DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenConfrontaties

Confrontaties van Joannes Klinckers en Mathijs Ponts tegen Hendrik Meels, Hoensbroek 4 sept. 1743
RHCL Maastricht   •••   LvO 1779

 


 
 den 4 septembris gevaecert van 4 uijren
  tot s'avonts 8 uijren

Extraordinaire gehouden op
den Casteele van Hoensbroeck
overmits schepenen van Oirs-
beeck ende schepenen van
Hoensbroeck voors. ten Eijnde
van de naervolgende Confrontatie
in saecken crimineel heden den
4 septembris 1743


Ingevolge decreet van heden dato voors. sijnde alher getransporteert den gedetineerden Hendrick Meelers ten fine van Confrontatie, soo heeft den heer officier van Hoensbroeck daer toe gesisteert den alhier gedetineerden Joannes Klinckarts.
   Aen den welcken, naer dien hij belooft heeft onder Eede niet dan de waerheijt te bekennen, gevraegt sijnde, heeft gesegt dat hij den beclaegden Hendrick Meelers wel kende als zijnen neve ende dat hij met denselven te meermaelen op den diefstal is uijtgegaen.
   Waerop den beclaegde convenieert den voors. Joannes Klinckerts sijnen neve seer wel te kennen, doch ontkent met hem op den diefstal te hebben uijtgeweest.

   Vervolgens den beclaegden voorgelesen sijnde ad articulum 5/tum van directoir heden geëxhibeert, naementlijck dat hij beclaegde mede heeft getenteert de invasie van de pastorie op den Scheidt ende ten huijsen van Henrick Doutzenberg op den Lichtenberg op Aller Heijligen Dag s'avonts van voorleden jaer 1742, waerop den beclaegde ontkent daerbij te geweest.
   Ende den gesisteerde Joannes Klinckerts houdt staen in facie dat hij beclaegde der bij is geweest ende dat hij met hem Klinckerts en andere gesellen uijt Hoensbroeck naer den Scheijdt ten eijnde als voor gegaen was.
   Ter contrarie persisteert den beclaegde bij sijn negatijf.

ad art. 6tum
vant voors. directoir teweeten, dat hij beclaegden mede geholpen heeft aen de huijsbraeck, knevelerie en beroovinge ten huijse van d'heere pastoor tot Merienberg in februario 1742, waerop den beclaegde segt dat hij niet eens weet waer Marjenberg ligt ende ontkent bij desen diefstal geweest te sijn.
   Waer tegens den voors. Joannes Klinckerts in facie houdt staende dat hij beclaegde aen den diefstal geholpen heeft ende dat sij te saemen tot dien, beneffens andere gesellen tot Marjenberg gegaen waeren.
   Ende den beclaegden persisteert in sijne ontekentenisse.

ad art. 10mum
naementlijck dat hij beclaegde mede heeft helpen inbrecken ende besteelen de kercke tot Marjenberg, waerop den beclaegde ontkent absolutelijck daeraen plichtig te sijn.
   Econtra houdt den voors. Joannes Klinckaerts staende in facie dat den beclaegden aen dese kerckdieverie mede geholpen heeft ende dat denselven soo wel als als desselfs broeder Wijn heeft geparticipeert gehadt.
   Ende den beclaegden persisteert mordicus niet waer te sijn.

Ende naer dien de bovenstaende acte aen den gedetineerden ende Joannes Klinckerts van woordt tot woordt is voorgelesen en gevraegt ofte sij  iet daerbij wilden gevoegt hebben, afgedaen oft verandert, heeft den beclaegden gesegt dat hij sal houden staen het gene sijnen broeder sal seggen en houden staen.
   Ende voor de merest hebben beijde respec bij hun voors. gedeponeerde gepersisteert, ende dese eijganhandig onderteckent, ieder bij een kruijsmerck als Niet konnende schrijven.

Dit is het mirck + van Joannes Klinckert verclaerende niet te konnen schrijven

Dit is het mirck + van Henrick Meelers oock niet konnende schrijven

Quod attestamur
Lienardt Hennen
Paes Limpens....W. Toniz Scabinus
Lenaerdt LaHaije...P. Horstmans schepen
Severen Frijns...A. Daniels schepen
Aert Schoffelen...Leo Creuwen schepen
H. Welters loco secretarij...J. Horstmans loco Secr.

Eodem et Coram eisdem is door den heere officier van Hoensbroeck gesisteert Matthis Ponts gedetineerde alhier ende naer dat denselven onder Eede belooft heeft niet als de waerheijt te seggen ende gevraegt sijnde of hij den beclaegde voors. wel kende, heeft geantwoort den selve seer wel te kennen ende dat hij van Merckelbeck te huijs is ende broeder van Wijn Meelers, als hebbende te meermaelen met denselven uijt geweest steelen.
   Waerop den beclaegde oock bekent den gesisteerde wel te kennen, maer ontkent oit met denselven te sijn uijt geweest steelen.

Ende aen den beclaegde voorgehouden sijnde den 16. art. van het directoir ofte interrogatoriën, te weeten dat hij beclaegde mede present geweest aen den getenteerden diefstal ende huijsbraeck ten huijse van mevrouwe de weduwe Duijcker in het Raeth heeft den beclaegde ontkent daeraen plichtig te sijn.
   Ende in tegendeel Matthis Ponts gepersisteert dat den beclaegde met hem ende andere daeraen geassisteert heeft.

Ende aen den beclaegde voorgestelt sijnde volgens het voors. directoir den derden art. te weeten dat hij mede geholpen heeft aen den boeter diefstal ten huijse van Matthis Hautvast tot Grisegrubben met inbraeck begaen, heeft den beclaegde ontkent daerbij geweest te sijn geweest.
   Waer tegens Matthis Ponts heeft in het gesicht ende tegenwoordigheijt van den beclaegde staende gehouden dat denselven beneffens sijn broeder Wijn Meelers ende meer andere bij sijne responsive genomineert mede plichtig ende handdaedig is geweest.

Ende aen den beclaegde voorgestelt sijnde volgens den vierden art. van t' directoir dat denselven medeplichtig is geweest aen seekere huijsbraecke ende diefstal in den dorpe van Loverig begaen, ontkent den beclaegde daerbij te sijn geweest.
   Waer tegens Matthis Ponts kout in desselfs gesicht stande en dat den beclaegde beneffens desselfs broeder Wijn, en verdere complicen aen desen diefstal mede geholpen ende gecoöpereert heeft.

Ende aen den beclaegden verders voorgehouden sijnde volgens den 8den art van het voors. directoir, namentlijck dat denselven mede plichtig en hantdaedig is geweestaen de invasie, schroomelijke knevelerije ende diefstal in augustus 1742 begaen ten huijse van Anna Sijpekotten tot Twembruggen segt den beclaegden dat sulx niet waer is. Ontkennede voorts oit aen eenige diefstallen geholpen ofte gecoöpereert te hebben.
   Hier tegens segt Matthis Ponts waer te sijn dat den beclaegden beneffens desselfs broeder Wijn ende meer andere Complicen hem gesisteerden desen diefstal tot Twembruggen hebben helpen verrichten.
   Gevende redenen van wetenschap soo van desen als de verdere hierboven gespecificeerde diefstallen dat sijns gesisteerdes soonen Hendrick en Peter
gelijck oock Korst ende Joannes Klinckerts hem beclaegde gemeenelijck de advertentie van de aenslaegen en voornemen dier plogten gaen te brengen. Als mede dat hij gesisteerde den beclaegden neffens sijnen voors. broeder soo in de Heeler Heijde als ontrent Nieuwenhagen al heeft aengetroffen ende vervolgens met hem gegaen was tot aen de huijsen alwaer dese diefstallen respectivelijck met elkanderen waeren uijtgevoert worden. Verclaerende hij gesisteerde daerop te willen leven ende sterven.
   Waerop den beclaegde eerstelijck heeft geantwoort, dat vermits hij door soo veele overtuigt wirde, men dan maer soude schrijven dat hij daerbij was geweest. Ende gevraegt sijnde over de omstandigheden derbij voorgevallen, heeft hij ex post wederom mordicus ontkent aen eenigen diefstal pligtig te sijn geweest.

Ende naer dat aen beijde gedetineerdens dese bovenstaende acte van woorde tot woorde is voorgelesen woorden ende gevraegt of sij iets wilden daerbij of daeraf doen, hebben sij nochmaels verclaert bij de ontkentenissen respective ende verclaeringen door hun hierboven gedaen, te blijven persisteren en in oircond hebben sij dese eijegnhandig onderteeckent met hun gewoonlijck handmerck, verclaerende niet te konnen schrijven.

Ex post bekent den beclaegden volgens den 2/den art. van het directoir dat hij mede getenteert heeft de huijsbraecke in het Raeth ten huijse van de weduwe Duijcker. Als mede bekent oock mede plichtig en handtdadig te sijn geweest aen de inbreuck, schroomelijcke knevelerie ende diefstal in augusto 1742 begaen ten huijse van Anna Sijpekotten tot Twembruggen. Waeraf vermits den dag voorbij is den beclaegden morgen de omstandigheden ende Complicen sal verclaeren ende nomineren.
   Hebbende denselven bij provisie dese sijne bekentenissen eijgenhandig naer voorgaende prælecture onderteekent ofte gehantmerckt, neffens den gesisteerde Matthis Ponts.
   Data, loco, ende ten overstaen als boven
Dit is het mirck + van Matthis Ponts niet konnende schrijven

Dit is + de merck van Henrick Meelers verclaerende vans gelijcken niet te konnen schrijven

Quod attestamur

Lienardt Hennen
Paes Limpens • W. Toniz Scabinus
H. Welters geaffirmeert als secretaris
P. Horstmans schepen
A. Daniels schepenNaar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER