DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Processtukken Confrontaties

Confrontatie tussen Anton Hamers, Jacques Dujardin en Wijn Wijnen
  Schinnen 8 sept. 1750 RHCL Maastricht    LvO 2024

 


 
 

Confrontatie gehouden tusschen
Anthon Hamers, Jacque de Jardin
ende Wijn Wijnen op den Kastele
van Schinnen heden den 8 septembris 1750 Coram omnibusDen Heere officier heeft in tortura van Anthon Hamers aldus gesisteert Jacque De Jardin ende Wijn Wijnen beijde gedetineerden.
Anthon Hamers verclaert bij sijne Confessie van sijne gedeclareerde Complicen bij Scherper Examinatie van den 30. junij 1750, waerbij hij die twee Jacque De Jardin ende Wijn Wijnen als Complicen nu hier present genoemt heeft, als mede bij sijne Recollectie pede libro daerop gedaen den 1. julij lestleden insgelijx daerbij genoemt, te approbeeren ende voor waerachtigh te declareeren.an sijn leven langh te sijn geweest.Wijn Wijnen vraeght op wat plaetse hij Anthon hem gesien soude hebben.
Anthon seght hem Wijn in t'huijs van Henric Petri gesien ende oock gevonden te hebben.
Waerop Wijn vraeght om wat uijr hij hem daer soude gesien hebben.
Anthon seght dat hij hem daer gesien heeft ten tijde dat daer gestolen was, en en dat hij de uijr niet en koste seggen omdat daer geene uijreClock en was.
Wijn seght sijn leven langh in t'huijs van Henric Petri niet te sijn geweest, veel weeniger dat hij aldaer soude gestolen hebben.
Anthon Hamers persisteert.Jacque De Jardin vraeght aen Anthon Hamers waer hij hem soude gevonden hebben ofte waer het Complot gemaekt waere.
Anthon Hamers seght hem gevonden te hebben op de straete ontrent het huijs van Henri Petri.
Jacque waer hij met hem dat Complot soude gemaekt hebben.
Anthon seght met hem geen Complot gemaekt te hebben, maer hem aldaer gevonden.
Jacque vraeght hoe veel datter bij hem op de straet daer waeren geweest.
Anthon seght dat hij niet en wiste hoe veel daer doens bij hem waeren geweest in t'huijs maer op de straete noch drij bij hem geweest.
Jacque vraeght als wanneer de schelmen ewegh gingen, waer uijt die gingen of door de porte of door de deure en door wat hij waere uitgegaen.
Anthon antwoordt dat hijhem heeft sien door het gebroockene gadt uijtkruijpen.
Jacque negeert en seght in de nacht niet daer te sijn geweest.
Anthon persisteert
Endede dese Confrontatie van worde tot woorde hun alle drij voorgelesen sijnde hebben daer bij gepersisteert.

Wijn Wijnen 
Dit is het merck x van Anthon Hamers
verclaerende niet te konnen schrijven
Jacque
Des Jardins

Quod attestamur
Paes Limpens Nicolas C
Henderijck Pijls, Daem Gielen
Derck Coumans JH Dullens Secr.Naar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER