DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenConfrontaties

Confrontatie van Peter Ponts tegen Hendrik Meels, Hoensbroek 5 sept. 1743
RHCL Maastricht   •••   LvO 1779

 


 
 5 septembris gevaceert van s'morgens
  7 tot twelf

Confrontatie gehouden op het
Casteel van Hoensbroeck
den 5den septembris 1743
..........Tusschen
Peter Ponts gedetineerde alhier
..........Ende
Henrick Meelers, gedetineerde en
beclaegde tot Amstenraedt
Ten overstaen van Horstmans en
Daniels, schepenen ende J. Horst-
mans geassumeerden secretaris
van Hoensbroeck
Ende dan Hennen en Limpens
Schepenen der bancke Oirsbeeck
ende Welters geassumeerd als
SecretarisEodem et coram eisdem heeft den heere officier van Hoensbroeck gesisteert Peter Ponts gedetineerden alhier tegens den voors. Henrick Meelers, beclaegde en gedetineerde tot Amstenraedt, om in gevolge decreet op gisteren gegeven tegens malkanderen over hunne gesamendes handt geperpetreerde feijten ende delicten geconfronteert te worden. Welcken volgens den voors. gesisteerde Peter Ponts, gevraegt sijnde of hij de beclaegde alhier present was kennende, heeft onder Eede van niet als de oprechte waerheijt te seggen, verclaert hem seer wel te kennen ende desselfs naeme te wesen Henrick Meelers van Merckelbeck. Gevende redenen van dien dat den beclaegde meermaelen met hem gesisteerden bij nacht en ontijdt is uijt geweest om te steelen.
   Waerop den beclaegde bekent den gesisteerde oock seer wel te kennen, ontkent nochtans met deselven uijt geweest om te steelen.


Ende aen hem bclaegde voorgestelt sijnde volgens den vijfden art. van het directoir, namelijck dat hij mede getenteert heeft de invasie van de pastorie op den Scheijdt, ende oock ten huijse van Henrick Doutzenberg op den Lichtenbergh op Allerheijligen Dag s'avonts anno 1742, heeft den beclaegden ontkent daerbij te sijn geweest.
Waer tegens den gesisteerde in het gesicht ende tegenwoordigheijt van den beclaegde blijft staende houden dat denselven aen dese twee getenteerde diefstallen mede complice is geweest.

 Waer naer den beclaegde oock eijndelijck bekent heeft waer te sijn dat hij beneffens sijnen broeder Wijn, Matthis, Peter en Henrick Ponts, Korst en Joannes Klinckerts daeraen plichtig is geweest. Maer segt geene verdere complicen te weeten te noemen, ende segt oock geene omstandigheden daerbij voorgevallen te weten.

Ende volgens den 6den art. van het voors. directoir aen hem beclaegde voorgehouden sijnde dat hij mede geholpen heef aen de huijsbraeck, knevelerije ende beroovinge ten huijse van de heere pastoor tot Merjenberg in februario 1742 heeft den beclaegde ontkent aen den diefstal geassisteert te hebben. Seggende dat hij alleenlijck aen drij ofte vier diefstallen geholpen hadde, te weeten aen de voors. getenteerde diefstallen, item aen de huijsbreaecke, knevelerije ende beroovinge begaen ten huijse van Anna Sijpekotten tot Twembruggen. Item aen de invasie, knevelerie ende beroovinge begaen ten huijse van Jan Essers op de Magerouw ende dan aen den getenteerde inbraecke ten huijse van mevrouw de weduwe Duijckers in het Raeth.
   Waer tegens houdt den gesisteerde Peter Ponts in het gesicht van den beclaegde staende, dat denselven boven dese voors. vier huijsbraecken oock mede geholpen heeft aen den inbreuck ende beroovinge van de pastorie van Merjenbergh, gevende voor redenen, dat denselven met hem gesisteerde en meer andere was daernaer toe gegaen ende hem oock, soo in het huijs van den heere pastoor als daer buijten gesien heeft.
   Waerop den beclaegde alsnu bekent oock bij desen diefstal op de pastorie tot Merjenberg geweest te sijn, ende op schiltwagt gestaen te hebben. Edoch refuseert eenige verdere complicen te noemen, als degene hij hier voor alrede genoemt heeft, ende segt oock geene omstandigheden daerbij voorgevallen te weeten, als mede niet te weeten ofte dan niet te willen seggen wat deel hij daeraf geprofiteert heeft.

Ende aen den beclaegde voorgehouden sijnde volgens den sevenden art. van het voors. directoir, namentlijck dat hij mede daeder is geweest aen het inbrecken naer de kelder van Hendrick den schoenmaker tot Brounssem, ende daer uijt hebben helpen stelen eenige booter, heeft den beclaegde sulx mordicus ontkent.
   Ende in tegendeel den gesisteerde Peter Ponts in het gesicht van de beclaegde staende gehouden, dat den beclaegde dit feijt mede heeft helpen verrichten.
   Waernaer den beclaegde al wederom bekent mede aen dit feijt plichtig te sijn geweest, en hem daertoe geholpen hebben sijnen broeder Wijn, Matthis, Peter en Hendrick Ponts, ende Korst en Joannes Klinckerts. Ende segt wederom geene omstandigheden daeraf nochte eenige verdere mede complicen te weeten.

Ende aen hem voorgehouden sijnde den 8den art. van het directoir raeckende de huijsbraeck, knevelerie ende diefstal begaen ten huijse van Anna Sijpekotten tot Twembruggen, blijft hij beclaegde persisteren bij sijne bekentenisse dien aengaende alrede gedaen. Edoch over de complicen ende omstandigheden gevraegt sijnde, heef al wederom beginnen te halucineren (misleiden?) gelijck voor. Ende ex post gesegt dat boven die alrede art.(?) præcedendi genoemde complicen, alnoch daerbij sijn geweest Fleuter Jan van Brounssem, Lenert Jans oock van Brounssem, Hans den tambour, ende seekeren Peter van Schinvelt, oudt ontrent de viertig jaeren, mede op het Casteel van Amstenraedt in hechtenisse sittende. Seggende gene veredere complicen, nochte omstandigheden bij desen diefstal voorgevallen te weten.


Ende verders blijft den beclaegde persisteren dat hij mede heeft gecoöpereert aen den geweldige invasie, knevelerije en beroovinge begaen ten huijse van Jan Essers op de Magerouw onder Mercksteijn. Dat mede hulpers daer aen sijn geweest Matthis, Peter en Henrick Ponts, Corst ende Joannes Klinckerts, Fleuterjan en Lenert Jans van Brounssem. den voos. Peter ende den tambour van Schinvelt, ende dan sijns beclaegden broeders Wijn. Pretexerende voorts ignorantie der omstandigheden hier ontrent voorgevallen, gelijck voor.


Ende eijndelijck hem beclaegde voorgestelt sijnde, volgens den thienden art. van het voors. directoir, namentlijck dat hij mede geholpen heeft aen het inbreken ende bestelen aen de kercke tot Loverig, land van Gulick, heeft den beclaegde eerstelijck ontkent, ende in continenti bekent tot het bestelen deser kercke mede geholpen ende gecoöpereert te hebben. Verclaerende sijne mede hulpers daer toe te sijn geweest, Matthis, Peter en Hendrick Ponts, Korst ende Joannes Klinckerts, sijnen broeder Wijn Meelers, den tambour van Schinvelt ende dan noch meer andere die hij segt niet gekent te hebben. Bekent dat eenige der mede complicen die hij als nu niet kan noemen door eene geforceerde venster in de kercke geklommen sijnde aen de overige de kerck deure van binnen geoopent hebben, terwijlen hij beclaegde segt van buijten schilt waght gehouden te hebben. Dat dan het meeste deel van sijne gesellen in de kerck gegaen sijnde daeruijt genomen ende ontvoert hebben al wat sij daer gevonden hebben. Zonder dat hij beclaegde kan ofte wil seggen, alwaer dese gestoolenene saeken ofte kerckelijcke goederen sijn gedraegen ofte verdeelt worden, nochte oock wat deel hij daeraf geprofiteert, nochte waerin deselve bestaen hebben.
   Waer tegens den gesisteerden Peter Ponts in het gesicht van den beclaegde heeft staende gehouden, dat denselven soo wel als hij gesisteerde ende de overige complicen sijn deel daeraf naer proportie gekregen heeft.
   Den beclaegde blijft hier tegens persisteren dat hij niets van dese gestoolene kercke goederen genooten heeft.Ende naer dat aen beijde voors. gedetineerdens hunne bovenstaende bekantenissen, verclaeringen ende respective ontkentenissen wel dudelijck van woorde te woorde sijn voorgelesen worden ende gevraegt of sij iets daer bij of daeraf wilden doen, hebben sij geantwoort van neen ende vervolgens nochmaels verclaert over al daer bij wel uijterlijck te blijven persisteren en in oircont hebben sij dese eijgenhandig onderteeckent ofte gehantmerckt,
dato, loco ende ten overstaen als boven
PeterPoonts

Dit is de + merck van Hendrick Meelers verclaerende niet te konnen schrijven.
Qoud attestamur
P. Horstmans - schepen
A. Daniels - schepen
J. Horstmans  loco secretarij
Lienardt Hennen
Paes Limpens
H. Welters  geassumeert als secretaris

Naar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER