DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Processtukken Confrontaties

Confrontatie van Frans Hamers tegen Wijn Wijnen Schinnen 17 dec. 1750
RHCL Maastricht    LvO 2024

 


 
 

Confrontatie tusschen Francis Hamers ende Wijn Wijnen beijde gedetineerdens gedaen den17.
decembris 1750 Coram Campo,
Coumans et Secretarius

Eodem is alhier in judicio door den Heere officier gesisteert Francis Hamers ende Wijn Wijnen ten Eijnde Confrontatie.Francis Hamers segt tegens Wijn Wijnen dat hij den selven gesien heeft dijen avondt als wanneer hij hij gedetineerde Hamers gingh naer Gerlingh Daniels tot Wolfhagen in den avondt, als wanneer hij met eenige van Herle wilde gaen naer Luttelraedt om aldaer te gaen stelen.
Dat doens Wijn voors. hem tegenquaem spreekende met eenen schoenmaker van Herle ende met hun gaende tot aen het schricken busken. Seijde hij Wijn dat hij eens moeste sijne broeck afdoen en is alsdoens achtergebleven.
Wijn Wijnen seght dat sigh dat sijn leven niet en soude bevinden ende dat het onwaerachtigh was.

Francis Hamers persisteert en seght wijders dat hij Wijn Wijnen oock gesien hadde aen het huijs van Henric Petri doens den selven bestolen wierde. Als wanneer hij hem hadde sien ingaen met sijnen broeder Anthon naer de weijde aldaer.
Wijn Wijnen seght sulx waer te wesen.
Ende dese Confrontatie voorgelesen sijnde hebben daer bij over al gepersisteert ende Eijgenhandigh onderteekent
          Dit is de + merck van
          Francis Hamers verclaerende
          niet te konnen schrijven

          Wijn Wijnen

                    Quod attestamur
                   Nijcolas Campo
                     Dierck Koumans
                   J.H. Dullens Secretarius
Naar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER