DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


© Maaike van Eekelen

PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenConfrontaties

© Maaike van Eekelen

Confrontatie van Peter Douven tegen Michiel Winckens - 19 februari 1743
RHCL Maastricht – Landen van Overmaas 2388

©
       Maaike van Eekelen

Confrontatie ten overstaen van
Schepenen ende greffiers, schoutetten
Mijn Heer den Hooghdrossard,
respd haerer Maiesteijts
Hooftjustitie ende der bancke
van Kerckrode Extraordinario op
den Casteele van s'Hertogenrode
vergaedert sijnde achtervolgens
decret voorgnoemen tusschen
Peter Douven ende Michiel
Winckens heden den 19° februarij
1743

  Welckenvolgende ende naer dat Peter Douven den gewoonlijcken Eede van de waerheijt te seggen over het gene hij sal gevraeght worden, in de handen van d'heere Poyck oudsten schepen tot Kerckrode uijtgeswoooren heeft, gelijck articulo primo van het directoir van Confrontatie gevraeght hebben, dieselve gedetineerde respd. geantwoordt als volght.

  Eerstens Peter Douven ondervraeght sijnde ofte hij den genen was die hij gedenuntieert ende bij sijne gedaene respd. responderingen ende signantelijck bij de Recollitie van den 26 januarij lestleden gedesigneert heeft
  Ende voorts is achtervolgens die vraege van het directoir art. 3° vervath aen den voorss. Peter Douven voorgelesen desselfs responderinge ende persisteringe vervath in de gemelde Recollitie beginnende met den 15 art. derselver, heeft nae gedaene ondevraeging ofte hij daerbij persisteerde ende sonderlijck ten reguarde van den alhier present wesende Michiel Winckens ende desselfs huijsvrouwe per totum gepersisteert ende geconfirmeert

  Waernaer den voorss Michiel Winckens achtervolgens den vierden art. van het directoir afgevraeght sijnde wat hij op dat poinct wiste te seggen, ende ofte hij hetselve oock bekennen wilde, heeft den inhoudt van denselven vijftienden art. per totum ontkent, ende seght verders den bovengenoemden ende alhier present wesenden Peter Douven noijt gekent te hebben.

  Item naer dat achtervolgens den vijfden art. van het directoir aen Peter Douven voorgelesen is, desselfs Responderinge ende verclaeringe gedaenop den 22° art. vervath in gemelde Recollectie MS heeft daerbij per totum gepersisteert.
  Ende ad art. septimum van het directoir vans gelijcken gepersisteert, dat den alhier present wesenden Michiel Winckens daertoe, geleijck bij sijne Recollitie geseijt, geassisteert heeft ende sijne portie van die gestoelene Effecten geprofiteert.
  Ad art. octavum van het directoir seght niet pertinentelijck te connen seggen, wijen van hun gesellen de suster ende Meijt van den heere pastoor gebonden ende in den keller gesmeeten hadde, maer wel dat sulcx geschiet sijnde, Michiel Winckens en het blockmängen hem deponent bij die in den keller gesmeetene twee persoonen gestelt hedden, om dieselve te bewaecken
  Op den negenden ende thienden seght dat tot het bindn van den heere pastoor onder anderen Michiel alhie present geassisteert heeft ende dat sij tot het binden gebruijckt hebben kempene koerden

  Ende naer dat ... geseijde Michiel Winckens afgevraeght is, wat hij daerop was seggende, heeft gepersisteert, dat hij van den diefstal van Marienbergh niet en wiste, nochte eenigh paert daeraen hadde

  Veerders aen voorgemelden Peter Douven voorgelesen sijnde den 29 art. van sijne Recollitie voorss. heeft daerbij per totum gepersisteert ende den inhoudt daervan nochmals bekent waer te wesen, ende signantelijck ten opsichte van hetgene hij daerbij verclaert heeft noopende den alhier present wesende Michiel Winckens

  Ende naer dat insgelijcks ingevolge den 15 art. van het directoir Michel Winckens daerover
Ende den voorss Michiel Winckens naer gedaene behoorlijcke onder vraeginge heeft den inhoudt desselfs per totum ontkent, adderende den selven doens ende tot nochtoe niet gekent te hebben

  Veerders naer dat aen Peter Douven voorgelesen sij die inhouden van die 276 ende 277 art. van oft gemelde naerdere feijten, ende hij daerver gevraeght, heeft die selve per totum geconfirmeert ende verclaert waer te wesen

  Ende naer dat hij Michiel over d'inhouden der voorss. art. oock ondervraeght is, seght over den inhoudt derselver geheel onschuldigh te wesen ende daervan niet te weeten

  Ad articulo 31 en 32 van het dirctoir seght dat den alhier present wesende Michiel doens tot geweer gehadt heeft eene sackpistoele met eijser beslaegen ende eenen grooten stock soo hij vuijt eene haege gesneeden hadde
  Ende naer datt den selven den 33 art. des voorss. directoir voorgelesen ende geëxpliceert is, heeft denselven oock per totum geconfirmeert

  Naer dat den 31°, 32°, 33° ende 39 art. voorss. aen Michiel Winckens voorgelesen ende hij daerover ondevraeght, seght die drij eerste articulen onwaerachtigh aijn, ende van den 39 niet te weten mits dat hij niet daerbij geweest en was. Ende over den inhoudt van die voorss. vier art. geheel onschuldigh te wesen.

  Ad art. 36 seght Peter Douven Michiel Winckens gekent te hebben zedert dat sij te saemen den diefsael tot Bardenbergh begaen ende in het huijs van gemelden Michiel gedeelt hebben.
  Ad art. 37 seght met denselven gene andere conversatie gehadt te hebben als op die reijsen in art. geposeert
  Ad art. 38 seght sulcx geschiet te sijn tot Bardenbergh. Item als wanneer hij Michiel hem deponent neffens die andere bovengenoemde gesellen aen de Mahr op de Schevemonder heijde ten huijse van Teunis Quaedvligh aengeroepen ende sij t'saemen naer Marienbergh gegaen. Item noch als wanneer sij te saemen bij den heere pastoor op de Scheijt ende ten huijse van Hendrick Dautsenbergh op den Lichtenbergh geweest sijn.
  Ad 39 art. refereert hem op sijne responderinge ad art. precedentem gedaen.

  Michiel Winckens naer gehadde lecture van die vier leste voorss. art. ende de daerop gedaene responderinge van Peter Douven heeft dieselve per totum ontkent, seggende nochmaels daeraen niet plchtigh te wesen.

  Ende naer dat dese Confrontatie de verbo ad verbum aen beijde present wesende gedetineerde nochmals voorgelesenis, heeft Peter Douven bij sijne gedaene responderinge per totum gepersisteert, ende Michiel Winckens per totum blijven negeren.
  Ende ondervraeght sijnde oft sij schrijvens ervaeren, ende den eersten geantwoordt hebbende van neen ende den tweeden jae, hebben sij dit act van confrontatie resp. gehandtmerckt ende geteeckent op den Casteele alhier tot s'Hertogenrode op dagh dato ende ten overstaen als boven

  (Ende was gehandtmerckt ende geteeckent)
  Mirck van X Peter Douven, Michael Winckens,

  lager stondt, Quod attestamur
  HHB van Trips, CL Limpens, W. Panhaussen, M. Wolters, H Poyck, TF Dortant, A.F. Corneli, H Poyck als schoutet tot Kerckrode, PC Poyck schepen tot Kerckrode, A. Souren schepen, W. Kessels schepen, Jan Noelen schepen, PC Poyck greffier.

Concordat cum originali
  qoud attestor
J.F. Dortants g van
  s'Hertogenroode


©
       Maaike van EekelenNaar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER