DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree  ē  Documenten  ē  Processtukken ē  Vonnis scherp examenCriminele conclusie tegen Hendrik Meels, Hoensbroek 11 sept. 1743 (twee versies)
RHCL Maastricht   ēēē   LvO 1779


Ter Rolle Crim. Den Heer  officier nomine officii  Dient Criminele conclusie  en sonder prejuditie van dien, inscripisis, doende
recht en
Concluderende
als daerbij,
namentlijk dat  de scherper Examinatie
ten  laste van den
beclaegde Henrik
Meels mag worden gedecreteert om  &

Exhibitum den 11 septembris 1743


Criminele Conclusie
..........voor
Den Heer Drossard deser
Banke Nomine oficii Cleger
...........Tegens
Henrick Meels gedetineerden
ende beclaegde

Exhibitum den
11 septembris 1743Inscriptis
...........voor
den Heer Drossard nomine officii
Clager
..........Tegens
Hendrik Meels gedetineerden
ende beclaegden


Den voors. Clager nagesien hebbende de acten van dit
crimineel proces, ende besonderlijk degene van
Confrontaties van den 4 en. september 1743, waerbij
den voors. beclaegde al merckelijck inde verscheijde
Criminele feiten tot desselfs last bij interrogatoriŽn en
andersints geposeert vrijwilligh heeft  geconfiteert ende
noch verders bij progres van sake sal moeten ofte
mogen bekennen, daerbij blijkende dat hij beklaegden
mede pligtig is aen vele huijsbraken met berovingen
van huijsen ende kercke, en schroomige knevelrijen
der huijslieden door vele en grooten benden van geweldenaeren helpen verrichten en mits welke om
meer andere etc.

Den voors. Clager Concludeert dat den beclaegden
Henrik Meels ter sake der voors. schroomelijke
misdaden door hem begaen ende mede geholpen
perpetreren bij sententie van dese justitie, andere
tot Exempel en afschrik, sal worden gecondemneert
ter galge, Rad ofte vijer often ter sulke andere straffe
als na gelegenheijd en omstanden der faiten, volgens
plaecaeten, ordonantiŽn ende Souveraine Edicten ofte
den geschreven gemeene Reksen, in goede Strenge
Justitie sal bevonden worden te behoren, met Costen,
misen van Justitie ende confiscatie van des beclaegdens
goederen, aut alias  etc.

Den voors. Clager geŽxamineert hebbende de retrocasten ende namentlijk de gene van Confrontatie tegens den voors. beclaegden gehouden den 4. en 5. septembris 1743:
  
Seght dat hoewel den beclaegden daer bij Confiteert mede pligtig te zijn aen het meeste deel der crimnele faiten, tot desselfs last gearticuleert, den beclaegde egter heeft de malitie gehad, van de behoerlijcke circonstantiŽn der selve feijten te verswijgen ende oock besonderlijck niet te willen ontdecken ende pertinent noemen sijne Complicen, emmers vele der selve studio verswegen heeft, als blijckt bij sijne responderingen ... de voors. confrontatiŽn.

Nu geconsidereert dat het de Justitie ende gemeene ruste seer aengelegen moet wesen sulke verdere complicen ende geweldenaren te mogen achterhalen ofte kennen op dat voortaen die  in swenkgaende nacht-diverijen ende berovinge der huijsen ende kercken, mishandelingen der huijsliedens etc. voor so vele mogelijck worden voorgekomen ende sulke atroce crimina naer behoren gepuniŽert.

So versoeckt den heer clager dat den beclaegde bij Rechtmiddelen nader worde gepraemt omme de voors. circonstantiŽn ende sijne andere verswege Complicen aen den dagh te brengen bij behoorlijcke bekentenisse.


Tot dien dat den beclaegden Henrick Meels bij decreet van dese justitie werde gecondemneert tot de ordinaire torture, ilico, naer pronuntiatie te Executeren, bij soo verre hij beclaegde met middel van territie niet wil bekennen naer behoren,Implorerende etc
   G. Rasquin


Implorerende etc
   G. Rasquin
Naar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER