DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


© Maaike van Eekelen

PROCESSTUKKEN

Entree • Documenten • Processtukken • Confrontaties

© Maaike van Eekelen

Confrontaties tegen Peter Caspar ter Konig, Schaesberg 19 juni 1743
RHCL Maastricht - Landen van Overmaas 7829

©
       Maaike van Eekelen

Confrontatie ter requisitie van de Heere Officier der Heerl. Schaesbergh voorgenoemen ten overstaen van de Schepenen en Secretaris der voors. Heerl. § Item ten overstaen van den Heere Schouteth der banck Ubach ende Schepenen Achtervolgens decret van gisteren tusschen
Marie Peters ende Peter Caspar Konig
gedetineerden op den Casteel van s'Hertogenroede den 20° junij 1743

Dijen volgens heeft Marie Peters alhier gesisteert sijnde ten eijnde van Confrontatie met Peter Caspar Konigs voors. in desselfs presentie, prζvio prζstito juramento van niet te seggen als de oprechte waerheijt, signantelijck ten opsijchte van den met haer geconfronteerden Peter Caspar Konigs gerespondeert, gepersisteert en verclaert op de art. van Confrontatie tusschen hun gedirigeert en gisteren geλxhibeert, als volgt -
Ende Marie Peters ondervraegt sijnde ofte den alhier prζsenten beclaegden Peter Caspar Konigs denselven is dij sij gedenuntieert heft als mede plichtig en handaedig aen verscheijde inbrucken, knevelareijen ende diefstaelen hier onder breijder te detailjeeren heft sij positive geantwordt met ja ende gepersisteert dat hij denselven is.

En verders ondervraegt sijnde volgens den 1° art. van de alhier geλxhibeerde feijten van Confrontatie, naementlijck dat den met haar geconfronteerden Peter Caspar Konigs met haar ende meer andere complicen heft helpen inbreecken ende besteelen in den vastenavent des Jaers 1741,
• heft Marie Peters in t'aengesicht van Peter Caspar Konigs staende gehouden dat hij daer aen mede plichtig is gewest ende nochmaels verclaert in facies illius dat den met haer alhier geconfronteerden Peter Caspar Konings den nieuwen hoof Waerden heft helpen inbreecken ende besteelen ende dat denselven oijck sijn deel soo wel als d'anderen uuijt de aldaer ontfoerde fruchten, fleesch ende andere effecten becoemen ende genoeten heft ende dat denselven doens aen hadde een blauw Camisool met roet gefoudeert ende gewaepent was met een sack pistoel met geel Cooper beslaegen.
• Waertegens Peter Caspar Konigs ondervraegt sijnde ofte dat t' voors. feit ten sijnen opsijgte waerachtig is ofte niet, ende ofte hij t'selve bekennen wilde, heft hij verclaert aen dit voors. fait gheensints plichtig te sijn ende vervolgens t'selve voor soo veel als t'hem aengaet absolutes genegeert
• in tegedeel heeft Marie Peters in tegenwoordigheijt van Peter Caspar Konings noch maels blijven persisteeren bij t'gheene sij hier voerens tot sijnen laste gedeponeert heeft

Ende verders Marie Peters in prζsentie van Peter Caspar Konigs ondervraegt sijnde ofte het niet waer is dat denselven met haar ende meer andere Complicen heft helpen inbrecken, schroemelijck knevelen ende besteelen t'huijs ende persoonen van Anna Sijpekotten weduwe Willem Plum tot Twembrugge
• t'voors. Marie Peters mordicus gepersisteert ende verclaert dat den alhier prζsente Peter Caspar Konigs met haar ende meer andere dit voors. feit heft helpen Committeeren, dat hij selfs met eene q(uan)titeit ander principaelste Complice is gewest in t'huijs van gemelde Anna Sijpekotten ende aldaer mede heft helpen soo de frauwe voors. als andere aldaer logeerende persoon ende helpen mishandelen, knevelen respectivelijck ende branne, glijck oijck geholpen aldaer vindtbaer geldt, mobilien ende effecten ontvoeren ende besteelen.
Dat hij Peter Caspar Konigs bij de verdeelinge van de aldaer gestolene saecken geschiet onder hun in den Marienberger Bosch, oijck sijn deel becoemen ende geprofiteert heft.
Vougende voor omstaendigheijt dat hij doens wederom aen hadde een blauw Camisool met roet gefoudeert ende gewaepent was met eene sack pistoele beslaegen met geel Cooper.
• Waertegens aen Peter Caspar Konigs gevraegt sijnde ofte hij aen dit voors. feit mede plichtig is gewest ofte niet, heft denselven sulx absolute aefgeleuchnet ende positive verclaert nochte aen dit feit nochte aen enig ander van dergelijcken nature oeijt plichtig te sijn gewest.
• In tegendeel heeft Marie Peters nochmaels gepersisteert bij haar responderinge gedaen tot laste van den met haar geconfronteerden Peter Caspar Konigs.

Vougende daerbij dat denselven dese twee voors. feiten, naementlijck op den nieuwen hoof Waerden ende dan ten huijze van Anna Sijpekotten met haar ende in haare presentie heft helpen committeeren.
Verclaerende verders deselve Marie Peters te hebben meermaels hooren seggen van haaren vaeder Niclaes Peters dat den alhier met haar geconfronteerden Peter Caspar Konigs heft oijck helpen inbrecken in de pastorie van Marienbergh, knevelen en mishandelen den heere pastor, desselfs sustere en magt ende verders gemelte pastorie spolieren.

Ende naer dat aen beijde alhier geconfronteerde gedetineerdes Marie Peters en Peter Caspar Konigs dit art. van Confrontatie van worde tot worde deutelijck is voorgelesen worden, heft Marie Peters nochmaels bij alle haere responderinge, denuntiatie ende bekentenissen tot laste van den met haar geconfronteerden Peter Caspar Konigs wel uuijterlijck per totum blijven persisteeren.
In tegendeel hij Peter Caspar Konigs alles pertinaciter heft blijven aefleuchnen ende negeren.
Beijde dus ondervraegt sijnde ofte sij scrijvens ervaeren heft Marie Peters geantwordt met neen ende Peer Caspar Konigs met ja, hebben beijde vervolgens dese respectivelijck behandmirckt ende geteekent, dato, loco ende ten overstaen als boven
Eijgen + handt mirck van Marie Peters

Peter Caspar ter Konigs
quod attestamur
A.L. Fabritius ––– H. Dortant
M. Wolters .. ––– H. Dautzenbergh
Gert Boijmans ––– M. De Mackers
Wilhelmus Dortant ––– Peter Cremers
..........––– Petr. Dautzenbergh Secr.

Continuatio Eodem et coram Eijsdem


Achtervolgens decrete in pro..emio vermelt is alhier gesisteert Niclaes Peters om behoirlijck geconfronteert te worden met Peter Caspar Konigs. Ende naer dat denselven in prζsentie van den voors. met hem te Confronterende Peter Caspar Konigs den eedt uuijtgewooren heft in handen van den schepen Boumans, van niet te seggen als de opregte waerheijt over t'gheene hem sal worden voorgebroecht worden, heft oversulx gerespondert, gepersistert ende verclaert op de art. van Confrontatie als volgt:
Waerop N. Peters vooraef ondervraegt sijne ofte den alhier present met hem te Confronterende Peter Caspar Konigs denselve is dij hij in sijne voorige responderinge gedenoncert heft als met hem ende mer andere plichtig ende handaedig te sijn gewest aen verscheidene inbrucken, Knevelarijen ende diefstaelen, heft N. Peters in presentie van Peter Caspar Konigs positive geandwoordt met ja ende verclaert denselven te sijn.

Voor eerst N. Peters ondervraegt sijnde ofte Peter Caspar Konigs met hem plichtig ende handaedig is gewest aen de inbruck ende diefstael op den nieuwen hoof Waerden.
• Ende heft gemelden Niclaes Peters in tegenwordigheijt van de met hem geconfronterde Peter Caspar Konigs positive staende gehouden dat sij beijde met noch veel andere Complicen breder in sijne vorige responderinge ontdeckt, hebben ingebroecken ende bestoelen den nieuwen hoof ter Waerden. Voegende voor een omstandigheijt dat Peter Caspar Konigs doens alleen aen hadde een Camisool ende gewaepent was met eene saeck pistoele. Dat gemelden Peter Caspar Konigs uuijt de aldaer gestoelene freuchten, flesch ende andere effecten bij de verdeelinge derselver geschiet onder de weijden ontrint de Nachtigael sijne portio becoemen ende genoeten heft.

Ende verders referendum articulum septimum N. Peters ondervraegt sijnde ofte den alhier met hem geconfronterden Peter Caspar Konigs oijck plichtig met hem is gewest aen de inbruck, schroemelijcke knevelareij ende merckelijcken diefstael op de pastorie van Merienberg,
• heft denselven positive geantwordt met ja, ende in sijne tegenwordigheijt verclaert dat hij, te weten Peter Caspar Konigs heft met hem ende meer anderen helpen inbrecken, knevelen ende steelen op deselve pastorie. Voegende voor een notabile omstaendigheijt dat Peter Caspar Konigs met hem ende meer andere doens is gewest binnen ende in deselve pastorie ende aldaer heft mede helpen binden, mishandelen ende knevelen den heere pastor, desselfs sustere ende meijdt. Dat bij de verdeelinge van de aldaer gestoelene gelt, mobilien ende effecten geschiet ten huijse van Joannes Pennaerts daer naest bij gelegen, Peter Caspar Konigs sijn deel becoemen ende genoeten heft in tinn, klederen, leijnwandt en andere effecten. Dat hij doens aenhadde een Camisoel en gewaepent was met eene sackpistole ende eenen stoeck.
• Hier tegens aen Peter Caspar Konigs gevraegd sijnde ofte hij aen dit voors. feit mede plichtig is gewest ofte niet, heft denselven sulxs absolute aefgeleuchnet ende genegert.
• In tegendeel persisteert N. Peters bij sijne responderinge ende bekentenisse

Op den 9° articul N. Peters verclaerende bekent in tegenwordigheijt van de met hem geconfronterde Peter Caspar Konigs
• Dat denselven met ende meer andere Complicen mede plichtig en handaedigh is gewest aen de violente invasie, schroemelijcke knevelareije ende difstael door hem gecommitteert ten huijse van Anna Sijpekotten weduwe Plaum tot Twembruggen. Dat hij selfs mede heft gecoopereert ende in t huijs is gewest in den tijdt dat voors. Anna Sijpekotten is mishandelt, gebonden ende gebrandt geworden ende noch twee aldaer logeerende gasten geknevelt. Oijck mede aldaer heft helpen gelt, klederen en andere vindtbare effecten ontvouren ende transporteren tot in den Merienberger Bosch, alwaer deselve onder hun verdeelt sijnde hij Peter Caspar Konigs soo wel als d'andere sijne porties soo wel uuijt gelt, soo wel als uit andere gestolene saecken becoemen ende geprofitert heft. Sijnde doens gekleedt ende gewaepent op deselve weijse glijck bij de vorige feiten, te weten met een Caemisoel respectivelijck met een saeck pistoel en eenen stoeck.
• Waertegens Peter Caspar Konigs  ondervraegt sijnde ofte dij feiten in sijne presentie door N. Peters ten sijnen laste geposeert, naementlijck t'gheene van den nieuwen hoof Waerden ende dat van de pastorie van Merienbergh ende dan dat geschiet ten huijse van Anna Sijpekotten tot Tweembruggen ten sijnen opsichte waeractig sijn ofte niet, heft hij deselve voor soo veel als sij hem aengaen absolute aefgeleuchent ende genegert.
• En in tegendeel N. Peters daerbij in sijne presentie wel uuijterlijck gepersistert.

Raeckende de schroemelijcke knevelareij ende merckelijcke diefstal geschiet ten huijse van Jan Essers op de Magerau heft N. Peters in tegenwoordigheijt van Peter Caspar Konigs staende gehouden ende geconfirmert,
• dat denselven met hem ende meer andere oijck plichtig ende handaedig is gewest. Verclaerende voor eene notabile omstaendigheijt dat Peter Caspar Konigs mede doens in t'huijs van Jan Essers met veele andere is ingevallen ende de luijdens aldaer heft helpen knevelen ende mishandelen, alle daer vindtbaere gelt, mobilien ende effecten helpen ontvoeren. Ende dat hij uuijt deselve bij de verdeelinge daervan geschiet, heft voor sijne portie becoemen dreij gantze Franse pattacons ende dan ooick eenig tuck, klederen ende andere effecten. Ende dat doens wederom gekleedt ende gewaepent was met eene Camisoel respectivelijck met een sack pistoel en eenen groeten stoeck.
• Waertegens Peter Caspar Konigs ondervraegt sijnde ofte hij dit niet feit bekennen wilde ofte niet, heft t selve voor soo veel als het hem raeckt positieve aefgeleuchent.
• Ende in  Tegendeel N. Peters daerbij wel uuijterlijck gepersisteert.

Aengaende de violente invasie, knevelareij ende diefstael geschiedt ten huijse van Joannes Torn tot Ritzervelt heft N. Peters in tegenwoordigheijt van den met hem geconfronteerden Peter Caspar Konigs staende gehouden, verclaert ende bekent
• dat denselven  met hem ende meer andere t'huijs van Joannes Torn voors. heft helpen met violentie helpen invaderen, de luijdens daerin knevelen, alle daer vindbaere gelt, tuck, klederen ende andere effecten ontvouren ende besteelen. Dat hij de verdeelinge derselven gestolene saecken geschiedt in eene weijde daer naest gelegen Peter Caspar Konigs  voor sijne portie becoemen ende behouden heft een gantz stuck Kemper tuck, eenig gelt ende dan eenige andere effecten. Dat hij doens oijck alwiderom gekleedt ende gewaepent was als voren bij d'andere feiten.
• Waertegens Peter Caspar Konigs ondervraegt sijnde ofte hij bekent mede plichtig te sijn gewest aen dit voors. feit tot Ritzervelt, heft hij sulxs absolutes genegeert.
• Ende in tegendeel N. Peters nochmals gepersisteert.

Ende eijndelijck op de pastorie van den Scheijdt ende ten huijse van Hend. Dautzenbergh op de Lichtenbergh
• verclaert N. Peters dat Peter Caspar Konigs oijck mede plichtig ende handaedig daer aen gewest is. Voegende voor omstaendigheijt dat gem. Peter Caspar Konigs met veel noch andere in de Herlerheijde ontrint de Landtgraef tot dijen eijnde vergaedert sijnde, hij N. Peters hem aldaer gesien en gevonden heft. Dat hij met de andere oijck is gegaen tot aen voors. pastorie van den Scheijdt ende dan oijck tot aen t'huijs van Hend. Dautzenbergh op de Lichtenborgh. Alwaer denselve Peter Caspar Konigs buijten is blijven schildt wacht houden uuijt vrese van aldaer bekent te worden. Dat desselfs intentie soo wel als die van alle d'andere Complicen is gewest dese twee huijsen te spolieren ende de luijdens daer uuijt te mishandelen.
• Waertegens Peter Caspar Konigs gevraegt sijnde ofte hij sulxs bekennen wilde of niet, heft denselven dese feiten soo wel als de vorige tot sijne laste geposeert absolutes aefgeleuchnet ende genegert.
• Maer in tegendeel N. Peters daerbij wederom gepersisteert

Ende naer dat aen beijde geconfronteerdens N. Peters ende Peter Caspar Konigs dit act van Confrontatie van worde tot worde deudelijck voorgelesen is,
• heft N. Peters noch maels bij alle sijne tot laste van Peter Caspar Konigs bekende ende gedeponeerde feiten wel uuijterlijck per totum blijven persisteeren.
• maer in tegendeel heft gemelden Peter Caspar Konigs van sijne kant bij alle sijne gedaene denegatiens ende aefleuchinge oijck pertinaciter gepersisteert ende daerbij gebleven.

Verder hebben sij beijde mets scrijvens ervaeren dese eijgenhandig tot merder Corroboraties onderteekent, dato, loco ende ten overstaen als boven
Neichlas Peters
Peter Caspar Ter Konigs
quod attestamur
A.L. Fabritius ––– H. Dortant
M. Wolters .. ––– H. Dautzenbergh
Gert Boijmans ––– M. De Mackers
Wilhelm Dortant ––– Peter Cremers
..........––– Petr. Dautzenbergh Secr.

 Continuatie van Confrontatie Eodem et coram ijsdem

Achtervolgens decrete in pro..emio vermeldt is alhier gesisteert Cathrijn Bemelmans om behoirlijck geconfronteert te worden met Peter Caspar Konigs. Ende naer dat deselve in presentie van den voors. met haar te Confronteerenden Peter Caspar Konigs den eede uuijtgeswoeren heft in handen van den schepen Boijmans, van niet te seggen als de oprechte waerheijt als over t'gheene haer sal voorgebrocht worden, heft oversulxs gerespondert ende verclaert op de art. van Confrontatie als volgt:
Catarin Bemelmans voor aef ondervraegt sijnde ofte den tegenwordig alhier met haer te Confronteerenden Peter Caspar Konigs denselven is die sij in hare vorige responderinge gedenoncert heft als mede Complice te sijn  aen verscheidene inbrucken ende diefstallen, heft deselve geandtwordt dat het denselven is.

Catarina Bemelmans onder vraegt sijnde ofte den met haar alhier geconfronterden Peter Caspar Konigs plichtig ende handaedig is gewest aen de violente invasie ofte diefstael in den Vastelovent in t'jaer 1741 geschiedt op den nieuwen hoof Waerden -
• heft deselve in tegenwordigheijt van gemelden Peter Caspar Konigs positive verclaert ende bekent dat gemelten Peter Caspar Konigs met haer ende meer andere Complicen desen voors. inbruck ende diefstael heft helpen Committeren. Voegende voor notabile circumstantie daer bij dat haar man Niclaes Elven hem Peter Caspar Konigs heft tot dijen eijnde op den Scheijdt gaen aenroepen. Ende dat hij volgens aefspraeck denselven daeg van desen diefstael hem vervoegt heft in de Groenstraet onder de linden tegens over het huijs van Leonardt Errens, wesende de gedesignerde plaetse van hunne vergaederinge. Al waer Catarin Bemelmans voors. hem ende meer andere gesien ende gevonden heft. Dat sij met hem ende d'andere Complices breder bij haer vorige responderinge gedesigneert, van daer is gegaen naer den nieuwen hoof Waerden. Den welcken Peter Caspar Konigs met de andere heft helpen inbreecken ende selfs uuijt den huijse ontvouren eene groete quantiteijt freuchten ende vleesch. Dat meer gemelten Peter Caspar Konigs bij de verdeelinge der aldaer gestoelene saecken, geschiedt onder de weijden ontrint de Nachtegael, sijn deel uuijt de vreuchten, vleesch ende andere effecten becoemen ende genoeten heft. Dat hij doens aenhadde een Camisoel ende gewaepent was met een sack pistoel beschlaegen met geel Cooper ende dan eenen groeten stoeck.
• Waertegens Peter Caspar Konigs onder vragt sijnde ofte hij dit feit tot sijne laste geposeert bekennen wilde of niet, heft denselven sulxs absolute aefgeleuchnet, verclaert daeraen niet plichtig te sijn.
• Maer in tegendeel heft Catarin Bemelamns wel uuijterlijck bij haare vorige bekentenisse blijven persisteren en selfs nochmaels geconfirmeert dat sij hem aldaer gesien ende gekent heft.

Verders Catarina Bemelmans ondervraegt sijnde ofte den alhier met haer geconfronterden Peter Caspar Konigs oijck met haer ende meer andere Complicen plichtig ende handaedig is gewest aen de violente invasie, schroemelijcke knevelareij ende merckelijcken diefstael gecommittert ten huijse van Anna Sijpekotten, weduwe Willem Plaum tot Twembruggen, heeft denselve absolute geandtwordt met ja.
• Ende verclaert waerachtig te wesen dat Peter Caspar Konigs door haar man tot dijen eijnde op den Scheijdt is aengeroepen geworden ende doens volgens aldaer gemaeckde aefspraeck sigh getransportert heft tot in den Marienberger Boisch. Alwaer de vergaederings plaetse gestelt was ende alwaer sij hem ende andere gesien ende gevonden heft. Dat hij Peter Caspar Konigs van daer met haar en overige Complicen is gegaen naer Tweembruggen tot aen t'huijs van voors. Anna Sijpekotten. In t'welck sij verclaert dat Peter Caspar Konigs met een groot deel medere Complicen is ingevallen, de luijdens daerin mede heft helpen knevelen en mishandelen ende uuijt t'selve huijs helpen ontvouren alle aldaer vindtbare gelt, mobilien ende effecten. Dat mergemelten Peter Caspar Konigs deselve heft helpen transporteren tot in den Merienberger Boisch, alwaer bij de verdeelinge deser gestolene saecken hij sijn deel soo uuijt t'geld als uuijt andere effecten genoeten en geprofitert heft. Verclaerende verders dat Peter Caspar Konigs wederom doens aen hadde een Camisoel ende gewaepent was met eenen saeck pistoele beschlaegen met geel cooper ende dan eenen groeten stoeck.
• Waertegens Peter Caspar Konigs naer ondervraginge of hij sulxs bekennen wilde ofte niet, heft hij positive verclaert aen dit feit niet plichtig te sijn gewest.
• Maer in tegendeel heft Catarina Bemelmans wel uuijterlijck daerbij gepersisteert.

Aengaende de violente invasie, schroemelijcke knevelareij ende merckelijcken diefstael geschiedt ten huijse van Jan Essers op de Magerauw heft Catarina Bemelmans in tegenwordigheijt van Peter Caspar Konigs  staende gehouden ende geconfirmert dat hij mede plichtig ende handaedig is gewest aen dit schroemelijck feit,
• gevende sij voor vaeste redenen van wetenschap dat haer man Niclaes Elven hem Peter Caspar Konigs tot dijen eijnde heft gaen aenroepen. Dat denselven sich oijck bevonden heft ter vergaederings plaetse coert bij den Alstorfer Boisch ende van daer naer 't voors. huijs van Joannes Torn. Alwaer sij hem wel kennende, gesien heft naer t'selve huijs met veele andere Complicen invallen. Supponerende dat hij aldaer met d'andere de luijdens uuijt t'huijs heft helpen schroemelijck knevelen, brannen ende mishandelen. Niet kunnende positiv seggen wat in t'huijs gepassert is mits dat sij buijten was schildtwacht houdende. Maer gesien te hebben dat Peter Caspar Konigs neffens meer andere Complicen differente pacquen van allerhandt mobilien ende effecten uuijt den huijs gebrocht hebben ende deselve gedraegen tot in de benden boven den Aufden. Alwaer bij de verdeelinge dijer Peter Caspar Konigs sijn deel soo van t'gelt als van de mobilien en Effecten ten voors. huijse gestoelen becoemen ende geprofiteert heft.
• Waertegens aen Peter Caspar Konigs  gevraegt sijnde ofte hij dit voors. feit bekennen wilde of niet, heft hij positive t'selve feit voor soo veel het hem aengaet pertinaciter aefgeleuchnet.
• Ende in tegendeel Catarina Bemelmans als voren blijven daer bij nochmaels persisteren.

Raeckende den violenten inbruck, knevelareij ende diefstael geschiedt ten huijse van Joannes Torn tot Ritzervelt, heft Catarina Bemelmans in t'aengesicht van Peter Caspar Konigs staende gehouden ende geconfirmert dat hij mede aen dit feit in haere presentie ende met haar wel weten plichtig ende handaedig is gewest.
• Dat haren man Niclaes Elven hem wederom ten dijen eijnde op den Scheijdt hebbende geroepen, hij oijck aldaer neffens d'andere gecomparert heft, t'huijs van Joannes Toren heft helpen invaderen, de luijdens daerin knevelen en mishandelen. Ende dan uuijt t'selve alle de daer vindtbaere gelt en mobilienheft helpen ontvouren en steelen, deselve oijck heft helpen transporteren tot in eene weijde daerbij gelegen. Alwaer deselve gestolene saecken onder hun alle verdeelt sijnde, hij Peter Caspar Konigs sijn deel daer uuijt becoemen ende genoeten heft. Dat hij doens wederom gewaepent was met een sack pistoel en eenen groeten stock.
• Waertegens aen Peter Caspar Konigs gevraegt sijnde ofte hij plichtig aen dit voors. feit is gewest of niet, heft hij t'selve cum pertinacia genegert.
• In tegendeel heft Catarina Bemelmans gepersitert als vorn.

Verders verclaert ende bekent Catarina Bemelmans dat haer Constert ende meermaels heft hoeren seggen, soo van haeren man Niclaes Elven en van verscheijdene andere Complicen
• dat den met haer geconfronterden Peter Caspar Konigs mede plichtig ende handdaedig is gewest aen de violente invasiens, schroemelijcke knevelareijen, merckelijcke diefstaelen respectivelijck geschiet op de pastorije van Merienberg, ten huijse van Jan Ceularts op de Locht onde de bancke van Kirckroede ende dan oijck aen den getenterden inbrucken ende diefstaelen op die pastorij van den Scheijdt ende ten huijse van Hend. Dautzenberg op den Lichtenberg, als mede aen den inbruck en diefstael op die abdeij van Cloestenroedt.
• Waerop Peter Caspar Konigs ondervraegt sijnde ofte hij alle dese feiten bekennen wilde of niet, heft hij deselve absolute aefgeleuchnet ende positive verclaert daer aen gheensints plichtig te wesen.

Ende naer dat aen beijde de alhier geconfronterden. naementlijck Catarin Bemelmans en Peter Caspar Konigs van worde tot worde dit act van Confrontatie deudelijck voorgelesen is, heft Catarin Bemelmans bij alle haere tot laste van Peter Caspar Konigs bekende en geposeerde feiten wel uuijterlijck nochmaels per totum blijven persisteren ende meer gemelden Peter Caspar Konigs bij sijne denegatiens ende afleuchingen gebleven ende gepersisteert. Ende vervolgens dese respectivelijck gehandtmirckt ende geteekent, naementlijck Catarin Bemelmans met een handtmirck dij wijlen sij scrijvens onervaeren ende Peter Caspar Konigs onderteeckent, dato, loco ende ten overstaen als boven
Eijgene + handt merck van Catarin Bemelmans

Petter Caspar ter Konegs

quod attestamur
A.L. Fabritius ––– H. Dortant
M. Wolters .. ––– H. Dautzenbergh
Gerdt Boijmans ––– M. De Mackers
Wilhelmus Dortant ––– Peter Cremers
..........––– Petr. Dautzenbergh Secr.©
       Maaike van EekelenNaar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER