DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenConfrontaties

Verzoek om confrontatie van gevangenen uit Spaans Walem in Valkenburg
9 febr. 1776 • RHCL Maastricht • Landen van Overmaas 8182


© Maaike van
       ekelen


  Edele Agtbaare Heeren Vrienden en Nabuijren


  WIJ præsideerenden en verdere Schepenen der Heerligheijt Schin op de Geul, Lande van Valkenburg partagie van H.K.K. en Apostelijcke Majestijt, doen cond en te weeten aen alle Heeren, Hoven en Rigters aen wien dese onse opene brieven Requisitoriales sullen getoont worden, hoe dat van wegens  den Wel Ed. Heer Criminelen officier deser Heerligheijt ter criminele Rolle van den 9en februarii 1776# versogt sijn  dese opene Requisitoriales ten eijnde aen Welgemelden Heer Criminelen Officier mogte worden gepermitteert om ten dage en uijre bij UEd. Agtb. te limiteren en ten overstaen van twee Heeren Schepenen door Ued. Agtbaare ex gremio te deputeeren te mogen confronteeren
Simon Vlecken, Anthon Bosch en Jacobus Offermans, alle drij van Spaensch Walem, gedetineerden op den Casteele tot Amstenraede, en deselve te meugen verhooren over de articulen van Confrontatie, alsdan te exhibeeren op dat desselfs gedetineerdens door dien heilsaemen wegh des te beter tot bekentenisse mogten gebrogt worden.

  SOO is het dat wij sulck versoek als in billigheijt bestaande, en tot bevoorderinge van de justitie strekkende niet hebben kunnen of mogen afslaan: maer UEd. Agtbaare requireeren salvis juribus van aen Welgemelden Heer Criminelen Officier te willen permitteeren om bovengenoemde persoonen tegens de geene welcke op den Landtshuijse tot Valkenborg gedetineert en door welcke voorschreven Gedetineerdens gedenuntieert sijn, ten overstaen van twee Heeren Schepenen door UEd. Agtbaare te deputeeren, te meugen confronteeren; Sullende Wij niet naerlaeten  in diergelijck geval, des versogt sijnde 't selfde te doen.
   Aldus geaccordeert en gegeven op den Casteele van Amstenrade den 9en februarii 1776 en tot corroberatie deses door onden secretaris doen onderteekenen en met onsen doen bevestigen


ter Ordonnantie
F.J.J.H. De LaCroix secr.
der Heerl. Schin op de Geul


© Maaiike van
       Eekelen


Naar boven

EmailINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER