DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Bok

PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenConfrontaties

Bok

Confrontatie tussen Peter Muylkens en Claes Sporken op 31 mei 1774
RAL  LvO  8165Exhibit. den 31 Maij 1774


Reg Artikulen van confrontatie
        Voor
Den WelEd. gestr. Heer
en Mr. W.D. Vignon Lt.
Hoogdrossard deses Landts
nom. officii informant
        omme
te confronteeren Peter
Mulkens alias Moulen Peter
        Tegens
Claas  Sporcken van Haasdaal
aan het bosken, beijde gedet.Confrontatie gehouden
op den Landshuijze van
Valkenburg
    Ter Instantie
Van den Wel Edel Gestr.
Hr. Lt Dross. deses Landts
nom. officii Inquiranr
    Tussen
Nicolaes Spork
    en
Pieter Mulkens Gedet.
Ø UEd.agtb. worden gebeden Peter Mulkens te confronteren tegens Claes Sporken van Haasdaal over de naar volgende art. en van derselve responsiven behoorlijcke extensie te maken quo factto copije omme etc.

Martis den 31. Meij 1774

  Sijn gesisteerdt van weegens den Hr. Informant voornoemt de gedetineerdens Niclaes Spork en Pieter Mulkens ten eijnde om teegens elkanderen geconfronteerdt te worden, dewelke gevraegdt over voorschreven artikulen en aengemaendt de waerheijdt gestand te doen geandtwoordt hebben over en weder
......................................................
Art. 1°

Niclaes Spork Pieter Mulkens
Of de gedetineerdens hun elkanderen kennen

Verclaren over en weder malcanderen te kennen

Art. 2°
 
Of langen tijd, tzedert wanneer en ter wat occasie te samen kennisse gehad hebben


Malcanderen van Kindse Jaeren te kennen uijt oorsaeke uijt een dorp te huijs sijn

Art. 3°
Of oijt tesamen in vijantschap geleeft, of als nu nog eenige vijantschap tegens elkanderen hebben.

Verclaert geene vijandtschap tegen Piter Mulken te hebben Geen vijandtschap teegens    
    Niclaes Spork te hebben

Art. 4°
Of mede lidmaten sijn van de bende sig in de omliggende plaatsen ontdeckt hebbende.
En in cas den gedetineerden Peter Mulkens dit soude ontkennen aan den gedetin. tegens hem geconfronteert te vragen of den eerstgemelden niet van de bende is en of hem daarbij gesien heeft ten tijde den eenen of anderen diefstal begaan wierd.
Dat sij meede Lidtmaten sijn van de Bende sig in de omliggende plaetse ontdekt en dat hij Pieter Mulkens bij Diefstallen gesien heeft
Geen Lidtmaet te weesen van voornoemde bende

Art. 5°
Of de gedetineerdens niet te samen bij diefstallen geweest en hun tegelijck daaraan pligtig gemaakt hebben.
In gevalle Peter Mulkens dit soude ontkennen aan de persoon tegens hem geconfronteert te vragen of hij persevereert bij sijne personeele responsiven mits welke voornoemde Peter Mulkens bij hem is worden betigt.
In cas Peter Mulkens soude antwoorden van jaa alsdan aan denselven te vragen de diefstallen die met en beneffens den persoon tegens hem geconfronteert soude begaan hebben

Expedivit se art.
Præcedente en verders
    te blijven persisteeren bij      sijne responsiven  

Weet van geen diefstallen te spreeken

Cetera suppleant Domini auditores in en op alles etc. cum expensis.

Quibus Prælectis persisterunt et signaverunt crucibus


    imploreerende
        C.L. De Limpens
             1774
Merk        van
Nicl. x Spork
Merk           van
Pieter + Mulkens


Nobis præsentibus

J. Theod.Craen ♦ P.VandenHeuvel
J. Wateler ♦ J.L.Wintgens
G.J.van Gendt ♦ A.Wilmar

Naar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER