DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


 Maaike van Eekelen

PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Processtukken Confrontaties

 Maaike van Eekelen

Feiten van Confrontatie tegen Peter Caspar ter Konig
Schaesberg 19 juni 1743 RHCL Maastricht - Landen van Overmaas 7829


       Maaike van Eekelen

  Exhibitum den 19 junij 1743

Feijten van Confrontatie
Voor den heere officier deser heerl.
Schaesberg nomine officij claeger
...........Tegens
Peter Caspar Koninghs gedetineerden
en crimineel beclaegden

1.
Nit waer dat hij beclaegde hem bevonden heeft aen de huijsbraecke en diefstal begaen op den Hoff Waerden als wanneer den ouden bouw noch stonde

2.
Dat bij hem waeren meer andere gesellen die hij sal hebben te noemen ofte designeeren

3.
In cas van bekentenisse hem te vraegen die circumstantien van dijen diefstael, van de gestoelene effecten.
Wat part ende deel hij daerinne heeft gehadt.
Met wat voor geweer hij ende sijne respective gesellen waeren versien.

4.
Dat hij hem mede heeft laeten invinden op den selven Hoff Waerden naer dijen den nieuwe bouw aldaer geschiet was.

5.
Dat hij aldaer heft helpen inbreecken ende steelen oft immers schildwacht gestaen heeft ten tijde van de diefstaelen beneffens veele andere gesellen

6.
Bij bekentenisse sal hebben sijne complicen te nomineeren en de cicumstantien van de diefstal verclaeren.
En hoeveel hij van dese gestoelene effecten, van graenen, vleesch voor sijn paert becoemen heeft.
Ende verder uti articulo 3

7.
Dat hij mede geholpen heeft aen die huijsbraeck, knevelarije en diefstael op de pastorije van Marienburg in februario 1742

8.
In cas van bekentenisse moet verclaeren die circumstantien, sijne gesellen etc uti articulo 3

9.
Dat hij hem mede vervoegt heeft tot Twembruggen ten huijse van Anna Sijpecotten weduwe Ploum onternt den maent augusti van de voorleeden jaer

10.
Dat hij denselven huijse heeft helpen inbreken, steelen ende kneevelen, beneffens vele andere gesellen door hem te nomineeren

11.
Bij bekentenisse hem t'onder soecken over de circumstantien als voor

12.
Dat hij meede plichtig is aen het gewelt ende diefstael begaen ten huijse van Joannes Essers op de Magerouw anno 1741 in januarij

13.
Bij bekentenisse hem te vragen specificatie van sijne confessie ende circumstantien als voor

14.
Dat hij oijck geholpen heeft aen die gewedenarij ende diefstal begaen ten huise van Joannes Thooren tot Ritzelvelt dato 1741 in augusti

15.
Bij bekentenisse ut ante

16.
Dat hij met veele andere gesellen mede getenteert heeft om te besteelen de pastorije van alhier als mede ten huijse van Hend. Dautzenberg op de Lichtenberg op Allerheijligen dagh s'avonds van voorleden jaer

17.
Bij bekentenisse ut ante

18.
Dat hij noch op verscheijde andere plaetsen ende gelegenheeden mede heeft helpen inbreeken ende steelen

19.
Naementlijck ten huijse van Areth Lutgens in t' Lant ter Heijden anno

20.
Bij bekentenisse ut ante

21.
Dat hij mede heeft geholpen ofte present is geweest aen den diefstael getenteert ende ten deele begaen op d'abdije van Closter Rode anno

22.
Bij bekentenisse ut ante

Mits welcke etc.
       Maaike van EekelenNaar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER