DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Processtukken Confrontaties

Confrontatie tussen Caspar van Mechelen en Nicolaas de La Haije
Gulpen 29 aug. 1776 RHCL Maastricht LvO 8707
Confrontatie gehouden
.....Ter Instantie
Van den WelEedel gestr. Heer
M. De Swart Schout en Crimi-
neelen officier der Heerlijkheijd
en Hoofd Bancke Gulpen
Nomine officii Informant

.....Tussen
Caspar van Mechelen gedetin.
op den Casteele van Amsten-
raede en

.....En
Nicolaas La Haije alias
den Stomp gedetin. op den
Lands Huijse van ValkenborgExtraordinaris hac 29 augusti 1776
hora 9 ante Meridiem

Zijn van weegens D'Heer Informant voor
ons gesisteert voors. gedetineerden ten
Eijnde van Confrontatie, dewelcke aen-
gemaent sijnde de opregte waerheijt te
bekennen, hebben verklaart als volgt


Caspar van Mechelen

Nicolaas De La Haije


ad artic. 1aVerklaart den teegens hem gecon-
fronteerden te kennen zeedert
lange Jaaren en dat denselve
hem noemt Nicolaas, in de
wandelinge den Stomp

Segt den teegens hem gecon-
fronteerden insgelijcks zeedert
veele jaaren te kennen en selver
ter occasie dat hij Gedet. gewoont
heeft tot Strucht, om als knegt
aldaar schoen te macken


artic. 2.


Verklaaren over en weeder geene Vijandschap teegens
Elkanderen gehadt te hebben


artic. 3Verklaart onder de Bende
Nagts dieven te gehooren en
dat den teegens hem geconfr.
dengeenen is de welcken
hij Caspar van Mechelen bij
het detaljeeren van sijne
personeele responsiven opge-
geven heeft


Verklaart in Eewigheijd
niet onder de Bende ge-
hoort te hebben, en oock
niet daaronder te gehoorenartic. 4toVerklaart aen de Diefstallen
bij sijne personeele Responsiven
breeders gedetaljeert pligtig te
staen, en dat den teegens
hem geconfront. daarbij heefd
sien asisteeren, soo als bij sijne
responsiven gesegd heefd. En dat
het woord 'duncken' door hem
alleenlijk was worden gesteld
om duswillen dat hij vermeende
dat den teegens hem geconfront.
niet gefangen was, blijvende voor
het overige persisteeren bij zijne
personeele responsiven, alleenlijk
Corrigeerende, dat den teegens
hem geconfront. positieve bij den
Diefstal waarvan hem ge-
accuseert, heeft sien assisteeren


Verklaart aen geene dief-
stallen pligtig te staen


En naar deugdelijcke Voorleesinge hebben beijde ge-

detineerden bij hun voorgaende responsiven blijven
persis
teeren ten dien Eijnde deese Eijgenhandig respective
geteekend en gehandmerckt

Casper van Mechelen


Dit + is het merck van
N. De La Haije selfs
gesteld Verklarende niet
te konnen schrijven

J. Horstmans Scab.
F.J.H. DeLaCroix
Secr. in Schin op de Geul

J.TheodVCraen
J.B.V.CotzhuijsenJoh. Rud. Van Craen
Secretaris
Naar boven

EmailINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER