DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree • Documenten • Processtukken • Confrontaties

Confrontatie van Jan Wanten tegen Machiel Lemmens, 19 okt. 1773
Oude Stadhuis van Maastricht • RHCL Maastricht • LvO 8167

© Maaike
       van Eekelen
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
© Maaike
       van Eekelen

Confrontatie gehouden
op den Oude Stadthuijse
te Maestricht
  Ter instantie
van den Wel Ed. Gestr. Hr.
Lt.-Drossard deses Lands
nom. off. Informant
  Tusschen
Jan Wanten alias
den Gardenier van Elsloo
Gedetineerde
  en
Machiel of Gelis Lemmens
meede Gedetineerde
  Over
d'art. van Confrontatie
Heden ter criminele rolle
overgegeeven

Dijnsdag den 9 Oct. 1773

Is gesisteerdt van weegens den Heer Drossard der vrije Baronie Elsloo den gedetineerde Jan Wanten en Magiel Lemmens, meede gedetineerde van wegens den Heer Lt.-Drossard deses Lands nomine officii Informant om tegens elkanderen geconfronteerdt en gehoordt te worden over voors. art. Na serieuse aenmaninge om de waerheijdt gestandt te doen over en weeder geantwoordt hebben
Jan Wanten ––––––– art.1. –– Machiel Lemmens

Verclaerdt tegens hem geconfronteerde Persoon van zijne jeugdt af aen seer wel te kennen, dat hij genaemt is Magiel Lemmens woonagtig tot Beek

Verclaert den tegens hem geconfronteerde Persoon te kennen sedert seven a agt jaeren, dat hij te Beek op de kerkhof met saedt quam om te verkoepen omdat hij gardenier is.

Art. 2.
Verclaeren beijde gedetineerdens over en weeder geene vijandtschap tegens elkanderen gehadt te hebben nog te hebben

Art.3.

Dat sij met malkanderen geconverseerdt hebben dat Machiel Lemmens wel saedt van hem gekogt heeft

Dat sij met malcanderen particulierlijk geconverseerdt hebben en van tijdt tot tijdt van Jan Wanten saedt gekogt heeft

Art.4.

Dat Machiel Lemmens met hem geweest is ontrent Havert, dat hij hem aldaer gesprooken heeft ten tijde dat den diefstal begaen is en hem gerencontreerdt heeft tusschen Geleen en Sittardt op de weg van Havert aen.

Verclaerdt op den weg van Havert dien nagt niet geweest te sijn of Jan Wanten gerencontreerdt te hebben, segt ... noeijt te Havert geweest te sijn.

Verclaert den Gedetineerde te blijven persisteeren bij sijne gedaene bekentenisse van den 4 en 5 Oct. en opgevolgde recollectie den 6. dito. Bij aldien dat daer eenige misslaegen daer in waeren gereserveerdt en Gedetineerde deselve te corrigeeren addendo segt den Gedetineerde Machiel Lemmens een endt weg met hem  gegaen is de weg op Sittardt aen denselven nagt

Ontkendt aen eenige diefstallen plichtig te weesen en selfs noeijt Jan Wanten des nagts gesien te hebben

Quibus prζlecti persisterunt et signaverunt crucibus scribere nescientes

JW Roemers
secretaris in Elsloo

C. Otzeling


Nobis prζsentibus
GJ van Gendt
PVandenHeuvel
Naar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER