineerdens Confessien verheijsschen geene de minste bedenckelijckheijt vallen can en daeromme mits deesen oock Concludeerende Contendeert ten eijnde UWEDl. het Scherper Examen tot laste van den gedetineerden gelieven te decreteeren ende denselven daertoe te verwijsen Cum Expensis.


Decreet
Videantur Acta


Visis Actis en geleth op alles waer op te letten stonde, Scheepenen der vrijheijt ende Hoofdbancke van Heerle, ter manisse van den Heere Vice-Schoutet ende naer examinatie van de respective advijsen ad acta leggende, weijsen den Gedetineerden Willem Hoenen ter ordinair Tortuere bij soo verre den selven als noch naer voorgaende territie in sijne negatieve persisteert ofte niet meer naer behooren wilt, illico naer pronuntiatie Effectueeren.
  Aldus beraempt in judicio extraordinario tot Valkenborgh den 17 November 1744
Coram de Scheepenen Croon, Ingenhooven, Lamberts, Francken, Poppelman et Pelt.
  Pronuntiatum op den Dagh van de beraeminge des boovengemelte vonnisse.


Post meridiem coram iisdem


Den Wel Edele Heer en Mr. G. van Slijpe Lt. Hoogdrossard deeses Landt nomine officii Claeger teegens Willem Hoenen Gedetineerde, versoekt ingevolge UEd. Decreet ter Torture op heeden gegeeven , bij de negative alsnu aen den Scherprechter mach worden overgeleevert en ter Torture gebroght, mitsgaeders dat desselfs eventueele Responsiven geduerende het selve Scherper Examen en actelijck moogen worden in geschrifte worden geredigeert
Decreet
Word het versoeck hierinne gedaen aen den Heere Informant geaccordeert
Naar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER