DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


EntreeDocumentenProcesstukkenConfrontaties

PROCESSTUKKEN

Confrontatie gevangenen uit het land van Rode tegen die uit de bank Heijden
4/5 sept 1743 - RHCL Maastricht - LvO 2402


 

Confrontatie gehouden in judicio
Extraordinario op den Casteele van
s'Hertogerade den 4en ende 5en Septembris
1743
    Tusschen
Niclaes Peters, den hoofschmiet Christian
Kerckhoffs, Joannes Moulen, Joannes
Vincken uijtte Wijngracht, Wilhelmus
Kerckhoffs gedetineerden alhier
    Ende
Merten Vroon, Marie Catharine
Schrouff, Lodewich Marsch, Marie
Catharine Groenewald, Joannes
Nelissen, Peter Muijter, Willem
Vaessen, Christian Knouff, Peter
Grümmer ende Simon Gijsen gedeti-
neerde in het Land van der Heijden.
Ten overstaen van den Heere J.L.
Poyck, Schoutet, P.C. Poyck, Dionijs
Delahaije, Alexander Souren ende
Peter Caspar Poyck, Schepenen
Resp. ende greffier der bancke ende
Justitie van Kerckrode
Ende den Heere Gerardus Wilhelmus
Heiden, Voght, Lütgens, Joisten
Becker, Prickarts, Schepenen ende
den heere Frans Theodoor Rüssel
grefier der vrijHeerlicheijt Heijden


Eodem et Coram iisdem die voorschreven gedetineerde
van alhier, behoorlijck gesisteert sijnde ten eijnde van
Confrontatie, hebben naer voorgaenden Eede
in het aengesicht van die hiervoor gespecificeerde
gedetineerde uijt het Landt van der Heijden
gerespondeert ende bekent voor d'oprechte waerheijt,
dat dieselve met hun plichtigh ende handdaedigh sijn
geweest aen verscheijdene violente inbreuck, knevelarijen,
ende dieffstaelen op differente plaetsen begaen, ende
notanter dat dieselve geholpen en geassisteert hebben aen
die getenteerde dieffstaelen op de pastorije van den Scheidt
ende ten huijse van Hendrick Dautenbergh, op den Lichten-
bergh. Item aen den geperpetreerden dieffstael op den
nieuwen Hoff Waerden; aen den gecommitteerden dieff-
stael op de pastorije van Marienberg; aen den begaenen
dieffstael ten huijse van Anna Sijpekotten weduwe Willem
Ploum tot Twembruggen; aen den dieffstael geschiet ten
huijse van Jan Essers op de Magerouw; aen den dieffstael
begaen ten huijse van Jan Keularts aen de Drij Vögel.
Item aen den dieffstael begaen ten huijse van Matthijs
Kockelkorn aen den Steegel en aen den dieffstael gecom-
mitteert ten huijse van Aret Lütgens inder Banck. Verders
hebben die voorschreve gevangene van Kerckrode in de
tegenwoordigheijt van die hiervoor genomineerde
gedetineerde uijt het Landt van der Heijden staende
gehouden, dat dieselve op die voorschreven respective
hebben helpen rooven ende steelen, als mede dat sij bij
de verdeelinge der aldaer gestoelene mobilien ende
Effecten geassisteert, ende hunne oprechte portiens
daeruijt geprofiteert hebben, gelijck oock dat dieselve
ten tijde van die voorschreven begaene dieffstaelen
altoes sijn versien en gewaepent geweest met stocken
rsepective ende sackpistoelen.
Aldus geconfronteerd in judicio, dato, loco ende ten
overstaen als boven, als wanneer die voorschreven
respective gedetineerde dese naer voorgaende gehadde
lecture van hunne gedaene bekentenissen ende
ontkentenissen eijgenhandigh hebben onderteeckent
ende gehandmerckt
     Quod attestamur


G.W.Heijden Vogt • J.L. Poyck, Schoutet
Antonius Lutgens, scheffen • P.C. Poyck, Schepen
Leonard Joisten, scheffen • D. Delahaije, schepen
Wilhelm Prickarts scheffen • P.C. Poyck, greffier
F.T.M. Russel Ltus Secretarius
  territoij Heijdensis


 

 


Email

 Naar boven


 

 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER