DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenConfrontaties

Confrontatie van Matthijs Smeets tegen Dirk Hersseler
en tegen Gerrit Steijnen -- september 1773 (?)
RAL Maastricht LvO 8165


Confrontatie Gehouden
Ter Instantie
van den Wel Ed. Gestr.
Hr. Lt. Dross. deeses Lands
noe. Off. Informant
    Tusschen
Dirk Hersseler en Gerr.
Steynen
    Tegens
Matth. Smeets Gedetin.

....................................

Is gesisteerdt van weegens den Hr. Informant voornt. den Gedet. Dirk Hersseler en den gedet. Matth. Smeets om teegens elkanderen geconfronteerdt te worden en welke gevraegt synde over de voorschr. art.en nae aengemaendt te syn de Waerheydt gestandt te doen, geantwoord hebben
Art. 1°


Dirk Herseler

De teegens hem Geconfronteerde
Persoon te kennen; dat hy sig noemt
Matthijs Smeets, een wolspinder van
professie; niet te kunnen seggen hoe
lange tijds te kennen.
Matth. Smeets

Dirk Herseler te kennen in alle eer en Deugt en wel t'seedert twee Jaeren


Art. 2°

                                    
Noeyt eenige vijandtschap met elkanderen gehad te hebben Verclaerdt meede geene vijandtschap tegens Dirk Hersseler te hebben


Art. 3°


Dat zij met elkanderen gehooren onder eene bende gauwdieven Ontkendt sulxs


Art. 4°


Dat sij met elkanderen pligtig staen aen Huysbraeken en diefstallen Verclaerdt aen geene diefstal schuldig te weesen


Art. 5°


Dat Matthijs Smeets mede gecoöpereerd heeft aen den diefstal begaen tot Heungen; hem gevonden bij andere staen en bij Walraven

Verclaerdt bij geene diefstallen geassisteerdt te hebben
Quibus praelectis persisterunt et signaverunt crucibus scribere nescientes

Merk  #  van
Dirk Hersseler

Merk  +  van
Matth. Smeets

Is verder gesisteerdt Gerrit Steijnen om teegens Matthijs Smeets geconfronteerdt te worden. Welke byde gedetin. tegens lekanderen geconfronteerdt geworden sijnde en gevraegt over voors. art. van Confrontatie geantwoordt hebben:Art. 1°


Gerrit Steijnen

Den tegens hem Geconfronteerde persoon te kennen; dat hij sig noemdt Matthijs Smeets en hem sedert vijftien jaeren of langer te kennen.
Matth. Smeets

Gerrit Steijnen wonende aen't Wolfendt te kenne, t'sedert sijne kinderjaeren


Art. 2°


Noeyt vijandtschap tegens elkanderen gehad te hebben

Verklaert mede geene vijandtschap tegens Gerrit Steijnen gehad te hebben


Art. 3°


Dat sij met elkanderen gehooren onder eene bende Gauwdieven

Segt van sijn leeven onder geen bende geweest te sijn


Art. 4°


Dat Matth. Smeets met hem Gedet. plichtich staet aen verscheyde Diefstallen en Huysbraken
Segt bij geene Diefstall geassisteerdt te hebben


Art. 5°


Dat Matthijs Smeets met hem gedet. en andere complicen geassisteerdt heeft aen de diefstallen begaen bij Campo aen't nieuwhuys en tot Haevert bij de Juffr. Steijntjes. Dat hij bij beyde de diefstallen gewapent geweest is met eenen stok; dat Matth. Smeets bij Campo op Schildtwacht gestaen heeft nae Grijsegribbe en bij de Juffr. Steijntjes aen geene kant Haevert.
Verclaerdt aen geene diefstallen geassisteerdt te hebben

Qiubus praelectis persisterunt et signaverunt crucibus scribere nescientes
Merk  X  van
Gerrit Steijnen
Merk  +  van
Matth. SmeetsNobis praesentibus
P. van den Heuvel
J. Theodor Craen
J. Wintgens
J. Wateler  L.G. Pelt

Naar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER