DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree  ē  Documenten  ē  Processtukken ē  Vonnis scherp examen


Besluit beperking scherp examen twee Heerlense gevangenen 6 sept. 1743
Rijckheyt Heerlen Ė Schepenbank Heerlen 409Extraordinaer Gehouden binnen
Valckenborgh Den 5 September
1743 Coram Domino Prśtore en de
Scheepenen Croon, Ingenhooven,
Boshouwers, Lamberts en Francken

Den Wel Edeelen Heer en Mr. G. van Slijpe Lt. Hoogdrossard deses Landts, nomine officii Informant Teegens Joannes Peuskens en Peeter Arnoldi gedetineerdens.
Den Heere Informant houdende voor gereproduceert de geŽxhibeerde informatiŽn, interrogatoriŽn ende daer op gedaene personeele negative Responsiven door de Gedetineerden, als .. Confrontatie op gisteren tusschen de gemelten Kersten beneffens den Vaenesmith Joannes Hellewegh, waeruijt Consteert dat deselve Gedetineerdens hoewel hun door de bovengemelte Joannes Kersten en Joannes Hellewegh verscheijde notabile en straefwaerdige Diefstallen en huijsbraecken, Ė onder melding van seer peremptoire omstaendigheeden, Ė met eene volstaerdige perseverantie sijn worden voorgehouden en in facie gesustineert, de Gedetineerdens echter daer teegens geene de minste waerscheijnlijcke middelen van defensie, als bloote ontkentenissen gepaert met invectives en abbominabele profanatie des H.H. Naem hebben weeten te protesteeren, soo dat geen de minste hoope om de voors. Gedetineerdens door krachtige aentooging uijt liefde der waerheijt, tot bekentenisse en Convictie van haere misdaeden te permoveeren, ten sije daertoe andere en naerdrukkelijcke middelen van scherper Examinatie worden geŽmploieert.
  Weshalven dan oock den Heere Claegere sig genootsaeckt vindt mits deesen tot laste van de booven gemelte Joannes Peuskens en Peeter Arnoldi, te versoecken Decret van Scherper Examen en torture, om bij verdere volhardende hardneckeige ontkentenisse door den Scherprechter met applicaet van de noodige instrumenten tot Confessie gebracht te worden.


Decreet

Gesien de informatiŽn alsmeede de Confrontatie tusschen de twee Gedetineerdens Joannes Peuskens en Peeter Arnoldi ende Joannes Kersten oock Joannes Hellewegh beijde meede Gedetineerdens alhier op gisteren gehouden en Geleth dat de inculpatiŽn teegens den t'eerst genoemde den Gedetineerde Joannes Peuskens genoeghsaem ten deesen probeeren dat hij aen verscheijde Huijsbraecken en dieverijen pligtigh is, Scheepenen der Hoofdbancke van Heerle, met assumptie van een onpartijdigh Reghtsgeleerde, tot maenisse van den Heere Vice-Schoutet,
  Condemneeren nu gemelten Joannes Peuskens tot het Scherper Examen en tortuere, sulx provisioneelijck  over deese twee volgende misdaeden, naementlijck,
  Eerstelijck of hij niet geassisteert of bijgewoont heeft bij den Diefstael gepleght ten huijse van Jan Keulaerts aen de Drie Voogels.
  Ende Tweedens of oock niet geassisteert ofte bijgewoont heeft bij den Diefstael gepleght ten huijse van Joannes Thoren tot Ritzervelt.
 Ende aengaende den Gedetineerde Peeter Arnoldi, Scheepenen wijsen ten sijne laste de Territie over deselve nu genoemde twee feijten en Delicten [af?]
  Actum in judicio binnen Valckenborgh den vijfden September 1743 Coram Dominis Vice-Schoutet et scabinis Croon, van Ingenhooven, Boshouwers, Lamberts, Francken ende meester H.J. Lambreghts als geassumeerde.
Ter Ordonnantie
C. Lsamberts Subst. Secretaris
Naar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER