DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenConfrontaties

Confrontatie van Jacob Juneman tegen Pierre Schrijvers, 16 april 1773
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 11168

 
 
 


Confrontatie gehouden op
den Landhuijse van Valkenburg
........Ter Instantie
Van ded Lt.-Hoogdrossard deeses
Lands nomine officii Informant
........omme
te confronteeren Nicolaes Hersseler
en Thomas Boumans
........Teegens
Peter Geerits, alle gedetineerdens


 


........Maandag den 2. Augusti 1773

  Sijn van weegens den heer Informant gesisteert
Nicolaes Hersseler en Peter Geerits gedetineerdens
omme teegend elkanderen verhoort en geconfronteert
te worden over de artikelen van Confrontatie zijdens
den heer Informant over gegegeeven welcke beijde
gedetineerdens gevraegt sijnde hebben over en weer
verklaart


Nicolaes Hersseler --- Art. 1° --- Peter Geerits


terwijlen echter den Gedetineerde Nicolaes Hersseler
wederon om sijne gedaene Legale bekentenisse tot
Laste van Piter Geerits revoceert ende herriep hoe
seer behoorlijck et observatis observandis gerecolleert
is de confrontatie van denselven Nicolaes Hersseler
vrugteloos bevonden ende dienvolgens geresolveert
om Thomas Boumans ten eijnde van confrontatie
te sisteeren

Wanneer den gedetineerde Thomas Boumans
gesisteert sijnde en insgelijcks gevraegt of Peter
Geerits pligtig was heeft niet alleen d'accusatiën
tot desselfs laste gedaen maer seffens alle desselfs
bekentenisse herroepen en gerevoceert.

Dienvolgens al wederom de confrontatie sijnde
vrugteloos, gecesseert ende geijndigt


Nobis præsentibus
C. Swildens
L.G. Pelt
J.L.Wintgens


Naar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER