DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Processtukken Confrontaties

Confrontatie Anne Barbe Pennarts en Joannes Moulen
Kasteel 's-Hertogenrade - 18 juni 1743 - RHCL   LvO   2399

.   


 
 
Confrontatie gehouden in judicio
Extraordinario op den Casteele van
S'Hertogenrode den 18e junij 1743

        Tusschen
Anne Barbe Pennarts gedetineerde
        Ende
Joannes Moulen oock alhier
gedetineerde

Ten overstaen van d'heere Schoutet
der justitie van Mercxstein, Frans
Trumpener ende Jan Noelen Sche-
penen van aldaer, J.L. Poyck, Dionijs
delaHaije ende Alexander Souren
ende Peter Caspar Poyck respd.
Schepenen van den gerichte van
Kerckrode

................................
 


  Eodem et coram iisdem. Anne Barbe Pennarts door den heer officier der justitie van Mercxstein alhier gesisteert sijnde ten eijnde van Confrontatie met Joannes Moulen over hunne te saemen begaene huijsbraecken, knevelerijen ende delicten heeft naer voorgaende gepresteerden Eede in presentie van Joannes Moulen verclaert op den eersten, tweeden ende derde articula van Confrontatie op den 19e deses geexhibeert waerachtigh te wesen, dat sij gedetineerde met Joannes Moulen ende vele andere gesellen door haer in de voorige responderingen breeder genomineert hun t'saemen op Allerheijlighen dagh lestleden s'avonts ingevonden hebben aen de pastorije van den Scheidt, ende dat sij aldaer door het hulp roepen van de meijt verjaeght sijnde, hun doens begeven hadden alle te saemen naer het huijs van Hendrick Dautzenberg opden Lichtenbergh met voorneemen dese beijde huijsen te besteelen.
Waerop den voorseijden Joannes Moulen tegens deselve geconfronteert seght, op de pastorije van den Scheidt als oock ten huijse van Hendrick Dautzenbergh niet geweest te sijn in meijninge om aldaer te steelen.
Anne Barbe Pennarts persisteert ter contrarie sulcx waer te sijn.

Op den vierden articula heeft Anne Barbe Pennarts in de tegenwoordigheijt van Joannes Moulen verclaert ende staende gehouden dat sij met den selven en noch meer andere gesellen heeft helpen inbreecken ende steelen in den vastenavond van den jaere 1741 op den hoff Waerden, dat sij aldaer ontvoerde vruchten ende vleesch hebben helpen verdeelen onder die wijden in de Nachtegael, ende dat sij gedetineerde soo wel als den voorseijden Joannes Moulen ende hun andere Complicen eenelck sijn deel daaruijt becoemen ende geprofiteert heeft.
Waerop Joannes Moulen tegens deselve geconfronteert seght aen den diefstael op den hof Waerden niet geassisteert te hebben, nochte daeraf te weten.
Ende Anne Barbe Pennarts persisteert ter contrarie bij haere voorige respondeeringe.

Op den vijfden articula heeft Anne Barbe Pennarts in het aengesicht van Joannes Moulen nochmals verclaert waer te sijn, dat sij met denselven ende vele andere Complicen plichtigh is geweest aen den inbreuck, knevelerije ende diefstael begaen aen
het huijs van de heere pastoor tot Marienbergh in februario van den jaere 1742, dat sij te saemen alle in den huijse van dito heere pastoor gevondene gelt, kleederen, kerckgewandt, vleesch, lijnewandt, cooper, tinne ende andere Effecten hebben gerooft ende ontvoert tot in den huijse van Joannes Pennarts der respondente vaeder naest bij de voorseijde pastorije gelegen, alwaer die voorseijde gestoelene saecken sijn onder hun worden verdeelt, ende dat sij gedetineerde, Joannes Moulen ende elck van hunne gesellen sijn oprecht paert daeruijt gecregen ende geprofiteert heeft.
Waerop Joannes Moulen tegens Anne Barbe Pennarts geconfronteert, seght t'ontkennen dat hij bij den diefstael geschiet op de pastorije van Marienbergh present is geweest nochte daeraen geassisteert heeft.
Ende Anne Barbe Pennarts persisteert ter contrarie als voor.

Op den sesden art. heeft Anne Barbe Pennarts in de tegenwoordigheijt van Joannes Moulen staende gehouden dat denselven met haer ende meer andere Complicen medeplichtigh ende handtdaedigh is geweest aen den diefstael ende knevelerije op den eersten augusti 1742 begaen ten huijse van Anna Sijpekotten weduwe van Willem Ploum, dat sij tesaemen hebben helpen steelen ende ontvoeren alle in gemelde huijse vindtbaere gelt, mobilien ende Effecten, en dieselve hebben helpen draegen tot in den Marienberger bosch in de soo genoemde peerdscuijle, alwaer sij gedetineerde verclaert, dat die gestoelene saecken onder hun sijn worden verdeelt, ende dat den voorseijden Joannes Moulen soo wel als sij respondente ende die andere Complicen een elck sijne oprechte portie daeruijt gecregen ende geprofiteert heeft.
Waerop Joannes Moulen tegens de gedetineerde geconfronteert, seght onwaerachtigh te sijn, dat hij aen de voorseijde knevelerije en diefstael plghtigh is.
Ende Anne Barbe Pennarts persisteert ter contrarie ut ante.

Aldus geconfronteert in judicio Extraordinario, dato, loco ende ten overstaen als boven, als wanneer beijde gedetineerde dese naaer voorgaende daeraf gehadde lecture eijgenhandigh hebben gehandtmerckt.

Dit is de merck + van Anne Barbe Pennarts verclaert schrijvens onervaeren te sijn

Dit is de merck + van Joannes Moulen verclaert schrijvens onervaeren te sijn
        Quod attestamur
    P.C. Poyck, Schoutet
    Frans Trumpener schepen
    Jan Noelen schepen


        P.C. Poyck, Schepen in Kerckroode
        D. DelaHeije schepen
        A. Souren schepen loco secretarijNaar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER