DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenConfrontaties

Confrontatie van Matthijs Sengen tegen Frans en Thomas Boumans 19 juni 1773
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168a
Personeele Responsiven
bij Confrontatie
...........Ter Instantie van
D'Heer Lt. Drossard deeses
Lands nom. officij informant
..........door
Mathijs Sengen  Tegens
Frans Boumans
beijde gedet. op t'landhuijs

.................................  
Saturdag den 19 Junij 1773

Sijn van wegens welgemelten Heeren Lt. Hoog Drossard gesisteert de voormelte gedetineerdens en nae dat aan hun was voorgehouden de waarheijd te moeten bekennen hebben verklaart
Art. 1°


Matthijs Sengen


verklaart, dat hij Frans Boumans heel wel kent, en nooijt geene vijandschap met denselven gehad te hebben.

Frans Boumans

verklaart Matthijs Sengen seer wel te kennen, en ook nooijt geene vijandschap met hem gehad te hebben.


Art. 2°

..................................
Verklaart den selven, dat sij te saamen schuldig sijn aan huijsbraaken en Diefstallen Verklaart van neen


Art. 3°


Verklaart dat Frans Boumans meede gecoöpereert heeft aan den Diefstal began tot Wurm Verklaart van neen


Art. 4°


Verklaart sulx niet positive te weeten Verklaart van neen


Art. 5°


Verklaart te Wijnands Rade en
te Havert bij hem geweest te sijn


Verklaart nooijt ergens bij geweest te sijn
En hebben naar Duijdelijke voorlesinge hierbij blijven Persisteeren ten fine deese
door Matthijs Sengen vermits schrijvens onervaren gehandmerkt
en Frans Boumans geteekent

Dit is het hand + merk
van Matthijs Sengen


Frans BoumansVerders sijn gesisteert den voormelten Math. Sengen, en Thomas Boumans, dewelke tegens Elk anderen geconfronteert wordende, verklaarenArt. 1°


Matthijs Sengen
.........................................
Verklaart Thomas Boumans te kennen en nooijt geene vijandschap met hem gehad te hebben
Thomas Boumans

Verklaart Matthijs gewoont hebbende aan de Schrijversheijde ook te kennen, sijnen toenaen niet te weeten, egter nooijt geene vijandschap met hem gehad te hebben


Art. 2°


Verklaart dat sij te saamen pligtig staan aan huijsbraaken en diefstallen
 
 Segt nergens met heen geweest te sijn


Art. 3°


Verklaart dat Thomas Boumans meede gecoöpereert heeft aan den Diefstal tot Wurm

Verklaart daarvan niet te weeten


Art. 4°


Verklaart dat denselven meede geassisteert heeft bij den Diefstal tot Heungen bij Millen
Verklaart daar ben ik ook niet bij geweest


Art. 5°


Verklaart niet te weeten dat denselven ergens meer is bij geweest met hem
  Verklaart van geene diefstallen te weeten

En hebben beijde deese nae prælectuijre vermits
schrijvens onervaeren gehandmerkt
Dit is het handmerk + van
Matthijs Sengen
schrijvens onervaeren

Dit is het + handmerk
van Thomas Boumans
  schrijvens onervaeren
Nobis Presentibus
F. Theod. v Craen
CSwildens
JB vCotzhuijsen

Naar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER