DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


EntreeDocumentenProcesstukkenConfrontaties

PROCESSTUKKEN

Confrontatie Peter Muller en Leonard Ploum 23 februari 1771 Herzogenrath
RHCL Maastricht ••• Hs 102

© Maaike van EekelenExtraordinario gehouden
den 23. februarii 1771 op den Casteele van S'Hertogenraede
ten overstaen van Streiffels en Werden ende mij C.J. Corneli greffier

© Maaike van Eekelen


Den heere officier nomine officii Claeger
teghens Leenart Plaum gedetineerden en criminelijck beclagden, beginnende sijne devoiren van thoon ingevolgh van decret van desen hove de dato 20. deses sisteert alhier de persoon van den gedetin. Peter Muller, versoekende dat denselven met den gedetineerden Lenart Ploum over de feijten tegens denselve in actis ge..seert en waerover denselven in actis door hem Muller is worden geaccuseert, magh worden geconfronteert en acte daeraf om etc tijsch maeckende van costen
Decret
Fiat de versochte confrontatie et habent den heer Claeger de versochte acte.
Gevaceert
3 uijren

Akte van Confrontatie
In saecke den heer officier
Nomine officij Claegere
..........Tegens
Leonard Ploum gedetineerden
..........tusschen
Denselven Gedetineerden
ende den Gedetineerden
.....Peeter Mullers
gehouden op den Casteele
Van s'Hertogenraede heden
Den 23/n februarij 1771 ten
Overstaen van Streiffels en
Werden, schepenen en mij
....J.G. Corneli, greffierDen heere officier versoeckt dat in gevolge Decret van heden, sal geprocedeert worden tot die vertoonde ende gedecreteerde Confrontatie verleedt. Dien volgens alhier die vertoonen van  den Gedetineerden Leonard Plaum ende Peeter Mullers.
Ende den gedetineerden Peeter Mullers, aengemaent geworden, van die oprechte waerheijt te bekennen ende te seggen over hetgeene hem sal gevraeght worden,

Is aen den gedetineerden Leonart Plaum gevraegt ofte hij den gedetineerden Peeter Muller wel was kennende, heeft hij Leonard Plaum geantwoort den selven wel te kennen ende te weeten, dat hij hem was noemende Peeter sonder wel desselfs toenaem te weeten, ende dat denselve gewoont hadde in den Hoddis? tot Ubach.

Ende aen den gedetineerden Peeter Mullers gevraeght sijnde, ofte hij den gedetineerden Leonard Plaum wel was kennende, heeft Peeter Muller geantwoort denselven wel te kennen en dat het was Leonard Plaum met de laem hand van Ubach.

Ende aen den gedetineerden Leonard Plaum bevraeght zijnde ofte hij meermaelen met Peter Muller geweest en gegaen is ende ofte hij noijt met denselven stelen geweest, heeft denselven gedetineerden Leonard Plaum geantwoort van neen, van noijt met denselven geweest nochte gegaen sijn ende oock noijt met hem uijt stelen geweest te zijn.

Ende aen den gedetineerden Peeter Muller gevraeght zijnde ofte den 2n Leonard Plaum noijt met hem geweest ofte gegaen ende ofte denselven noijt met hem uijt stehlen,
heeft denselven Peeter Mullers geantwoordt dat het wel waer was dat den gedetineerden Leonard Plaum meermaelen met hem gedetineerden geweest was ende notanter dat denselven Leonard Plaum met geweest was ende hadde helpen begaen de diefstallen op de pastorije van Hoegen, bij de weduwe Janssen tot Immendorf, als oock bij hun gecoemen was wanneer sij in den vroeghjaere 1770 op den Hove onder Ubach hadde willen stehlen gaen.

Ende aen den gedetineerden Leonart Plaum voorgehouden zijnde de voorstaende antwoort bij Peeter Mullers gedaen,
heeft geantwoort dat het selve antwoort geloogen was ende blijven persisteren bij sijne gedaene ontkentenisse.

Ende aen den gedetineerden Peeter Mullers voorgehouden zijnde de ontkentenisse bij Leonard Plaum gedaen,
heeft den gedetineerden Peeter Mullers blijven persisteren bij sijne gedaene affirmatie.

Ende aen den gedetineerden Leonard Plaum gevraegt zijnde ofte hij in den vroegjaere 1770 niet op den Hove onder Ubach geweest was om de andere gesellen aldaer af te wachten ende den Hove voors. te helpen bestehlen ende ofte hij Leonat Plaum in de selve nachte niet bij de andere gesellen in het velt aen ofte ontrent de hoover Linde gecoemen hun adverteerende dat aldaer licht was ende dat het nu niet goet en soude sijn om aldaer stehlen te gaen ende ofte hij niet met eenige andere gesellen andermael naer den Hove voors. terugge gegaen om te sien ofte het licht aldaer noch was  ende hun wederomme doens heeft coemen adverteren dat sij moesten aner huijs gaen,
heeft de gedetineerden Leonart Plaum geantwoort niet waer te wesen dat hij in het vroeghjaer 1770 soude op eene nacht op den Hove geweest zijn en daer andere gesellen afgewacht te hebben om de hove voors. te helpen bestehlen. Dat het oock niet waer en was dat hij  dieselve aen de hover linde hadde coemen adverteren dat noch licht op den voors. hove waere, gelijck oock niet waer en was dat hij met enige andere gesellen soude te rugge gegaen sijn om noch eens te sien ofte het licht aldaer noch was ende dat hij doens andermael soude hebben coemen adverteren dat het licht aldaer nach was brandende ende sij alzoo soude moeten naer huijs gaen.

Ende aen den gedetineerden Peter Mullers gevraegt zijnde ofte het waer was dat den gedetineerden Leonard Plaum op seeckere nachte in het vroeghjaer 1770 op den hove onder Ubach geweest was om hun aldaer af te wachten ten eijnde van voors. Hove te helpen bestehlen ende ofte het waer was dat Leonart Ploum doens in deselve nachte bij hun gesellen in het velt aen de hover linde gecoemen hun adverteren dat aldaer licht was brandende, seggende dat het nu niet goet en soude sijn aldaer te stehlen ende ofte Leonart Plaum niet met enige gesellen noch eens naer den voors. hove te rugge gegaen om te sien of het licht aldaer noch soude brannen ende hun doens heeft coemen adverteren dat het licht noch was brandende en dat sij alzoo wederomme moesten naer huijs gaen.
Heeft den gedetineerden Peter Mullers geantwoort waer en waerachtigh te sijn dat Leonart Plaum gedetineerden alhier op seeckere nachte  in het vroeghjaer 1770 hun op de Hove onder Ubach hadde gaen afwachten om den selven Hove te helepen bestehlen ande dat het waer was dat denselven Leonart Plaum hun aen de Hover Linde hadde coemen adverteren dat noch licht op de voorseijde hove was ende alzoo nu niet goet en was om daer tsehlen te gaen, gelijck oock waer te sijn  dat hij Leonart Plaum met eenige andere gesellen noch eens te rugge gegaen om te sien ofte het licht aldaer noch was brandende ende dat denselven hun doens andermael heeft coemen adverteren dat het licht aldaer noch was brandende en dat zij alzoo moesten naer huijs gaen.

Ende aen den gedetineerden Leonart Plaum voorgehouden zijnde het voorstaende antwoord bij Peter Mullers gedaen
heeft denselven blijven persisteren bij sijne gedaene ontkentenisse.

Ende aen den gedetineerden Peter Mullers voorgehouden zijnde de ontkentenisse bij Leonart Plaum gedaen
heeft den gedetineerden Peter Mullers blijven persisteren bij sijne gedaene affirmatie.

Aen den gedetineerden Peter Mullers voorgehouden Zijnde lestgemelde vraeg heeft denselven geantwoort van jae, dat Leonard Plaum mede geweest was naer Hoegen op de pastorije stehlen ende hem doens swart gemaekt hadde.

Ende aen Leonart Plaum voorgehouden Zijnde het antwoort van Peter Mullers heeft den selven blijven persisteren bij sijne ontkentenisse.

Ende aen Peter Mullers voorgehouden zijnde de ontkentenisse van Leonart Plaum heeft blijven persisteren bij sijne affirmatie en voorders verclaert dat het waer en waerachtigh was dat Leonart Plaum mede geweest was naer Hoegen op de pastorije stehlen, en dat denselven Leonart Plaum met de andere gesellen die oock swart waeren op de pastorije ingeweest was, en dat wanneer sij uijt de pastorije gecoemen waeren hij Mullers aen de gesellen gevraegt heeft ofte sij wat hadden, Leonart Plaum oock geantwoort heeft dat hij sijne taschen vol hadde ende oock daernaer met sommige van die gesellen ingegaen was in een ander huijs tot Hoegen niet verre van de pastorije gelegen.

Ende aen Leonart Plaum voorgehouden zijnde het voorder antwoort van hem Mullers heeft denselven overal blijven persisteren bij sijne ontkentenisse.

En aen Peter Mullers voorgehouden zijnde dese ontkentenisse van Leonart Plaum heeft denselven daertegens overal blijven persisteren bij sijne gedaene affirmatie.

Aen Leonart voorders gevraegt zijnde ofte hij met de andere gesellen op eenen avont in den September lestleden, wesen de den 18/en van dien maent hem Mullers heeft gaen aenroepen om te gaen stehlen bij de weduwe Janssen tot Immendorff,
heeft denselven Leonart Plaum geantwoort van neen en niet te weten waer de vrouw Janssen was woonende.

Aen den gedetineerden Peter Muller voorgehouden zijnde de lest gemelde vraegh heeft denselven verclaert dat het waer was dat Leonart Plaum met de andere gesellen hem heeft coemen aenroepen om bij de weduwe Janssen tot Immendorff te gaen stehlen.

Ende aen Leonart Plaum voorgehouden zijnde dit antwoort van Peter Mullers heeft denselve blijven persisteren bij sijne ontkentenisse, seggende dat Peter Mullers het daede liegen.

Ende aen Peter Mullers voorgehouden zijnde de ontkentenisse van hem Leonart Plaum heeft denselven blijven persisteren bij sijne affirmatie dat Leonat Plaum hem met andere gesellen heeft coemen aenroepen om bij de weduwe Janssen tot Immendorff te gaen stehlen en dat hij Leonart Plaum mede bij desen diefstal geweest en dat door den selven met het zijde van de straet aen't huijs van de weduwe Janssen aen eene venster heeft helpen brecken.

Aen Leonart Plaum voorgehouden sijnde dat antwoort van Peter Mullers ende hem gevraegt ofte hij met aen den diefstal bij de weduwe Janssen tot Immendorff begaen in de nacht tusschen den 18. en 19. Sept. lestleden geholpen en geassisteert heeft en ofte hij aldaer aen het huijs van gemelde weduwe Janssen het zijde van de straet aen de venster heeft helpen brecken
Heeft denselven Leonart Plaum geantwoort van neen van niet daerbij geweest te zijn.

Aen Peter Mullers voorgehouden zijnde dese ontkentenisse van Leonart Plaum heeft denselven overal blijven persisteren bij sijne affirmatie, voorders eggende dat denselven Leonart Plaum mede ingeweest was in't huijs van geseijde weduwe Janssen.

Noch aen hem Plaum voorgehouden zijnde voors. antwoort van Peter Mullers ende hem Plaum gevraegt geworden ofte hij met ingeweest was in den huijse van geseijde Weduwe Janssen
heeft denselven daertegens blijven persisteren bij sijne ontkentenisse.

Ende aen Peter Muller voorgehouden sijnde dese ontkentenisse, is blijven persisteren bij sijne affirmatie.

Ende aen den gedetineerdens voorgelesen zijnde de voors. met hunne antwoorden daerop gegeven
heeft Leonart Plaum verclaert van overal te blijven persisteren bij sijne ontkentenisse en dese verclaert niet te connen schrijven dese met een cruijs gehandtmerckt
ende heeft Peter Mullers verclaert van overal te blijven persisteren en dese eijgenhandigh geteeckent

Dit is die + merck van Leonart Plaum segende niet schrijven te connen
.....Peeter Muller


gevaceert
3 uhren

Quod attestamur
Philip Streiffels, schepen
Henderij Werden schepen
L.Fr. Corneli Greffier
Naar bovenINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER