DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenConfrontatiesVerzoeken om confrontatie van gearresteerden uit Elsloo tegen gevangen in Valkenburg
September 1773  --   RHCL Maastricht -- Elsloo 3214 september 1773

29 september 1773


Wij Schepenen der vrij Baronie
Elsloo alle Heeren en Hoven aan de welk
deze onse opene brieven van Requisito-
rien zullen voorcomen en insonderheijd
de Wel. Edel. Achtb. Heeren Voogt
en Schepenen der Vrijheijd en Hoog
Stads Gerechte van Valkenborg Salut:
Doen teweten, hoe dat ter instantie van
d'Eerentfeste Heere Drossard deser vrij
Baronie nomine Officii informant tegens

Paulus Janssen inwoonder derzelve vrij Baronie als Complice in diverse
Diefstallen geaccuseert en betigt op
den Ouden Stadhuijze binnen de stad
Maestrigt thans gedetineerdens en over
interrogatorien ter Criminele Rolle over-
gegeven op heden verhoord zijnde, den
zelve Gedetineerden bij desselven Res-
ponsiven zijn verserende in puris negativis,
en het Officie nodig hebbende tot accel-
leratie van sake om den selven Gedeti-
neerden tegens degene, welke hem
geaccuseert hebben en betigt te confron-
teeren en thans op s'Landt huijs tot
Valkenborg gedetineert van ons ten dien
eijnde verzogt heeft onze Brieven
Requisitoriaal, welke niet cunnende
weijgeren, verzoeken en Requireren
U Edel Eerenfeste, om in faveur van
justitie gelieven de personen bij nevens
gaande articulen van Confrontatie ver-
meld , tegens voorsz.Gedetineerdens
te confronteeren en verhooren ten
overstaan van onse Gedeputeerde
Schepenen A.M. Gudi en Otzeling
geassumeerde Schepen der Heerlijk-
heijd Eijsden, en van de wedersijdse
responsiven behoorlijke exstensie
te maaken in copie salvis juribus, waar-
mede de huijlsaeme Justitie zal wesen
geadvanceert en ons vriendschappe ge-
daan, welck wij in diergelijk en andere
gevallen des versogt sijnde, geerne
sullen doen en verschuldigen. Ter Oir-
conde hebben wij dese onder onsen
Scabinalen zegel en de Signature van
onsen Secretaris doen depecheren
in judicio extraordinario binnen
Maestricht den 14 september 1773
    Ter ordonnantie
    J.W Röemers
       Secretarius

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Wij Schepenen der vrij Baronie
Elsloo alle Heeren en Hoven aan de welk
deze onse opene brieven van Requisito-
rien zullen voorcomen en insonderheijd
de Wel. Ed. Achtb. Heeren Lt Voogd
en Schepenen der Vrijheijd en Hoog
Stads Gerechte van Valkenborg Salut:

Doen teweten, hoe dat ter instantie van
d'Eerentfeste Heere Lt J.C.S. De Lim-
pens Drossard deser vrij Baronie nom.
Officii informant tegens Jan Wanten en
Peter Penders beijde inwoonders derzel
ve vrij Baronie als Complicen in diverse
Diefstallen geaccuseert en betigt op
den Ouden Stadhuijze binnen de Stad
Maestrigt Gedetineerdens en over
interrogatorien ter Criminele Rolle over-
gegeven verhoord zijnde, dezelve Gede-
tineerdens bij derselver Responsiven
zijn verserende in puris negativis, en
het crimineel Office nodig hebbende
tot accelleratie van zake dat de gezeijde
Gedetineerdens geconfronteert werden
tegens degene, welke hun geaccuseert
en betigt hebben, actuelijk op s'Landt-
huijs tot Valkenborg gedetineert zijnde,
van ons ten dien eijnde verzogt heeft
onze Brieven Requisitoriaal, welke
niet cunnende weijgeren, verzoeken en
Requireren U Wel. Ed, Achtb. om in
faveur van justitie gelieven de perso-
nen bij articulen van Confrontatie ver-
meld en uijtgestoken, tegens voorsz.
twee Gedetineerdens te confronteeren
en verhooren ten overstaan van onse
Gedeputeerde Schepenen A.M. Gudi
en Otzeling geassumeerde Schepen
der Heerlijcheijd Eijsden, en van de we-
dersijdse responsiven behoorlijke ex-
stensie te maken en daaraf Copie, waar
mede de heijlzame Justitie zal wesen
geadvanceert en ons vriendschappe ge-
daen, welke wij in dergelijk en andere
Occasien des verzogt zijnde, geerne
zullen doen en verschuldigen, ter Oir-
conde hebben wij dese onder onse
Scabinalen zegel en de Signatur van
onsen Secretaris doen depecheeren
in judicio Extraordinario binnen
Maestricht op den Ouden Stadhuijse
nae becomen territorium den
negen en twintigsten Sept. 1773
    Ter ordonnantie
    J.W Röemers
       Secretarius
Naar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER