DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenConfrontaties

Confrontatie Anton Hamers tegen Wijn Wijnen • Schinnen 8 aug. 1750
RHCL Maastricht  •  LvO 2024

 


 
 

Confrontatie gedaen door
Anthon Hamers tegens Wijn
Wijnen beijde gedetineerdens
op den casteele van Schinnen
heden den 8. augti 1750 Coram
Gielen, Campo, Coumans et
SecretarioEodem et Coram ijsdem heeft den Heere officier alhier gesisteert Anthon Hamers en Wijn Wijnen beijde gedetineerden.
Dewelcke Elckanderen gevraeght sijnde of sij hun beijden wel kenden, hebben verclaert van jae, gelijck sij oock andere nabuijren wel kennen.
Ende Anthon Hamers verclaert in seven jaeren met Wijn voors. in geselschap niet te sijn geweest.
Wijn Wijnen verclaert ins'gelijck niet in geselschap van Anthon Hamers van sijn leven langh te sijn geweest.Aen Wijn Wijnen gevraeght sijnde of hij persisteerde bij sijne negativen van aen den diefstal begaen ten huijse van Henric Petri geholpen te hebben, seght het selve met goede Conscientie te konnen ontkennen omdat hij daer niet bij is geweest en oock niet daer van geweten.Anthon Haemers seght hier op dat Wijn dat selfs moeste weten of hij daer bij waere geweest, en seght oock selfs aen dijen Diefstal niet geholpen te hebben.
Anthon Hamers gevraeght sijnde over het gene hij bij sijne Recollitie heeft gedeclareert, dat hij sijne verdere Complicen die hem nogh moghten bijvallen soude soude nomineren, heeft geantwoordt dat hij selfs niet daer bij en waere geweest ende de gene die hij genoemt hadde maer van hooren seggen hadde gedaen.
Ende dat dese soo wel den naem daer van hadden alshij, maer wat van de daet, soude sijn hij sulx niet en wiste.
Ende naer voorgaende prælecture deses als oock gevraeght of sij beijde gedetineerdens iet daer bij of af wilden gedaen hebben, hebben beijde verclaert van neen ende ten dijen onderteekent.
Dit is de + merck van Anthon Hamers
verclaerende niet te konnen schrijven
Wijn Wijnen
Quod attestamur
Daem Gielen
Nijcolas CampoNaar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER