DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


© Maaike van Eekelen

PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenConfrontaties

© Maaike van Eekelen

Confrontatie  van Michiel Arets tegen Joannes Dirckx alias den Dock
Schaesberg 6 aug. 1743 •• RHCL Maastricht •• Landen van Overmaas 7829

©
       Maaike van Eekelen


Confrontatie Eodem et Coram ijsdem
Tusschen
Micheil Aerets
Ende
Joannes Dircks van den Scheijdt, gedetineerde en Criminelijck beclaegde

Micheil Aerets door den Heere Officier alhier gesistert sijnde in judicio extraorinario ten eijnde van Confrontatie met Joannes Dircks, zijn eijdom gedetineerde, den welcken naer uuijtgeswoeren te hebben den behoerlijcken Eede de dicenda veritate in handen van den oudsten presiderende schepen, heeft gepersisteert ende verclaert op't directoir van Confrontatie tusschen hun gedirigert ende op heden geëxhibeert als volgt:

• Ende Micheil Aerets ondervraegt sijnde over den 1° articul van de alhier gedirigerde feijten van Confrontatie heft in tegenwordigheijt ende presentie van Joannes Dircks, desselfs eijdom staende gehouden ende nochmaels verclaert dat denselven hem met hem gedetineerde ende meer andere s'avets ende bij nacht dickmaels bevonden heft op verscheijde plaetsen ende aldaer dievstaelen overlegt hebben.
• Waerop Joannes Dircks met Micheil Aerets desselfs schoenvaeder geconfrontert, segt sulx onwaerachtig te wesen.
• In tegendeel persistert Micheil Aerets sulx waer te sijn.

• Ad 2dum persistert den gedetineerde Micheil Aerets in presentie van den met hem geconfronterden, sijne eijdom Joannes Dircks ende confirmert nochmaels waerachtig te wesen dat denselven met hem ende meer andere bevonden heft aen de pastoreij van den Scheijdt,
• Waerop den met hem geconfronterden Joannes Dircks segt sulx te ontkennen.
• Ende Micheil persistert ter Contrarie ut ante.

• ad 3tum heft den beclaegde Micheil in t'aengesicht van Joannes Dircks staende gehouden dat denselven van de voorss. pastoreij hem met alle d'andere ende met hem gedetineerde getransport heft tot aen 't huijs van Hendrick Dautzenbergh op den Lichtenberg met voorberaedt van dese twee huijsen t'invaderen, knevelen ende te besteelen. Voegende daerbeij dat hij doens met eenen groeten saebel gewaepent was.
• Waerop Joannes Dircks tegens den voorss. sijnen schoenvaeder geconfrontert segt, niet waer te sijn.
• In tegendeel persistert Micheil Aerets als voerens

• ad 4tum heft den beclaegde Micheil Aerets in t'aengesicht ende bijwesen van Joannes Dircks gepersistert ende nochmaels verclaert waer te sijn dat denselven met hem ende meer andere Complicen mede plichtig ende handaedig is gewest aen den inbruck ende dievstael door hun begaen op den Nieuwen Hoof Waerden. Alsmede dat hij uuijt de aldaer gestoelene vreuchten ende vleesch sijn deel becoemen ende genoeten heeft.
• Waerop Joannes Dircks tegen denselven geconfrontert, segt sulx wederom te ontkennen.
• In tegendeel persistert Micheil Aerets bij sijne vorige responderinge.

• Ad 5tum heft den beclaegde Micheil Aerets in presentie van den gedetineerde Joannes Dircks staende gehouden ende verclaert waer te sijn dat hij oick mede gecoöperert heft met hem gedetineerde en alle d'ander aen den geweldaedigen inbruck, schroemelijcke knevelareij ende merckelijcken dievstael geperpetrert op de pastoreij van Merjenberg. Alsmede dat hij heft helpen transporteren ten huijse van Joannes Pennaerts alle de op de voorss. pastoreij vindtbaere gelt kleederen, leinwant, silverwerck, kerckengewaet ende alle andere mobiliën en andere effecten, alwaer hij verclaert dat hij soo wel als hij gedetineerde en alle d'andere sijn daeruuijt geprovenieert deel  naer sich genoemen ende becoemen heft.
• Waerop Joannes Dircks met denselven geconfrontert, respondert wederom sulx te ontkennen.
• Ende Micheil Aerets persistert in tegendeel ut ante

• Ad 6tum heft den beclaegde Micheil Aerets in tegenwordigheijt van den gedetineerden Joannes Dircks staende gehouden ende geconfirmert waerachtig te zijn dat denselven oijck mede plichtig ende handaedigh is gewest aen den inbruck, schroemelijcke knevelereij ende dievstael gecomittert ten huijse van Anna Sijpekotten, weduwe Willem Ploum tot Twembruggen.
Verclaerende nochmaels dat denselven oijck bij de verdeelinge. geschiet in den Merjenberger boisch in de soe genoemde Perdts cuijle, uuijt de aldaer ontvoerde ende gestoelene mobilien ende effecten, soo wel als hij gedetineerde en alle d'andere sijn deel becoemen ende geprofitert heeft.
• Waerop  Joannes Dircks met denselven geconfrontert segt 't selve niet waer te sijn.
• Ende Micheil Aerets persistert in tegendeel glijck voorseijt

Ad 7timum houdt den gedetineerde Micheil Aerets in't aengesicht van Joannes Dircks staende ende verclaert nochmaels dat denselven oijck met hem ende meer andere gecooperert heft aen den inbruck, knevelerije ende dievstael begaen ten huijse van Jan Essers op de Magerau. Alsmede dat den selven uuijt de aldaer gestoelene mobiliën en effecten sijne portie soo wel als hij gedetineerde en alle d'andere becoemen ende genoeten heeft.
• Waerop Joannes Dircks wederom respondert negative
• Ende in tegendeel persistert Micheil Aerets sulx waerachtig te wesen

• Ad 8vum heft den gedetineerde Micheil Aerets verclaert in presentie van den met hem geconfronteerde Joannes Dircks, sijnen eijdom dat denselven oick met hem ende meer andere geassistert heft aen't invaderen ende besteelen ten huijse van  Joannes Toerens tot Ritzervelt. Alsmededat hij uuijt de aldaer gestoelene mobilien en effecten bij verdeelinge niet verre van daer gescheit, sijn toegevallen deel gekregen heft.
• Waerop Joannes Dircks segt sulx wederom niet waer te sijn.
• Ende Micheil Aerets persistert in tegendeel bij sijne voorss. responderinge.

• Ad 9num heeft Mijcheil Aerets wederom in't aengesicht van voorss. Joannes Dircks staende gehouden ende nochmaels verclaert dat hij oijck  met hem en met meer andere heft helpen inbrecken, knevelen ende steelen ten huijse van Jan Ceulaerts op de Locht. Verclaerende nochmaels dat hij bij de verdeelinge der aldaer door hun gestoelene ende ontvoerde saecken breeder in sijne voerige responderinge gedeailleert, gescheit in de weijde achter 't huijs van Joannes Kersten sijn daer uuijt toegevallen deel naer sich genoemen ende geprofitert heft.
• Waerop Joannes Dircks tegens denselven geconfrontert, segt sulx wederom te ontkennen.
• Ende Micheil Aerets persistert ter contrarie

• Ad 10mum persistert ende verclaert nochmaels den gedetineerde Micheil Aerets in tegenwoordigheijt van Joannes Dircks waerachtig te wesen dat denselven mede geholpen heft aen den inbruck, knevelareij ende dievstael door hun begaen ten huijse van Aeret Lutgens in der Banck. Mitsgaeders dat hij sich met hem en alle d'andere complicen met de aldaer gestoelene mobilien en effecten vervoegt heft tot op het velt achter de weijde van't voorss. huijs van Aeret Lutgens gelegen, alwaer hij verclaert dat den selven oijck sijn oprecht deel, soo wel als hij gedetineerde ende d'andere daeruuijt becoemen ende genoeten heeft.
• Waerop Joannes Dirricks weederomme segt sulx t'ontkennen.
• Integendeel persisteert Machael Aerets als voorens.

• Ad 11um heeft den gedetineerde Michael Aerets in presentie ende tegenwoordigheijt va den met hem geconfronteerden Joannes Dirricks, sijnen eijdom gepersisteert ende nochmaels verclaert waer te sijn dat hij oock mede geassisteert heeft  aen den geweldaedigen inbreuck, knevelerije ende merckelijcke dievstael geperpetreert ten huijse van Matthijs Kockelkorn aen den Stegel. Verclaerende nochmaels dat den selven oock sijne portie daeruuijt, te weeten uuijt de aldaer gestoelenen effecten becoemen ende geprofiteert heeft.

Ende naerdijen aen de twee gedetineerdens dit acte van Confrontatie duijdelijck van woorde tot woorde voorgelesen is geworden hebben sij een ..lijck bij hunne bekentenissen respectivelijcke ende de negatiens per totum overal wel uuijterlijck blijven persisteeren ende deese dijen volghende eijgenhandigh onderteeckent respectivelijck ende behandtmerckt, dato, loco ende ten overstaen als boven
Michael Arretz

Eijgen ┼ handmerck van Joannes Dirricks verclaerende niet te connen schrijven

Quos attestamur

H. Dauzenbergh
M. De Macker
Peter Cremers
Petr. Dautzenbergh, Secretaris


©
       Maaike van EekelenNaar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER