DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


© Maaike van Eekelen

PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenConfrontaties

© Maaike van Eekelen

Confrontatie van Michiel Arets tegen Joannes Muijters, 7 aug. 1743 Schaesberg
RHCL Maastricht • Landen van Overmaas 7828

©
       Maaike van Eekelen


Continuatie van Confrontatie
Eodem et coram ijsdem
tusschen
Micheil Aerets
Ende
Joannes Mijters gedetin. alhier
ende Crimineel beclaegde


Micheil Aerets door den Hre officier alhier gesistert sijnde in judicio Extraordinario ten Eijnde van Confrontatie met Joannes Muijters gedetineerde, denwelcken naer uuijtgeswoeren te hebben den behoerlijcken Eede van niet te seggen als d'oprechte waerheijt in handen van den oudsten presiderenden Schepen heeft gepersistert ende verclaert op't directoir van Confrontatie tusschen hun gedirigert, als volgt

Ende Micheil Aerets ondervraegt sijnde ofte den alhier presenten Joannes Muijters denselven is dij hij gedenoncert heft, met hem ende meer andere mede plichtig ende handaedig te sijn gewest aen verscheijde inbrucken, knevelareijen ende dievstaelen en
• heft Micheil Aerets hierop geantwordt met jae.
• Waertegen Joannes Muijters met denselven geconftontert segt niet aen desen dievstael plichtig te sijn gewest ende daervan geene pijp toeback genoeten te hebben.
• In tegendeel persistert Micheil Aerets ut ante

Ad 5tum heft Micheil Aerets in't aengesicht van Joannes Muijters staende gehouden ende nochmaels verclaert
• dat denselven met hem ende meer andere oijck geweaepent heft aen den violenten inbruck, schroemelijcke knevelareij ende merckelijcken dievstael geperpetrert op de pastoreij van Merjenberg. Ende oijck sijn deel soo wel als hij gedetineerde ende d'andere ten huijse van Joannes Pennaerts uuijt alle de aldaer gestoelene gelt, kleederen, leinwandt, sijlverwerck ende alle andere mobilien en effecten dij in deselve pastoreij te vinden waeren, gekregen ende naer sich genoemen heft
• Waer op Joannes Muijters tegens den voors. geconfrontert, persistert 't selve aef te louchnen.
• In tegendeel segt Micheil Aerets daerbij wel uuijterlijck te persisteren.

Ad 6tum raeckende den inbruck, schroemelijcke knevelareij ende dievstael gescheit tot Twembruggen bij Anna Sijpekotten persisteert Michael Aerets ende verclaert in de presentie ende tegenwoodigheijt van Joannes Muijters,
• dat denselve oock aen desen voors. inbruck, knevelereije ende dievstael met hem gedetineerde ende diverse andere in sijne voorige responsiven breeder gedetailleert, plichtigh ende handaedigh is geweest. Als mede dat denselven heeft helpen alle de aldaer vindtbaere mobilien ende effecten transporteren tot in de Marienbergher Bosch. Alwaer hij verclaert dat den selven uuijt deese gestoelene waaren sijne portie soo wel als hij gedetineerde te becoemen ende geprofiteert heeft.
• Waerop Joannes Muijters tegens den selven geconfronteert, segt weederomme sulcx t'ontkennen.
• In tegendeel Michael Aerets persisteert het selve waer te sijn.

Michael Aerets ondervraegt sijnde over den 7en art. aengaende den inbruck, knevelereije ende diefstael door hun begaen op de Magerauw ten huijse van Jan Essers, heeft Michael Aerets in het bijwesen van den beclaegden Joannes Muijters staende gehouden waer te sijn
• dat den selven met hem gedetineerden ende meer andere voors. Complicen heeft helpen den voors. dievstael op de Magerauw committeeren. Verclaerende nochmaels dat den selven oock soo wel als hij gedetineerde sijn part van de aldaer gestoelene waaren becoemen heeft in eenige bempden gelegen ontrent d'Aefden.
• Waertegens Joannes Muijters ondervraegt sijnde ofte het selve waer is, respondeert weederomme negative.
• Ende Michael Aerets ter Contrarie persisteert als voors.

Michaël Aerets persisteert vans' gelijcken in de tegenwoordigheijt van Joannes Muijters op den 8en art. ende bekent
• den selven oock mede gecoopereert heeft aen het inbrecken, knevelen ende besteelen ten huijse van Joannes Thorns tot Rizervelt. Verclaerende de Confirmando dat den selven uuijt de in het selve huijs gestoelene ende ontvoerde mobilien sijn aendeel, soo wel als hij gedetineerde op eenen graspleij niet verre van daer gelegen gecreegen ende geprofiteert heeft.
• Waerop Joannes Muijters segt weederomme aen deesen dievstael niet gecoopereert te hebben.
• Ende Michaël Aerets ter Contrarie persisteert bij het selve.

Ad 9um houdt Michaël Aerets in presentie van Joannes Muijters staende ende confirmeert waer te sijn
• dat den selven oock mede plichtig ende handaedig is geweest aen den inbreuck, knevelerije ende dievstael geschiedt op de Lochte ten huijse van Jan Keulaerts. Voegende voor eene notabile omstandigheijt dat den selven alle mobilien ende effecten uuijt het huijs heeft helpen ontvoeren ende transporteeren ten huijse ende in de weijde van Joannes Kersten. Alwaer den selven oock sijn portie bij de verdelinge soo wel als alle d'andere ende als hij gedetineerde daeruuijt geprofiteert ende naer sich genoemen heeft.
• Maer Joannes Muijters tegens den selven geconfronteert blijvt het selve ontkennen.
• ende Michael Aerets daerbij persiteeren.

Ad 10um aengaende den inbreuck, schroomelijcke knevelerije ende dievstael door hun begaen ten huijse van Aret Lutgens in der Bancke heeft Michael Aerets in de tegenwoordigheijt van Joannes Muijters staende gehouden ende nochmaels verclaert
• dat denselven met hem ende meer andere aen deesen dievstael plichtigh ende handaedigh is geweest. Dat hij oock sijn toegevallen deel uuijt de aldaer gestoelene effecten becoemen heeft.
• Waerop Joannes Muijters ondervraegt sijnde, ofte hij het selve bekennen wilde ofte niet, heeft gerespondeert met neen.
• Ende Michael Aerets persisteert ter Contrarie bij sijne voorige responderinghe.

Verders Michaël Aerets ondervraegt sijnde over den 11en article heeft denselven in het aengesicht van den met hem geconfronteerden Joannes Muijters gepersisteert ende nochmaels geconfirmeert
• dat denselven oock met hem ende meer andere Complicen gecoopereert heeft aen den violenten inbreuck, schroemelijcke knevelerije ende merckelijcken dievstael geperpetreert ten huijse van Matthijs Koekelkorn, lande van der Heijden aen den Steegel. Voegende voor Circumstantiens dat den selven bij de verdeelinge der aldaer gestoelene mobilien ende effecten, geschiedt in een huijs 't welck hij vermeent te sijn geweest van Anthon Conssen, sijn aendeel soo wel als hij gedetineerde ende alle d'andere daeruuijt becoemen heeft. Ende dat hij doens wederomme gelijck bij alle andere dievstaelen gecleedt met eenen blauwen kiddel ende gewaepent is geweest met eenen groeten stock.
• Maer integendeel segt Joannes Muijters tegens hem geconfronteert weederomme sulcx te onkennen.
• Ende Michael Aerets persisteert ter Contrarie bij sijne voorige respondeeringen ende bekentenissen.

Ende naer dijen dit act van Confrontatie aen beijde gedetineerdens Michaël Aerets ende Joannes Muijters duijdelijck van woorde tot woorde voorgelesen is, hebben sij een ielijck bij hunne resondeeringen ende bekentenissen respectivelijck ende denegatiens per totum overal wel uijterlijck blijven persiteeren.
Ende vervolgens deese eijgenhandig behandtmerckt respectivelijck ende onderteeckent, te weeten Michaël Aerets onderteeckent ende Joannes Muijters schrijvens onervaeren eijgenhandig behandtmerckt, dato loco ende ten overstaen quibus supra

Michael Arrets

Eijgen + handtmerck
van Joannes Muijters

Quod attestamur

H. Dauzenbergh
M. De Macker
Peter Cremers
Petr. Dautzenbergh, Secretaris©
       Maaike van EekelenNaar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER