DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenConfrontaties

Confrontatie Geertruijd Bosch en Lambertus Akkermans •  25 februari 1775
RHCL  Maastricht  •••  LvO   8169Exhib. den 25 feb. 1775
Artikulen Van Confrontatie
    Voor
Den WelEd. Gestr. Heer en
Mr. W.D. Vignon Lt. Hoog
Drossard deses Lands
Nomine Officii Informant
    Omme
Te Confronteren Lambert
Akkermans

    Tegens
Gertruijd Bosch beijde
gedetineerdens
U Ed. Agtb.worden gebeden Lambert
Akkermans te Confronteren tegens Gertruijd
Bosch gedetineerde over de naervolgende
Artikulen en van derselver Responsiven
behoorlijke Extentie te maaken, quo facto
Copije omme etc.Confrontatie gehouden
op den Landshuijse van
Valkenburg
.......Ter Instantie
van den Wel Ed.Gestr.Heer
Lt. Drossart deeses Lands
nomine officii Informant
    Tussen
Lambert Akkermans
    en
Geertruijd Bosch Gedetin.
    over
D'Art. van Confrontatie
op heden geëxhibeert.

Saturdag den 25 Febrij 1775

Sijn gesisteerdt van weegens den Heer Informant
voornoemt Lambert Akkermans en Geertruij
Bosch, beijde Gedetineerdens, ten eijnde gecon-
fronteerdt te worden. Dewelke aengemaent
sijnde de Waerheijdt gestandt te doen en
gevraegt over voorschreven articulen geant-
woordt heeft

Lambert Akkermans..............Geertruij Bosch

1.

Off de Gedetineerdens hun Elkander kennen

art.1

Geertruij Bosch te kennenDen teegens haer Geconfronteerde
Persoon niet te kennen
2.

Off langen tijd,'t Zedert wanneer, en ter
wat plaetse of occasie te saemen kennis
gehad hebben.

art.2

deselve langen tijdt te kennen
doordien in een en 't selve
Kerspel woonen en wel't se-
dert den diefstal aen de Schaes-
berg Expedivit se art. præced.
3.

Off oijt tesaemne in Vijantschap geleeft,
Of nu noch eenige Vijantschap tegens
Elkanderen hebben.


art.3

Geene vijantschap met haer
gehadt te hebben en ook
nog niet te hebbenCessat
4.

Off meede Lidmaaten zijn van de Bende
Sig in de omliggende plaetsen ontdekt
Hebbende.
En in Cas den Gedetineerde Gertruijd
Bosch dit soude ontkennen aen den
Gedetineerde Lambert Akkermans
Tegens hem geConfronteert te vragen ?
Of den Eerstgenoemde niet van de Bende
is, en of hem daerbij gesien heeft, ten
tijde eenen of anderen Diefstal begaen
wierd.

art.4

Dat sij te samen gehoren onder
een bende gauwdieven en dat
hij G. Bosch daerbij gesien
heeft ten tijde van den een ofte
andere Diefstalonder geene bende te
gehooren
5.

Off de Gedetineerdens niet te saemen bij
Diefstallen geweest, en hun te saemen
daeraen pligtig gemaekt hebben.
En in gevalle Gertruijd Bosch dit soude
ontkennen, aen den persoon tegens hem
geConfronteert te Vragen ? of hij
persevereert bij sijne personeele
Responsiven mits welke Voorschr. bij
hem is worden betigt.
In Cas Gertruijd Bosch soude ant-
woorden van jae, alsdan aen den
Selven te vragen ? de Diefstallen die
met en beneffens den persoon tegens
hem geConfronteert soude begaen
hebben.

Cætera Suppliant Domini Auditores
in en op alles etc. Cum Expensis
Implorerende
C. L. De Limpens
1775

 art.5

Dat de Gedetin. te saemen
bij Diefstallen geweest sijn
en hun te saemen plichtig
hebben gemaekt aen dief-
stallen, blijvende hij Gedet.
bij sijne gegeevene respon-
siven persisteeren.
lambertus ackermans


Aen geene diefstallen
Plichtig staenQuibus prælectis persisterunt
et signaverunt

Geert boosch


Nobis præsentibus

J. Wateler   P.VandenHeuvel
.....................Scab. te Secr.


Naar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER