DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


EntreeDocumentenProcesstukkenConfrontaties

PROCESSTUKKEN

Confrontatie Peter Muller en Dirck Jaspers 16 maart 1771 Herzogenrath
RHCL Maastricht ••• Hs 102

Kurzfassung

© Maaike van Eekelen
 gevaceert
 5 uhrenActe van Confrontatie
..........In Saecke
den Heer officier
nomine officii Claeger
..........Teghens
Dirich Gaspers gedetineerden
Tusschen denselven Dirich Gaspers ende den gedetineerden Peeter Mullers gehouden heden den 16den Meert 1771 Op de Casteele van s'Hertogenraede
ten overstaen van de schepenen
Streiffels en Kleuter, ende
mij J.F. Daelen subst. greffier

© Maaike van Eekelen

De heere officier versoeckt dat ingevolghe decret van heden sal worden geprocedeert worden tot die versochde en gedecreteerde confrontatie. Sisteert dienvolghens alhier die persoonen van de gedetineerdens Derich Gaspers en Peter Mullers.
Ende den gedetineerden Peeter Muller aengemaent sijnde die oprechte waerheijt te bekennen over het ghene hem sal gevraegt worden

• Is aen den gedetineerden Dirich Gaspers gevraegt worden ofte hij den gedetineerden Peeter Mullers alhioer present wel was kennende,
Heeft denselven Dirich Gaspers geantwoort van Jae, dat het was sijn swaeger Peeter Mullers.

En aen den gedetineerden Peeter Mullers gevraegt sijnde of hij den gedetineerden Dirich Gaspers oock alhier present welkende,
heeft geantwoort van jae, dat het was Dirich Gaspers van Ubach.

• Aen den gedetineerden Gaspers gevraegt sijnde ofte hij mede geweest was naer Hoeghen om aldaer op de pastorije te gaen stehlen,
Heeft denselven geantwoort van niet mede geweest te sijn naer de pastorije van Hoeghen om aldaer te stehlen, en heeft denselven aen Peeter Mullers gevragt wanneer en ten wat tijde van den dagh dat hij seijde dat den gedetineerden meede soude geweest sijn.

En aen Peter Mullers gevraegt sijnde ofte Dirich Gaspers mede geweest was om naer de pastorije tot Hoehen te gaen stehlen en hem voorders voorgehouden het antwoort en de vraegh van hem Dirich Gaspers,
heeft hij Peter Mullers verclaert dat het waer was dat Dirich Gaspers mede gegaen was om naer de pastorije van Hoegen te gaen stehlen en dat sulx geweest was in den avont, dat het al duijster was tot twee uhren in den avont.

En aen Dirich Gaspers voorgehouden sijnde het antwoort van Peter Mullers,
heeft denselven geseijt van daeraf niets te weeten, en heeft blijven persisteren bij sijne ontkentenisse.

En dese ontkentenisse aen Peter Mullers voorgehouden sijnde,
heeft blijven persisteren bij sijne gedaen affirmatie dat Dirich Gaspers mede gegaen was naer Hoegen op de pastorije stehlen, voortsgegaen sijnde ontrent de twee uhren in den avont van Ubach naer dito Hoegen.

• Aen Dirich Gaspers gevraegt sijnde ofte hij hem doens swaert in sijn gesicht gemaeckt hadde wanneer hij mede gegaen was naer Hoegen op de pastorije stehlen,
heeft denselven Dirich Gaspers verclaert van niet daervan te weeten en niet mede naer Hoegen geweest te sijn.

Ende aen Peter Mullers gevraegt sijnde ofte Dirich Gaspers hem swaert gemaeckt hadde wanneer hij mede geweest was naer Hoegen om aldaer op de pastorije te stehlen
heeft denselven verclaert dat het waer was dat Dirich Gaspers hem doens swaert gemaekt hadde.

En aen Dirich Gaspers voorgehouden sijnde dit antwoot van Peter Mullers heeft denselven blijven persisteren bij sijne ontkentenisse.

En dese ontkentenisse van Dirich Gaspers aen Peeter Mullers voorgehouden sijnde heeft denselven blijven persisteren bij sijne affirmatie.

• Aen Dirich Gaspers noch gevraegt sijnde ofte hij van Ubach wanneer sij naer Hoegen gingen stehlen medegegaen was  naer Merxstein om aldaer aen te roepen den overledenen Baltus Kerckhoff
Heeft Dirich Jaspers geantwoort van neen.

En lestgemelde gevraegh met het antwoort daerop van Dirich Gaspers voorgehouden sijnde aen Peter Mullers
heeft denselven verclaert dat het waer was, dat als wanneer sij naer Hoegen gingen om te stehlen, Dirich Gaspers naer Merxstein om aldaer aen te roepen den overledenen Baltus Kerckhoff, mede gegaen was, en denselven is buijten staen gebleven ten tijde dat hij gedetineerde ten huijse van voors. Baltus Kerckhoff ingegaen was.

En aen hem Dirich Gaspers voorgehouden sijnde dit antwoort van Peeter Mullers, heeft denselven Dirich Gaspers daerteghens blijven persisteren bij sijne ontkentenisse.

En dese ontkentenisse van Dirich Gaspers aen Peeter Muller voorgehouden sijnde
heeft den selven Peter Muller blijven persisteren bij sijne affirmatie, daerbij voegende dat de huijsvrouw van voors. Baltus Kerckhoff doens den brandewijn uijtgedraegen aen die ghene die buijten waeren staen gebleven.

Ende aen Dirch Gaspers gevraegt sijnde ofte hij mede van desen brandewijn gedroncken heeft, heeft denselven verklaert van niet daerbij geweest en noijnt ten huijse van voors. Baltus Kerckhoff geweest te sijn.

• Aen hem Dirck Gaspers gevraegt sijnde ofte hij doens van Merxstein gegaen en met d'andere gesellen aen de linde staende in het velt ontrent Hoeghen bij malcanderen gecoemen waeren,
heeft denselven verclaert van neen en niet daerbij geweest te sijn.

Ende aen Peter Mullers voorgehouden sijnde de lestgemelde vraegh met het antwoort van Dirich Gaspers daerop gedaen,
heeft verclaert van waer te sijn dat Dirich Gaspers met d'andere gesellen aen de linde staende in het velt ontrent Hoeghen bij malcanderen gecoemen waeren.

Ende aen Dirich Gaspers voorgehouden sijnde het antwoort van Peter Mullers, heeft denselven Dirich Gaspers blijven persisteren bij sijne ontkentenisse.

En dese ontkentenisse van hem Derich Gaspers voorgehouden sijnde aen Peter Muller, heeft denseven Peter Muller blijven persisteren bij sijne gedaene affirmatie.

• Aen hem Dirich Gaspers gevraegt sijnde ofte hij mede geweest was naer het vlaslandt in om de gestoolene Monstrance van Hoegen aldaer te vercoepen
heeft denselven verclaert van niet daerbij en niet met geweest te sijn om voors. Monstrance te vercoepen.

En aen Peter Muller voorgehouden sijnde lest gemelde vraegh met het antwoort door Dirich Gaspers daerop gedaen
heeft denselven Peter Muller verclaert van Jae, dat het waer is, dat Dirich Gaspers mede naer het vlasland in geweest is aldaer de voors. Monstrance te vercoepen en dat hij Peter Muller daernaer ter presentie van Dirich Gaspers ontfangen heeft vier schillingen, het welck soude geweest sijn gelijck de gesellen seijden, van't gelt van de vercochde Monstrance.

En aen Dirich Gaspers voorgehouden sijnde het voors. antwoort van Peter Muller heeft denselven daerteghens blijven persisteren bij sijne ontkentenisse.

En dese ontkentenisse van Dirich Gaspers voorgehouden sijnde het voors. antwoort van Peeter Miller heeft denselven blijven persiteren bij sijne affirmatie

• Aen Dirich Gaspers gevraegt sijnde ofte hij mede geweest was in de maent maij lastleden het perdt stehlen bij Henricus Schutz tot Waubach en dit perdt van de gesellen gevoert sijnde tot Broechuijsen, hij Dirich Gaspers hem doens op gemelt perdt geset en hetselve gereden heeft van Broechuijsen tot Ubach op den Hilbert
Heeft Dirich Gaspers verclaert van neen.

En aen Peter Muller voorgehouden sijnde de lestgelde vraegh met het antwoort van Dirich Gaspers daerop gegeven
heeft Peter Muller verclaert dat het waer was dat Dirich Gaspers mede gegaen was naer Waubach aldaer bij Henricus Schutz het perdt te stehlen, en dat oock hij Gaspers hetseve perdt van Broechuijsen tot Ubach op den Hilbert gereden heeft.

De voorstaende antwoort van Peter Muller voorgehouden sijnde aen Dirich Gaspers heeft denselven blijven persisteeren bij sijne ontkentenisse.

En dese ontkentenisse van Dirich Gaspers voorgehouden sijnde aen Peter Muller heeft denselven blijven persisteren bij sijne affirmatie.

• Aen Dirich Gaspers gevraegt sijnde oft mede geweest was naer Immendorp bij de weduwe Janssen stehlen.
heeft Dirich Gaspers verclaert van neen.

En aen Peter Muller voorgehouden sijnde de lestgemelde vraegh met het antwoort bij Dirich Gaspers daerop gedaen
heeft denselven verclaert dat het waer was dat Dirich Gaspers mede geweest was naer Immendorp bij de weduwe Janssen stehlen.

En aen Dirich Gaspers voorgehouden sijnde dit antwoort van Peter Mullers heeft daertegens blijven persisteren bij sijne ontkentenisse.
En dese ontkentenisse voorgehouden sijnde aen Peeter Muller, heeft blijven persisteren bij sijne affirmatie.

• Aen Dirich Gaspers gevraegt sijnde ofte hij eenighe daghen te voorens dat de diefstal bij de weduwe Janssen tot Immendorp begaen met Peter Muller en meer andere gesellen geweest was in een cleen leijmen huijs aen ofte ontrent de Kercke tot Beckendorp gelegen, en sij aldaer brandewien gedroncken hebben,
heeft Dirich Gaspers geantwoort van neen.

En aen Peter Muller voorgehouden sijnde de lest gemelde vraegh met het antwoort van Dirich Gaspers daerop gedaen,
heeft denselven verclaert dat het waer was dat Dirich Gaspers met hem en meer andere gesellen eenighe daeghen bevoorens het begaen van den diefstal bij de weduwe Janssen tot Immendorp geweest was in een cleen leijmen huijs aen of ontrent de Kercke tot Beckendorp gelegen en dat sij daer brandewien gedroncken hebben, voorts dat doens den man van het huijs met eenighe gesellen van Ubach gesprocken hebben van een diefstal te begaen bij de weduwe Janssen voors.

Het voorstaende antwoort voorgehouden sijnde aen Dirich Gaspers, heeft denselven daertegens blijven persisteren bij sijne ontkentenisse, en aen Peter Mullers gevraegt dat hij soude seggen waer sij dan bij malcanderen gecoemen waeren wanneer sij souden gegaen sijn naer Immendorp bij de weduwe Janssen stehlen.

En aen Peter Mullers voorgehouden sijnde de ontkentenisse van hem Dirich Gaspers als desselfs vraegh.
heeft denselven blijven persisteren bij sijne affirmatie en voorders geseijt dat als wanneer sij naer Immendorp gingen bij de weduwe Janssen stehlen Dirich Gaspers met noch meer andere hem ten sijnen huijse tot Ubach hebben coemen aenroopen.

Ende aen Dirich Gaspers voorgehouden sijnde dit antwoort van Peter Mullers, heeft verclaert dat sulx geloogen was en dat Peter Mullers doens nier t'Ubach was.

En aen Peter Mullers voorgehouden sijnde dese ontkentenisse van Dirich Gaspers, heeft denselven blijven persisteeren bij sijne affirmatie.

• Aen Dirich Gaspers gevraegt sijnde ofte Peter Mullers des saterdachs des avonts naer dat den diefstal bij de weduwe Janssen begaen ten sijnen huijse geweest was ende aldaer ter presentatie van hem Dirich Gaspers van eenen van de gesellen die daer waeren twee croonestucken gecregen heeft,
heeft denselven verclaert van neen en dat Peter Mullers daernaer dat hij tot Ubach opgesocht geweest was niet meer ten sijnen huijse geweest was.

De lestgemelde vraegh met het antwoordt van Dirich Gaspers voorgehouden sijnde aen Peter Mullers,
heeft denselven verclaert dat het waer was dat hij saeterdaghs daernaer dat den dat den diefstal bij de weduwe Janssen begaen ten elf uhren s'avonts geweest was ten huijse van Dirich Gaspers ende aldaer van eenen van de gesellen ter presentie van hem Dirich Gaspers gecregen hadde twee Croonestucken, seggende de gesellen dat sij van gemelden diefstal waaren gecregen hadden en hem daeden geven gemelde twee Croonestucke.

De voorstaende antwoort van hem Peter Mullers voorgehouden sinde aen Dirich Gaspers heeft denselven blijven persisteeren bij sijne ontkentenisse.

En dese ontkentenisse aen hem Dirich Gaspers voorgehouden sijnde aen Peter Mullers heeft denselve blijven persisteren bij sijne affirmatie.

• Aen Dirich Gaspers gevraegt sijnde ofte hij op eenen Sondagh in den soomer lestleden met Peter Mullers ten tijde dat de Kirschen riep waeren geweest was ten huijse van Hubbe Bertus tot Woercken en aldaer brandewein gedroncken te hebben,
heeft verclaert van neen.

Aen Peter Mullers voorgehouden sijnde lestgemelde vraegh met het antwoort van Dirich Jaspers met sijne huijsvrouw hem op eenen sondagh in den soomer lestleden heeft coemen aenroepen en doens te saemen gegaen waeren tot Worcken bij Hubbe Bertus aldaer, dat dat sij oock aldaer brandewien gedroncken hebben.

De voorstaende antwoort van Peter Mullers voorgehouden sijnde aen Dirich Gaspers heeft denselven blijven persisteren bij sijne ontkentenisse.

En dese ontkentenisse voorgehouden sijnde aen Peter Muller, heeft denselven blijven persisteren bij sijne affirmatie.

• Aen Dirick Gaspers gevraegt sijnde ofte hij doens ten huijse van Hubbe Bertus gecregen heeft eenen deckel van eenen Kelck ende eenen silveren eetlepel en die uijt sijne tasche getrocken heeft ende aen hem Mullers heeft laeten sien,
heeft verclaert van neen.

De lestgemelde vraegh met het antwoort van Dirick Gaspars voorgehouden sijnde aen Peter Mullers,
heeft denselven verclaert dat het waer was dat Dirich Gaspers aldaer gecregen hadde eenen deckel van eenen Kelck met eenen silveren eetlepel en die uijt sijne tasche getrocken en hem Peter Mullers hadde laeten sien.

De voorstaende antwoort van Peter Mullers voorgehouden sijnde aen Dirich Gaspers, heeft denselven blijven persisteren bij sijne ontkentenisse.

En dese ontkentenisse van hem Dirich Gaspers voorgehouden sijnde aen hem Peter Muller, heeft denselven blijven persisteren bij sijne affirmatie.

• Aen Dirich Gaspers noch gevraegt sijnde ofte hij nu al lang over het jaer geleden hem Mullers aengesocht hadde van mede te gaen bij Custers Henricus ofte Henricus Peltzer tot Marienbergh eenen bie stehlen en daervoor belooft hem Muller eenen swerm te geven,
heeft verclaert van neen.

De lestgemelde vraegh met het antwoort van Dirich Gaspers voorgehouden sijnde aen Peter Mullers,
heeft verclaert, waer te sijn dat langh over het jaer  geleden Dirich Gaspers hem Mullers heeft coemen aensoecken om mede te gaen naer Marienbergh bij Custers Henricus ofte Henricus Peltzer eenen bie te stehlen en daervoor belooft hem Muller eenen swerm te geven.

De voorstende antwoort van Peter Muller voorgehouden sijnde aen Dirich Gaspers, heeft blijven persisteren bij sijne ontkentenisse.

En deze ontkentenisse voorgehouden sijnde aen Peter Muller, heeft blijven persisteren bij sijne affirmatie.

• Aen Dirich Gaspers gevraegt sijnde ofte hij in't vroeghjaer lestleden mede geweest was om te gaen stehlen op een hoeve onde Ubach bij Henrich Merten Peltzer en dat hij doens de luijdens op gemelde hove opvindende hebben moeten vertrecken sonder te connen stehlen,
heeft verclaert van neen.

De lest gemelde vraegh met het antwoort van Dirich Gaspers voorgehouden sijnde aen Peter Mullers,
heeft verclaert waer te sijn dat Dirich Gaspers in't vroeghjaer lest leden mede geweest was om op den hove te gaen stehlen, dat evenswel doens sij hebben moeten vertrecken sonder te stehlen om dieswille dat de luijdens op gemelde hoeve noch opwaeren.

D'anwoort van Peter Mullers voorgehouden sijnde aen Dirich Gaspers, heeft blijven persisteren bij sijne ontkentenisse.

En dese ontkentenisse voorgehouden sijnde aen Peter Mullers, heeft blijven persisteren bij sijne affirmatie.

   En de voors. vraeghen met het antwoort van de gedetineerden daerop gedaen, hun van woorde tot woorde voorgelesen sijnde
   Heeft Dirich Gaspers verclaert van te persisteren bij sijne antwoort ende gedaene ontkentenisse
   En Peter Mullers heeft verclaert van te persisteren bij sijne antwoordt en gedaene affirmatiën
   En beijde gedetineerdens dese eijgenhandigh geteeckent
Derich Gaspers
Petter Muler
Quod attestamur
Philip Streiffels, schepen
Nicolaes Clother, schepen
In fidem  J.F. Daelen, subst. greff.


 Kurzfassung
16 Merz 1771 Schloss Herzogenrath
Der Offizier hat vorgeführt die Gefangenen Peter Muller(s) und Dirich Gaspers
Der Muller hat während seine peinliche Vernehmung des 31 Januar und auch danach über den Gaspers, sein Schwager ausgesagt:
• Er ist mitgegangen zum stehlen im beim Pastor in Hoengen (bei Alsdorf) • und hatte dabei sein Gesicht schwarz gemacht. • Auf den weg nach Hoengen sind sie in Merkstein zum Hause des Baltus Kirchofs gewesen • und dann sind die Gesellen bei der Linde im Felde zusammen gekommen. • Danach war er mit im "vlasland" zum verkauf einer gestohlene Monstranz und hat der Muller in Beisein des Gaspers Geld davon bekommen.
• Er war beim Diebstahl des Pferdes des Henricus Schutz mitgegangen und beim wegführen des Pferdes hat er von Bruchausen bis Übach darauf geritten.
• Er war mit nach Immendorf zum Stehlen bei der Witwe Janssen • und war einige Tagen davor nach Beggendorf in ein kleines Haus bei der Kirche gewesen um darüber zu sprechen. • Am Samstag nach diesen Diebstal hat der Gaspers ihm dafür zwei Krohnstücke gezahlt.
• Er ist mit mir und meine Frau Nach Worcken Bei Hubbe Bertus gegangen • und da der Deckel einer Kelch und ein silbernen Löffel bekommen hat
• Er hat vor mehr als ein Jahr gefragt mit ihm Bienen zu stehlen in Marienberg bei Custers Henricus oder Henricus Peltzer
• Er ist letztes Frühjahr mitgegangen zum stehlen auf ein Hof, aber sie mussten weggehen weil die Leute da noch wach waren.
Auf alle Punkte sagt der Dirich Gaspers: nein, nicht wahr.
Und der Peter Muller hat dass alles nochmals bestätigt.
Dabei wahren die Schöffen Streiffels und Kleuters und der Gerichtsschreiber Daelen.
Dauer dieser Konfrontation fünf Stunden.Naar boven
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER