DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenConfrontaties

Confrontatie Catharina Bemelmans en Wilhelmus Kerckhoffs
Kasteel 's-Hertogenrade - 15 juni 1743 - RHCL   LvO   2399
 
.   
 
 
Confrontatie gehouden in judicio
Extraordinario op den Casteele van
S'hertogenrode den 15e junij 1743

        Tusschen
Catharina Bemelmans, huijsvrouw
van Niclaes Elven uijt de Rotsch
        Ende
Wilhelmus Kerckhoffs oock alhier
gedetineerde

Ten overstaen van d'heere Schoutet
der justitie van Ubach, Matthijs
Wijnands ende Philip Streiffels
Schepenen van aldaer, J.L. Poyck
Dionijs delaHaije, Alexander Souren
ende Peter Caspar Poyck respd.
Schepenen ende grefier van den
gerichte van Kerckrode

..................................
 


  Eodem et coram iisdem. De voorseijden Catharina Bemelmans door d'heere Schoutet van Ubach alhier in judicio gesisteert sijnde ten eijnde van Confrontatie tegens den voorseijden Wilhelmus Kerckhoffs over hunne begaene huijsbraecken, knevelerijen ende diefstaelen, heeft naer voorgaenden gepresteerden Eede in tegenwoordigheijt van dito Wilhelmus Kerckhoffs verclaert op den vierden articule der Schrifture van Confrontatie op gesteren geexhibeert, waerachtigh te sijn, dat Wilhelmus Kerckhofs hem met noch meer andere gesellen door haer in haere voorige responsiven breeder genomineert, in den vasten avondt van den jaere 1741 begeven heeft naer den nieuwen Hof Waerden, ende dat denselven aldaer heeft met sijne andere gesellen helpen inbreecken, ende een quantiteijt vruchten, vleesch ende kleederen aldaer ontvoeren tot onder die wijden in de Nachtegaal, alwaer dieselve onder die gesamentlijcke gesellen sijn werden verdeelt, ende dat den voorseijden Wilhelmus Kerckhoffs  soowel als elk die andere sijn deel daeruijt gecregen ende geprofiteert heeft.
Waertegens den selven Kerckhoffs tegens de voorseijden Catharina Bemelmans geconfronteert, seght bij den voorseijden diefstael niet present te sijn geweest ende niet daervan geprofiteert te hebben.
Ende Catharina Bemelmans persisteert ter contrarie als voor.

Op den vijfden articula seght ende verclaerts Catharina Bemelmans in tegenwoordighheijt van Wilhelmus Kerckhoffs dat denselven met haer ende vele andere gesellen breeder in haere voorige responsiven genomineert, plightigh ende handtdaedigh is geweest aen den inbreuck, schroomelijcke knevelarijen ende diefstael in februario 1742 begaen op de pastorije van Marienbergh, ende dat dito Kerckhoffs, ende andere gesellen die mobilien, gelt en Effecten hebben gestoelen ende gedraegen naar het huijs van Joannes Pennaerts naest daerbij gelegen, alwaer die selve onder die gesaementlijcke gesellen sijn worden verdeelt, ende dat Wilhelmus Kerckhoffs soo wel als een elck van hun sijn oprecht paert daeruijt genooten ende geprofiteert heeft.
Waer op den gemelden Wilhelmus Kerckhoffs tegens dezelve geconfronteert seght bij den voorseijden diefstael niet present te sijn geweest ende niet daer af te weten.
Ende Catharina Bemelmans persisteert ter contrarie bij haere voorige responderinge.

Op den sesden articula heeft Catharina Bemelmans in het aengesicht van Wilhelmus Kerckhoffs staende gehouden, dat den selven op den eersten augusti 1742 met haer ende noch meer andere Complicen mede present ende handtdaedigh is geweest aen de knevelarije ende diefstael begaen ten huijse van Anna Sijpekotten weduwe Willem Ploum tot Twembruggen, ende dat den selven Kerckhoffs die aldaer gestoelene gelt, mobilien ende Effecten heeft helpen ontvoeren tot in den Marienberger bosch in de peerdskuijle aldaer, alwaer dieselve onder hun sijn verdeelt ende gepartageert worden, ende dat meergeseijden Wilhelmus Kerckhoffs doens sijn deel daeruijt gecregen ende geprofiteert heeft, soowel als oock sij gedetineerde ende d'andere aenwesende Complicen, door haer breeder in de voorige responsiven genomineert.
Waerop den voorseijden Wilhelmus Kerckhoffs tegens deselve geconfronteert, segt onwaerachtigh te sijn, dat hij desen diefstael heeft helpen verrichten.
Ende Catharina Bemelmans persisteert ter contrarie als voor.

Op den sevenden articula heeft Catharina Bemelmans in tegenwoordigheijt van Wilhelmus Kerckhoffs staende gehouden, dat denselven met haer ende meer andere gesellen mede plightigh ende handtdaedigh is geweest aen het gewelt, knevelarijen ende diefstael begaen ten huijse van Jan Essers op de Magerouw, ende dat hij Kerckhoffs met vele andere gesellen doens ten huise van Jan Essers was ingevallen, -ten tijde de respondente voor hetselve huijs was op Schiltwacht staende,- ende dat denselven die aldaer bevondene gelt, mobilien ende Effecten hadde helpen uijtdraegen tot in de Aefder bembden, alwaer dieselve onder hun gesaementlijck waeren verdeelt worden, ende dat voorseijden Wilhelmus Kerckhoffs soo wel als elck van hun sijn deel daeruijt geprofiteert heeft.
Waerop dito Kerckhoffs tegens deselve geconfronteert seght sulcx onwaerachtigh te sijn ende daeraf gene weet noch kennisse te draegen.
Ende Catharina Bemelmans persisteert ter contrarie ut ante.

Op den achden articula heeft Catharina Bemelmans in de tegenwoordigheijt van Wilhelmus Kerckhoffs verclaert waerachtigh te sijn, dat denselven met haer en meerdere complicen, door haer bij de voorige responsiven genomineert, mede plichtigh ende handtdaedigh is geweest, aen den inbreuck, knevelarije ende diefstael geschiet ten huijse van Joannes Thoren tot Ritselvelt, ende dat denselven als mede sij respondente ende die andere Complicen een elck sijn deel uijt die aldaer ontvoerde gelt, mobilien ende Effecten gecregen ende geprofiteert heeft.
Waerop gemelten Kerckhoffs tegens deselve geconfronteert seght sulcx te ontkennen.
Ende Catharina Bemelmans verclaert ter contrarie sulcx waer te sijn.

Op den thienden articula heeft Catharina Bemelmans in de presentie van Wilhelmus Kerckhoffs staende gehouden, dat den selven met vele andere gesellen mede present ende handtdaedigh is geweest aen den inbreuck, knevelarije ende diefstael begaen ten huijse van Jan Keularts ontrent de Drij Vögel onder de bancke van Kerckrode gelegen, ende dat denselven die aldaer gestoelene gelt, mobilien ende huijsrath heeft helpen verdeelen, ende sijn paert daeruijt gelijck alle d'andere complicen geprofiteert heeft.
Waerop den voorseijden Wilhelmus Kerckhoffs tegens deselve geconfronteert seght niet daer bij te sijn geweest.
Ende Catharina Bemelmans persisteert ter contrarie als voor.

Aldus geconfronteert on judicio Extraordinario, dato, loco ende ten overstaen als boven, als wanneer beijde gedetineerde dese naer voorgaende daeraf gehadde lecture eijgenhandigh hebben gehandtmerckt ende onderteeckent
Dit is de merck + van Catharina Bemelmans verclaert schrijvens onervaeren te sijn
Dit is de merck + van Wilhelmus Kerckhoffs verclaert schrijvens onervaeren te sijn
         Quod attestamur
     H.L. Fabritius
    Matthias Winands schepen    J.L. Poyck schepen in kerckrode
    Philip Streiffels, Schepen    D. Delahaije schepen
    M. Wolters Scabinus        A. Souren schepen
         loco
         secretarij        P.C. PoyckNaar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER