DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree  •  Documenten  •  Processtukken •  Vonnis scherp examen


Vonnis scherp examen drie Heerlense gevangenen 30 aug. 1743
Rijckheyt Heerlen – Schepenbank Heerlen 409Extraordinaer Gehouden
binnen Valkenborgh den
30 Augusti 1743 Coram Domino
Prætore en de Scheepenen Croon,
Ingenhooven, Boshouwers, Lamberts
et Francken
Den Wel Edeelen Heer en Mr. G. van Slijpe Lt. Hoogdrossard deses Landts, nomine officii Informant teegens Joannes Kersten, Nicolaes Souren en Joannes Hellewegh gedetineerdens. Den voors. Heere Informant legt needer de Confrontatie op gisteren den 29 en heeden den 30 deeses soo op den Lichterbergh als tot Heerlen teegens verscheijdene  aldaer getransporteerde Gevangenen van Schaesberg ende de booven gemelte Gedetineerde Gehouden, waeruijt UWED. ten genoegen Consteeren sal dat booven en behalve derselver voorgaende Confessiën en bekentenissen (die alhier gehouden worden voor gereproduceert), sij alle de daerbij en veel meer gedetailleerde feijten, in facie met seer veel Confeance en Meldinge van Notabele omstandigheeden hebben gesustineert, selfs naer de alder ernstighde aenmaeningen van daer naer derselver voorbeelt de waerheijt getuijgenisse te geeven, wat niet teegenstaende desselve(?) gesaementlijcke boovengemelte genomineerde Gedetineerdens geaddopteert hebbende den niet min verderfelijcke als genoomen stock en stelreegul 'fecisti negâ' alles met eene ongehoorde stoutheijt en arrogantie hebben ontkendt en per fruto offrante genegeert hoewel den tweeden Gedetineerde Nicolaes Souren door verscheijde confidente Delinquanten van sijne eijgene Maeghschap is worden geaccuseert.
  Soo dat ten deesen niet anders overrigh sijnde, als door Efficatieuse middelen tot ondeckinge van waerheijt en Cumfictie van haere begaene feijten en Criminate geraecken der Heere Informant sigh genootsaeckt vindt tot derselver laste te versoecken Decreet van Scherper Examen mitsgaeders dat gaervan in instanti een begin gemaeckt en per ordinarios Gradus geprocedeert mag worden volgens Rechten en Steijl van proceduijre in deesen Lande gebruijckelijck soo noodigh met assumptie van een onpartijdigh Rechtsgeleerde Cum Expensis.


Decreet


Gesien de omstandige Denuntiatien en Confrontatien der Gedetineerdens in de Heerlijckheijt Schaesbergh en daerop soo wel als op de bloote ontkentenissen der alhier Gedetineerdens  Joannes Kersten, Nicolaes Souren en Joannes Hellewegh, behoorlijck geleth
  Scheepenen der Hoofdbancke van Heerle met Assumptie van een onpartijdigh Reghtsgeleerde ter Manisse van den Heere Vice Schoutet, Condemneeren de drie nu genoemde gedetineerdens tot het scherper Examen in instantie naer prælectuere deeses voor te noemen.
  Actum in judicio gehouden binnen Valkenborgh den 30 Augusti naer middagh 1743, presentibus Dominis vice schoutet et scabinis Herm. Croon, L. van Ingenhooven, G. Boshouwers, C. Lamberts, B. Francken ende meester H.J. Lambreghts als geassumeerde
onderstont: ter ordonnantie (was geteeckent) C. Lamberts subst. secr.
  Dit beseijden staende vonnisse van Scherper Examinatie aen de booven genoemde Joannes Kersten, Nicolaes Souren en Joannes Hellewegh duijdelijck voorgeleesen sijnde is alsdoens op dato voors. gepronuntiëert.
Naar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER