DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Processtukken Confrontaties

Confrontatie van Leonard Eijssen tegen Ambrosius Vreuls 21 sept. 1776
Gulpen RHCL Maastricht Landen van Overmaas 8707

Zijn naeders voor ons gesisteert van weegens
den Heer Informant, den gedetineerden Leonard
Eijssen en Ambrosius Vreuls, beijde gedetineer-
dens welcke aengemaent zijnde de opregte waar-
heijdt te bekennen Verklaaren als volgt


Leonard Eijssen

Amb. Vreuls


art. 1Segt den teegens hem gecon-
fronteerden te kennen, en dat
denselven hem noemt Amb.
Vreuls en dat differente reijse
ten zijnen den Brandewijn met
hem gedromken heefd. Verders
seggende dat den teegens hem
geconfront. nu ontrend een Jaar
geleeden beneffens desselfs
Broeder, passeerende langs
Neuborg alwaar L.Eijssen doens
was werkende, dat den teegens
hem geconfront. als doen vragde
van zijnen Broeder, of hij hem
Eijssen wel kende, dat desselfs
Broeder antwoordende van
Neen, hij geconfronteerden zijde
Kende gij hem niet, het is
Leen die op Reijnersbek
over ontrend 20 Jaaren gewoond
heefd, Zeedert welken tijdt hij
seijde hem gekend te hebben

Segt den teegens hem gecon-
fronteerden te kenne zeedert
4 Jaaren en dat noijt met
denselven een glas Brandewijn
gedronken heefd.


Art. 2.


Verklaaren over en weeder geene
vijandschap teegens Elkanderen
gehad te hebben. Seggende Amb.
Vreuls den teegens hem gecon-
fronteerden noijt gekend te hebben
en oversulx met denselven geene
Vijandschap gehad te hebben


art. 3tioVerklaart onder de bende
nagtdieven te gehooren en
dat den teegens den gecon-
front. ook daaronder gehoort


Verklaart onder geene
Bende nagtdieven te
Gehoorenart. 4Verclaart aen diefstallen
pligtig te staen en dat den
teegens hem geconfron-
teerden daarbij heefd sien
assisteeren, blijvende voor het
overige bij desselfs personeele
responsiven persisteeren
willende daarop Leeven en
sterven


Verklaart aen geene dief-
stallen of inbreuken
pligtig te staen

En naar duijdelijke voorleesinge persis-
teeren beijde gedetin. bij hunne gedaene
personeele responsiven. Verklaarende L.
Eijssen voor het teekenen dat hij komende
van Neuborg gerenconteert heefd de huijs-
vrouwe van Amb. Vreuls komende van
Mastricht en zulx ontrend het Eijksken
staande tussen de hut en den Ossenborch,
als wanneer gem. Huijsvrouw haaren
wegens haaren man beclaegende seijde
Wat ben ik ongluckig mijn lief Lentje
dan ik ben alleen. Mijnen man heefd
mij verlaeten, en heb hem in 20 Dae-
gen niet gesien, waar dien ondeugniet
Loopt weed ik niet.
En hebben beijde gedetin deese Eijgen-
handig geteekend en gehandmerkt

Dit is het merk + van
Leonard Eijssen


ambrosius vreuls


Nobis presentibus
J.H. Justenius
F. Theod.v.Craen
J.A. Bausch
J.R. van Craen Secretaris


Naar boven

EmailINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER