DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Processtukken Confrontaties

Confrontatie tussen Nicolaas de La Haije en Ambrosius Vreuls
Gulpen 21 sept. 1776 RHCL Maastricht LvO 8707
Confrontatie gehouden
.....Ter Instantie
Van den WelEedel gestr. Heer
M. De Swart Schout en Crimi-
neelen officier der Heerlijk-
heijd Gulpen nom. off. Informant

.....Tussen
Nicolaas de La Haije gedetin. op den

Lands Huijse van Valkenborg
.....en
Ambrosius Vreuls ook ge-
detineerde alhier


Extraordinaris hac 21 Septembr. 1776

Zijn van weegens D'Heer Informant voor
ons gesisteert voors. gedetineerden ten einde
van Confrontatie, dewelcke aengemaent
Zijnde de opregte waerheijt te
bekennen, hebben verklaart als volgt


Nicolaas La Haije

Ambrosius Vreuls


ad artic. 1Segt den teegens hem gecon-
fronteerden Ambr. Vreuls wel
te kennen en sulx zeedert den
tijdt dat denselven in Gulpen
gewoont heeft

Segt insgelijks den teegens
hem geconfronteerden N. La
Haije wel te kennen zeedert
dat hij in Gulpen gewoont
heefd


artic. 2


Verclaart teegens den
geconfronteerden noijt vijand-
schap gehad te hebben

Verklaart insgelijcks noijt
vijandschap teegens den teegens
hem geconfronteerden gehad te
hebbenArt. 3tioVerklaart onder de Bende
nagtdieven te Gehooren en dat
den teegens hem Geconfron-
teerden A. Vreuls ook daaron-
der te gehoord


Verklaart onder geene Bende
Nagtdieven te gehoorenArtic. 4toVerklaart aen Diefstallen
pligtig te staen en dat den
teegens hem geconfronteerden
daarbij heefd sien assisteeren
soo als bij desselfs personeele
responsiven gedetallieeerd, blij-
vende voor het overige persis-
teeren ten regarde van den ge-
detin.bij desselfs personeele
responsiven


Verklaart aen geene dief-
stallen of inbreuken
pligtig te staen


En Naar deugdelijke Voorleesinge persis-
teeren beijde gedetineerdens allomme bij
hunne gedaene responsiven ten eijnde dee-
se geteekent

Dit is + het merck van
Nicl. La Haije


ambrosius vreuls


Nobis presentibus
J.H. Justenius
J. Theod. VCraen
J.A. Bausch
J.R. Van Craen, Secret.


Naar boven

EmailINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER